Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi ton học lớp 9

Được đăng lên bởi Trần Xuân Trình
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 109 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sở Giáo dục và Đào tạo
LONG AN
ĐỀ THI THỬ

Kỳ Thi HSG Lớp 9 Cấp Tỉnh
Năm học : 2010 - 2011
Ngày thi : ……………
Môn thi : Tin Học
Thời gian : 150 phút (không kể phát đề)

Bài 1: Viết chương trình nhập vào số nguyên n. Tính tổng các số nguyên tố nhỏ
hơn n
Vd: Nhập vào số nguyên 4( các số nguyên tố nhỏ hơn 4 là 2,3 )  xuất ra S=5
Bài 2: Cho trước 2 dãy số nguyên A, B có giá trị các phần tử tăng dần và có cùng
số phần tử n ( n nhập không quá 50). Cho trước giá trị của phần tử lớn nhất trong cả
2 dãy không quá 1000. Hãy tạo ra 1 dãy C có kết quả là hòa hai dãy A và B sao
cho các phần tử trong C cũng có giá trị tăng dần ? In kết quả từng dãy ra màn hình.
Vd : ta có A=[2 4 6 9 24 30]
B=[1 4 7 10 15 21]
Kết quả C=[1 2 4 4 6 7 9 10 15 21 24 30]
Bài 3: Viết chương trình nhập vào chuỗi bất kì S sau đó in ra màn hình 2 kết quả:
chuỗi con gồm các ký tự trong chuỗi S và tổng các giá trị của các ký tự là số trong
chuỗi S
Vd: S=’A312BC24DE’
 S1= ABCDE
 Tổng =3+1+2+2+4=12

---Hết---

...
Sở Giáo dục và Đào tạo
LONG AN
ĐỀ THI THỬ
Kỳ Thi HSG Lớp 9 Cấp Tỉnh
Năm học : 2010 - 2011
Ngày thi : ……………
Môn thi : Tin Học
Thời gian : 150 phút (không kể phát đề)
Bài 1:
Viết chương trình nhp o s nguyên n. Tính tng các s nguyên t nh
hơn n
Vd: Nhập vào s nguyên 4( các s nguyên t nh hơn 4 là 2,3 ) xut ra S=5
Bài 2:
Cho tc 2 dãy s nguyên A, B giá tr c phn t tăng dần và có ng
s phn t n ( n nhp không quá 50). Cho trước giá tr của phn t lớn nht trong c
2 y không quá 1000. y tạo ra 1 dãy C kết qu là hòa hai y A và B sao
cho c phn t trong C cũng có giá tr ng dn ? In kết qu từng dãy ra màn hình.
Vd : ta có A=[2 4 6 9 24 30]
B=[1 4 7 10 15 21]
Kết qu C=[1 2 4 4 6 7 9 10 15 21 24 30]
Bài 3:
Viết chương tnh nhập o chui bt kì S sau đó in ra n hình 2 kết qu:
chui con gồm các ký t trong chui S và tổng c g tr của c ký t là s trong
chui S
Vd: S=A312BC24DE
S1= ABCDE
Tổng =3+1+2+2+4=12
---Hết---
Đề thi ton học lớp 9 - Người đăng: Trần Xuân Trình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi ton học lớp 9 9 10 348