Ktl-icon-tai-lieu

đề thi tin học văn phòng

Được đăng lên bởi hoangduyphuong
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 265 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM

ĐỀ THI TIN HỌC A

KHOA KHOA HỌC & KỸ THUẬT MÁY TÍNH

Môn thi: EXCEL

TRUNG TÂM TIN HỌC

Thời gian 45 phút

Họ và tên: .................................................Số máy: ................... Phòng: ...........Lớp: ..........

BẢNG DANH MỤC SẢN PHẨM

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Mã
hàng
Q2T100
Q1M050
B2N070
V1N100
T2M080
Q1N200
T1M150
T2T200
V2T050
B1N030

Tên hàng

Loại
hàng

Nhà sản
xuất

Ngày
Số
nhập
lượng
01/07/2011
01/07/2011
15/07/2011
15/07/2011
31/05/2011
10/06/2011
10/05/2011
30/06/2011
14/07/2011
01/05/2011

Bảng tra tên hàng
Mã hàng
Tên hàng
Đơn giá 1

Q
T
B
V
Quạt
Tủ lạnh Bếp điện
Lò vi sóng
350000 1500000
420000
5000000

Nhà
sản xuất

STT

Đơn
giá

Mã hàng
T
M
N

Thành
tiền

Ghi
chú

Nhà sản xuất
Tatita
Malia
Natsia

Học viên định dạng bảng tính như trên và thực hiện các yêu cầu sau:
1) Cột tên hàng dựa vào ký tự đầu tiên của mã hàng và bảng tra tên hàng (1đ).
2) Cột loại hàng dựa vào ký tự thứ 2 của mã hàng, nếu ký tự này bằng 1 thì ghi là A,
ngược lại ghi B (1đ).
3) Cột nhà sản xuất dựa vào ký tự thứ 3 của mã hàng và bảng tra nhà sản xuất (1đ).
4) Cột số lượng dựa vào 3 ký tự cuối của mã hàng (1đ).
5) Cột đơn giá dựa vào mã hàng và bảng tra tên hàng, nếu loại hàng là A thì lấy đơn giá
1, ngược lại lấy 90% đơn giá 1 (1đ).
6) Thành tiền = số lượng * đơn giá, định dạng kiểu tiền tệ VNĐ (1đ).
7) Điền ký tự X vào cột ghi chú nếu như ngày nhập là ngày 30 hoặc 31 (1đ).
8) Thực hiện bảng thống kê bên dưới (1đ):
Nhà sản xuất
Tatita
Malia
Natsia

Tổng tiền

9) Vẽ biểu đồ cho bảng thống kê ở câu 8 (1đ).
10) Tạo header là họ và tên của học viên, footer là bài thi excel (1đ).

...
TRƯỜNG ĐẠI HC CÔNG NGHIP TP.HCM ĐỀ THI TIN HC A
KHOA KHOA HC & K THUT MÁY TÍNH Môn thi: EXCEL
TRUNG TÂM TIN HC Thi gian 45 phút
H và tên: ................................................. S máy: ................... Phòng: ...........Lp: ..........
BNG DANH MC SN PHM
STT
hàng
Tên hàng
Loại
hàng
Nhà sản
xuất
Ngày
nhập
Số
lượng
Đơn
giá
Thành
tiền
Ghi
chú
01
Q2T100
01/07/2011
02
Q1M050
01/07/2011
03
B2N070
15/07/2011
04
V1N100
15/07/2011
05
T2M080
31/05/2011
06
Q1N200
10/06/2011
07
T1M150
10/05/2011
08
T2T200
30/06/2011
09
V2T050
14/07/2011
10
B1N030
01/05/2011
Bảng tra tên hàng
Nhà
sản xuất
hàng
Nhà sản xuất
hàng
Q
T
B
V
T
Tatita
Tên hàng
Quạt
Tủ lạnh
Bếp điện
vi sóng
M
Malia
Đơn giá 1
350000
1500000
420000
5000000
N
Natsia
Hc viên định dng bảng tính như trên thc hin các yêu cu sau:
1) Ct tên hàng da vào ký t đầu tiên ca mã hàng và bảng tra tên hàng (1đ).
2) Ct loi hàng da vào ký t th 2 ca mã ng, nếu ký t này bng 1 thì ghi A,
ngược lại ghi B (1đ).
3) Ct nhà sn xut da vào ký t th 3 ca mã hàng và bng tra nhà sn xut (1đ).
4) Ct s lượng da vào 3 ký t cui ca mã hàng (1đ).
5) Cột đơn giá dựa vào mã hàng và bng tra tên hàng, nếu loi hàng A thì lấy đơn giá
1, ngược li lấy 90% đơn giá 1 (1đ).
6) Thành tin = s lượng * đơn giá, định dng kiu tin t VNĐ (1đ).
7) Đin ký t X vào ct ghi chú nếu như ngày nhp là ngày 30 hoặc 31 (1đ).
8) Thc hin bng thống kê bên dưới (1đ):
9) V biểu đồ cho bng thng câu 8 (1đ).
10) To header là h và tên ca hc viên, footer là bài thi excel (1đ).
Nhà sản xuất
Tổng tiền
Tatita
Malia
Natsia
đề thi tin học văn phòng - Người đăng: hoangduyphuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đề thi tin học văn phòng 9 10 498