Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tin học văn phòng

Được đăng lên bởi Nấm Xinh Đẹp
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 702 lần   |   Lượt tải: 9 lần
:,.
*SqF::{w'ri:
BANG rr$ roal
BANG
DANH
MUC
sAcn
cAU 3
fgrPf
KE
QUERY
(2,5
tli6m)
Tinh
cQt THANHTIEN
trong bing CHITIETHOADON
:
THANH'TIEN:
SOLUONG
*
DONGIA.
Th6ng'tin
danh s6ch nhirng logi
s6ch b6n
nhidu
tidn nh6t :
MASACH; TENSACH,
SOLUONG.
c. LSp
bnngthdngk6nhu sau:
cAu
l:
THIET KE BAo cAo seu:
(1,5
ttii5m)
I.[*A EC'I{I(NACTT I{AT-IG
Sd chirngtir:
Loqi drimgttr:
I{py dnh:
F{giy drirngtir:
001
N
0 I /02/l 987
0l/01/2004
fl
prrai
H9 itftn:
Dia chi
NGUTEN PFIONG
SAI GON
KE rorin tru,Enrg
(Kf
v,i
ghi
tup
$n)
N$ryEn
Vfin
A
Thir
qui
ftrJ
t+i
gtti
hg t?n)
fff;n thu n
a. Tiilp theo ld cdc bdn
ghi
kMc....
MALOAI LOAI SA
SHO5 JINH HO MA SAC TEFI SACH f,LUONG DON GIA IIA}IH TIEN
sH 003 SINH HOC CAO
l0
9000 90000
TOF{C
10
90U0{
THOI TIN HOC I1IA SAC
TTN SACH
3 tucN6 I}ON CIA TIANH TIEN
wRD 002 TU HOC WDRD t2 8J00 I
02000
ACC 001
LAP TRINH VOI
IJ 5580 82J00
TOII{G
2t
18450t
TONG CONG
37 27450tr
HET
Đề thi tin học văn phòng - Người đăng: Nấm Xinh Đẹp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi tin học văn phòng 9 10 698