Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi trắc nghiệm công nghệ thông tin

Được đăng lên bởi Gustave Phạm
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 368 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy

ÑEÀ THI MAÃU CUOÁI MOÂN
Đề thi:

Mạng Máy Tính
Thời gian: 45 phút
*** Các kết quả lưu vào đĩa làm việc để chấm điểm ***

1. Thiết bị nào hoạt động ở tầng Physical:
a. Switch
b. Card mạng
c. Hub và repeater
d. Router
2. Để cấp phát động địa chỉ IP, ta có thể sử dụng dịch vụ có giao thức nào:
a. Dùng giao thức DHCP
b. Dùng giao thức FTP
c. Dùng giao thức DNS
d. Dùng giao thức HTTP
3. Địa chỉ IP 192.168.1.1:
a. Thuộc lớp B
b. Thuộc lớp C
c. Là địa chỉ riêng
d. b và c đúng
4. Tầng nào trong mô hình OSI làm việc với các tín hiệu điện:
a. Data Link
b. Network
c. Physical
d. Transport
5. Giao thức nào thuộc tầng Application :
a. IP
b. HTTP
c. NFS
d. TCP
6. Các thành phần tạo nên mạng là:
a. Máy tính, hub, switch
b. Network adapter, cable
c. Protocol
d. Tất cả đều đúng
7. Chức năng chính của router là:
a. Kết nối network với network
b. Chia nhỏ broadcast domain
c. a và b đều đúng
d. a và b đều sai
8. Protocol là:
a. Là các qui tắc để cho phép các máy tính có thể giao tiếp được với nhau
b. Một trong những thành phần không thể thiếu trong hệ thống mạng
c. a và b đúng
d. a và b sai
9. Protocol nào được sử dụng cho mạng Internet:
a. TCP/IP
b. Netbeui
c. IPX/SPX
d. Tất cả
10. Các chuẩn JPEG, TIFF, ASCII, EBCDIC do tầng nào của mô hình OSI định nghĩa:
a. Transport
b. Network
c. Application
d. Presentation

Hoïc phaàn 4 – Maïng Maùy Tính

Trang 1/5

Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy
11. Trong các địa chỉ sau, chọn địa chỉ không nằm cùng đường mạng với các địa chỉ còn lại:
a. 203.29.100.100/255.255.255.240
b. 203.29.100.110/255.255.255.240
c. 203.29.103.113/255.255.255.240
d. 203.29.100.98/255.255.255.240
12. Có bao nhiêu vùng đụng độ (Collision Domain) trong một mạng dùng 1 Repeater và 1 Hub :
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
13. Thiết bị nào sau đây sử dụng tại trung tâm của mạng hình sao:
a. Switch
b. Brigde
c. Port
d. Repeater
14. Để hạn chế sự đụng độ của các gói tin trên mạng người ta chia mạng thành các mạng nhỏ hơn và nối kết
chúng lại bằng các thiết bị:
a. Repeaters
b. Hubs
c. Switches
d. Cạc mạng (NIC)
15. Các thiết bị mạng nào sau đây có khả năng duy trì thông tin về hiện trạng kết nối của toàn bộ một mạng xí
nghiệp hoặc khuôn viên bằng cách trao đổi thông tin nói trên giữa chúng với nhau:
a. Bridge
b. Router
c. Repeater
d. Connectors
16. Giao thức nào trong các giao thức sau dùng trong mô hình mạng LAN:
a. TCP/IP
b. IPX/SPX
c. NETBEUI
d. Tất cả
17. Giao thức nào trong các giao thức sau dùng trong mô hình mạng WAN :
a. TCP/IP
b. NETBEUI...
Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy
Hoïc phaàn 4 – Maïng Maùy Tính Trang 1/5
ÑEÀ THI MAÃU CUOÁI MOÂN
Đề thi:
Mng Máy Tính
Thi gian: 45 phút
***
Các kết qu lưu vào đĩa làm vic để chm đim
***
1. Thiết b nào hot động tng Physical:
a. Switch
b. Card mng
c. Hub và repeater
d. Router
2. Để cp phát động địa ch IP, ta có th s dng dch v có giao thc nào:
a. Dùng giao thc DHCP
b. Dùng giao thc FTP
c. Dùng giao thc DNS
d. Dùng giao thc HTTP
3. Địa ch IP 192.168.1.1:
a. Thuc lp B
b. Thuc lp C
c. địa ch riêng
d. b và c đúng
4. Tng nào trong mô hình OSI làm vic vi các tín hiu đin:
a. Data Link
b. Network
c. Physical
d. Transport
5. Giao thc nào thuc tng Application :
a. IP
b. HTTP
c. NFS
d. TCP
6. Các thành phn to nên mng là:
a. Máy tính, hub, switch
b. Network adapter, cable
c. Protocol
d. Tt c đều đúng
7. Chc năng chính
ca router là:
a. Kết ni network vi network
b. Chia nh broadcast domain
c. a và b đều đúng
d. a và b đều sai
8. Protocol là:
a. Là các qui tc để cho phép các máy tính có th giao tiếp được vi nhau
b. Mt trong nhng thành phn không th thiếu trong h thng mng
c. a và b đúng
d. a và b sai
9. Protocol nào được s dng cho mng Internet:
a. TCP/IP
b. Netbeui
c. IPX/SPX
d. Tt c
10. Các chun JPEG, TIFF, ASCII, EBCDIC do tng nào ca mô hình OSI định nghĩa:
a. Transport
b. Network
c. Application
d. Presentation
Đề thi trắc nghiệm công nghệ thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi trắc nghiệm công nghệ thông tin - Người đăng: Gustave Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi trắc nghiệm công nghệ thông tin 9 10 81