Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tin học trẻ không chuyên khối a

Được đăng lên bởi khoin2004
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 299 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò thi tin häc trÎ kh«ng chuyªn tØnh nam ®Þnh
B¶ng A – TiÓu häc - N¨m 2007
®Ò chÝnh thøc
(Thêi gian lµm bµi: 30 phót)
Hä vµ tªn:..........................................................Häc sinh trêng tiÓu häc:.............................
Em h·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tríc c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt:
1. ThiÕt bÞ nµo ®îc coi lµ bé n·o cña m¸y tÝnh?
A. Mµn h×nh
B. Bµn phÝm
C. Bé xö lÝ
D. Con chuét
2. Víi sù gióp ®ì cña m·y tÝnh, em cã thÓ:
A. Häc vÏ
B. Häc lµm to¸n
C. Liªn l¹c víi b¹n bÌ
D. C¶ A, B vµ C
3. KÕt qua ho¹t ®éng cña m¸y tÝnh hiÖn ra trªn
A. Bµn phÝm
B. Thïng m¸y
C. Mµn h×nh
D. Kh«ng ph¶i c¶ A, B vµ C
4. NhÊn nót tr¸i chuét råi th¶ ngãn tay gäi lµ
A. Nh¸y chuét
B. Nh¸y ®óp chuét
C. Di chuyÓn chuét
5. Khi thùc hiÖn ®éng t¸c kÐo th¶ chuét ta ph¶i nhÊn vµ gi÷
A. Nót ph¶i chuét
B. Nót tr¸i chuét
C. C¶ nót tr¸i vµ nót ph¶i chuét
6. Ta bËt/t¾t chÕ ®é viÕt ch÷ hoa b»ng c¸ch gâ phÝm
A. Num Lock
B. Ctrl
C. Alt
D. Caps Lock
7. Víi phÇn mÒm Word ta cã thÓ
A. So¹n v¨n b¶n
B. VÏ h×nh ®¬n gi¶n
C. C¶ A vµ B
8. Muèn ghi v¨n b¶n ®ang so¹n víi tªn kh¸c ta chän
A. File/Open
B. File/Close
C. File/Save
D. Ph¬ng ¸n kh¸c
9. Trong Word, cã thÓ dïng nót
khi
A. Sao chÐp
B. Ghi ®Üa
C. Xo¸
D. Më tÖp
10. Trong Word, kh«ng cÇn dïng nót
khi
A. Sao chÐp
B. Më tÖp
C. Xo¸
D. C¶ A, B vµ C
11. §©u lµ u ®iÓm cña m¸y tÝnh?
A. §é chÝnh x¸c cao
B. Cã thÓ lµm viÖc liªn tôc trong thêi gian dµi
C. Tèc ®é xö lý rÊt nhanh
D. C¶ A, B vµ C
12. Trong Paint, muèn më mét bøc tranh ta lµm nh sau
A. Nh¾p nót
B. Nh¾p File/Open
C. C¶ A vµ B
13. So víi ngêi b×nh thêng, m¸y tÝnh vît tréi ë ®iÓm nµo?
A. TrÝ th«ng minh
B. Thêi gian lµm viÖc liªn tôc
C. C¶ A vµ B
14. Víi c¸c phÇn mÒm Word vµ Paint ta kh«ng thÓ
A. Nghe nh¹c
B. TÝnh to¸n phøc t¹p
C. Xem phim
D. C¶ A, B vµ C
15. Word, Paint, Calculator thuéc nhãm phÇn mÒm
A. HÖ thèng
B. Gi¶i trÝ
C. øng dông
D. Kh«ng ph¶i c¶ A, B vµ C

§Ò thi tin häc trÎ kh«ng chuyªn tØnh nam ®Þnh
B¶ng A – TiÓu häc - N¨m 2007
®Ò chÝnh thøc
(Thêi gian lµm bµi: 90 phót)
Bµi 1: T×m sè
Dùa vµo c¸c sè ®· biÕt trong c¸c h×nh díi ®©y, em h·y t×m ra quy luËt vµ sè thÝch hîp
thay cho dÊu ?
a)
16
13
13
7
b)

9

8

9
13

5

4

13
11

17

?
?

