Ktl-icon-tai-lieu

De thi tin hoc van phong mau 01

Được đăng lên bởi Nấm Xinh Đẹp
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 265 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Di, THr cHUNG

CAU f : T4o c6u truc bAng (Table) vd thiiSt pp m6i quan

cAu

z: Nhflp

hQ

cni r euoc cH

cho c6c bing dga vdo

s<y

tlii quan

dt lipu cho b6ng (2,0 di6m)
BANG HOA DON NHAP XUAT

1{Lii

:t

001

N

0l/01n004 NGUYEN PFIONG

=-===

+ 002

N

0?/01n004 PF]AN PI{ONG

.t.

003

:+

004

lii
:*
j+,

!:
:*:

lN
iN

005 ix
006 ix
007

tN

008 x

009 :x

02/ol f2004 I{ATHITHUTHUY
O5/OI I?OO4; THAI TFIANH NHU
I

S/01/2004 NGUYEITIEINHCA
i NGUYEN PI.TONG

I 5/O I I2OO4

0l /02/2004; HUYNH THI

03/lzil99l

NCffi

Tran Vau Nam

09/l ?/?009iTran Thi Bi

0l/02/1987

t*ttJ SAIGON
05/l 2/l 988
nU SAIGON
NAM
I 2/1 2/l 975
EINHPHUM
HU BINHPHUOC
05/04/198s
06/07/1984
nU DAIIAK
NU NHATRA}IG
I 2/1 t /1 978
08/05/1978 Ni{h4 BINHDUONG
2ULUt978
NIJ BINHDUONG
0l/12/1991
NTJ SATLAEI

BANG CHI TIET HOA DON

WRD

EXE_003 _-

1

hQ sau:.

...
Di,
THr
cHUNG cni r
euoc
cH
CAU
f
:
T4o c6u truc bAng
(Table)
vd thiiSt
pp
m6i
quan
hQ cho c6c
bing dga vdo s<y tlii
quan
hQ sau:.
cAu
z: Nhflp dt lipu cho b6ng
(2,0
di6m)
BANG HOA
DON
NHAP XUAT
1{Lii
:t
001 N 0l/01n004
NGUYEN PFIONG
0l/02/1987 t*ttJ SAIGON
=-===
+
002
N 0?/01n004
PF]AN PI{ONG 05/l 2/l 988 nU SAIGON
.t.
003
lN
02/ol f2004 I{ATHITHUTHUY I 2/1 2/l 975
NAM
EINHPHUM
:+
004 iN
O5/OI I?OO4; THAI
TFIANH NHU
05/04/198s
HU BINHPHUOC
lii
005
ix
I S/01/2004
NGUYEITIEINHCA
06/07/1984 nU DAIIAK
:*
006 ix
I 5/O I I2OO4 i NGUYEN
PI.TONG
I 2/1 t /1 978
NU NHATRA}IG
j+,
007
tN
0l /02/2004;
HUYNH
THI NCffi
08/05/1978
Ni{h4 BINHDUONG
!:
008
x 03/lzil99l
Tran
Vau
Nam
2ULUt978
NIJ BINHDUONG
:*:
009
:x
09/l ?/?009iTran
Thi Bi 0l/12/1991 NTJ SATLAEI
BANG
CHI
TIET
HOA DON
WRD
EXE_003
_- 1
De thi tin hoc van phong mau 01 - Người đăng: Nấm Xinh Đẹp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
De thi tin hoc van phong mau 01 9 10 464