Ktl-icon-tai-lieu

đề thi trắc nghiệm kỹ sư CNTT

Được đăng lên bởi hpthpt
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 3211 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

HOÀ LẠC HIGH TECH PARK
MANAGEMENT BOARD

BAN QUẢN LÝ
KHU CÔNG NGHỆ CAO HOÀ LẠC

VIETNAM IT EXAMINATION AND
TRAINING SUPPORT CENTER (VITEC)

TRUNG TÂM SÁT HẠCH CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN VÀ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO (VITEC)

FUNDAMENTAL
INFORMATION TECHNOLOGY
ENGINEER
EXAMINATION

SÁT HẠCH
KỸ SƯ
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CƠ BẢN

26th January 2003

Ngày 26 tháng 1 năm 2003

Morning

Phần thi buổi sáng

Do not open the exam booklet until
instructed to do so.

Không mở đề thi trước khi được
phép.

Inquiries about the exam questions
will not be answered.

Các thắc mắc về câu hỏi thi sẽ
không được trả lời

Examinee Number

Date of Birth
Year

F E 0 0 3 -

Month

Day

1 9

2003 VITEC
Class II Information Technology Engineer Examination - Afternoon

Fundamental IT Engineer Examination (Morning)
Questions must be answered in accordance with the following:
Question Nos.
Q1-Q80
Question Selection All questions are compulsory
Examination Time 9:00-11:30 (150 minutes)
Instructions:
1. Use an HB pencil. If you need to change an answer, erase your previous answer completely and
neatly. Wipe away any eraser debris.
2. Mark your examinee information and test answers in accordance with the instructions below.
Your test will not be graded if you do not mark properly. Do not mark or write on the answer
sheet outside of the prescribed places.
(1) Examinee Number
Write your examinee number in the space provided, and mark the appropriate space below
each digit.
(2) Date of Birth
Write your date of birth (in numbers) exactly as it is printed on your examination admission
card, and mark the appropriate space below each digit.
(3) Answers
Mark your answers as shown in the following sample question.
[Sample Question]
In which month is the Spring Fundamental IT Engineer Examination conducted?
a) March
b) April
c) May
d) June
Since the correct answer is “b” (April), mark your answer sheet as follows:
[Sample Reply]
ウ
a
c
d
3. This test booklet will be picked up at the end of the test. Your test will not be graded unless you
turn this test booklet in.
4. Assembler specifications are provided as a reference at the end of this booklet.
Do not open the exam booklet until instructed to do so.
Inquiries about the exam questions will not be answered.

Số hiệu thí sinh

Ngày sinh
Năm

F E 0 0 3 -

Tháng

Ngày

1 9

2003 VITEC
Class II Information Technology Engineer Examination - Afternoon

Sát hạch kĩ sư Công nghệ thông tin cơ bản (Buổi sáng)
Các câu h...
MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
HOÀ LC HIGH TECH PARK
MANAGEMENT BOARD
VIETNAM IT EXAMINATION AND
TRAINING SUPPORT CENTER (VITEC)
FUNDAMENTAL
INFORMATION TECHNOLOGY
ENGINEER
EXAMINATION
26
th
January 2003
Morning
Do not open the exam booklet until
instructed to do so.
Inquiries about the exam questions
will not be answered.
B KHOA HC VÀ CÔNG NGH
BAN QUN LÝ
KHU CÔNG NGH CAO HOÀ LC
TRUNG TÂM SÁT HCH CÔNG NGH
THÔNG TIN VÀ H TR ĐÀO TO (VITEC)
SÁT HCH
K SƯ
CÔNG NGH THÔNG TIN
CƠ BN
Ngày 26 tháng 1 năm 2003
Phn thi bui sáng
Không m đề thi trước khi được
phép.
Các thc mc v câu hi thi s
không được tr li
đề thi trắc nghiệm kỹ sư CNTT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi trắc nghiệm kỹ sư CNTT - Người đăng: hpthpt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
đề thi trắc nghiệm kỹ sư CNTT 9 10 735