15

9

7

Lêi gi¶i cña bµi 1, bµi 3 vµ bµi 4 em ghi chung vµo tÖp v¨n b¶n cã tªn lµ BAILAM
víi phÇn më réng ngÇm ®Þnh cña phÇn mÒm sö dông.
Bµi 2: C«ng viªn
H¼n ®· kh«ng Ýt lÇn em ®îc bè mÑ cho ®i ch¬i c«ng viªn, n¬i cã nhiÒu c©y cá, hoa l¸
vµ ®Æc biÖt lµ nh÷ng trß ch¬i bæ Ých vµ thó vÞ. Em h·y vÏ mét bøc tranh m« t¶ mét gãc cña
c«ng viªn, n¬i c...
§Ò thi tin häc trÎ kh«ng chuyªn tØnh nam ®Þnh
B¶ng A TiÓu häc - N¨m 2007
(Thêi gian lµm bµi: 30 phót)
Hä vµ tªn:..........................................................Häc sinh trêng tiÓu häc:.............................
Em h·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tríc c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt:
1. ThiÕt bÞ nµo ®îc coi lµ bé n·o cña m¸y tÝnh?
A. Mµn h×nh B. Bµn phÝm C. Bé xö lÝ D. Con chuét
2. Víi sù gióp ®ì cña m·y tÝnh, em cã thÓ:
A. Häc vÏ B. Häc lµm to¸n C. Liªn l¹c víi b¹n bÌ D. C¶ A, B vµ C
3. KÕt qua ho¹t ®éng cña m¸y tÝnh hiÖn ra trªn
A. Bµn phÝm B. Thïng m¸y C. Mµn h×nh D. Kh«ng ph¶i c¶ A, B vµ C
4. NhÊn nót tr¸i chuét råi th¶ ngãn tay gäi lµ
A. Nh¸y chuét B. Nh¸y ®óp chuét C. Di chuyÓn chuét
5. Khi thùc hiÖn ®éng t¸c kÐo th¶ chuét ta ph¶i nhÊn vµ gi÷
A. Nót ph¶i chuét B. Nót tr¸i chuét C. C¶ nót tr¸i vµ nót ph¶i chuét
6. Ta bËt/t¾t chÕ ®é viÕt ch÷ hoa b»ng c¸ch gâ phÝm
A. Num Lock B. Ctrl C. Alt D. Caps Lock
7. Víi phÇn mÒm Word ta cã thÓ
A. So¹n v¨n b¶n B. VÏ h×nh ®¬n gi¶n C. C¶ A vµ B
8. Muèn ghi v¨n b¶n ®ang so¹n víi tªn kh¸c ta chän
A. File/Open B. File/Close C. File/Save D. Ph¬ng ¸n kh¸c
9. Trong Word, cã thÓ dïng nót khi
A. Sao chÐp B. Ghi ®Üa C. Xo¸ D. Më tÖp
10. Trong Word, kh«ng cÇn dïng nót khi
A. Sao chÐp B. Më tÖp C. Xo¸ D. C¶ A, B vµ C
11. §©u lµ u ®iÓm cña m¸y tÝnh?
A. §é chÝnh x¸c cao B. Cã thÓ lµm viÖc liªn tôc trong thêi gian dµi
C. Tèc ®é xö lý rÊt nhanh D. C¶ A, B vµ C
12. Trong Paint, muèn më mét bøc tranh ta lµm nh sau
A. Nh¾p nót B. Nh¾p File/Open C. C¶ A vµ B
13. So víi ngêi b×nh thêng, m¸y tÝnh vît tréi ë ®iÓm nµo?
A. TrÝ th«ng minh B. Thêi gian lµm viÖc liªn tôc C. C¶ A vµ B
14. Víi c¸c phÇn mÒm Word vµ Paint ta kh«ng thÓ
A. Nghe nh¹c B. TÝnh to¸n phøc t¹p C. Xem phim D. C¶ A, B vµ C
15. Word, Paint, Calculator thuéc nhãm phÇn mÒm
A. HÖ thèng B. Gi¶i trÝ C. øng dông D. Kh«ng ph¶i c¶ A, B vµ C
®Ò chÝnh thøc
Đề thi tin học trẻ không chuyên khối a - Trang 2
Đề thi tin học trẻ không chuyên khối a - Người đăng: khoin2004
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi tin học trẻ không chuyên khối a 9 10 489