Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 231 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÑEÀ THI TRAÉC NGHIEÄM TIN HOÏC ÑAÏI CÖÔNG
A. HEÄ ÑIEÀU HAØ NH VAØ WINDOWS:
Caâu 1: Boä nhôù RAM vaø ROM laø boä nhôù gì?
a/ Secondary memory
b/ Receive memory
c/ Primary memory
d/ Random access memory
Caâu 2: Phaùt bieåu naø o sau ñaây laø sai:
a. Ñôn vò ñieàu khieån (Control Unit) chöùa CPU, ñieàu khieån taát caû caùc hoaït ñoäng cuûa
maùy.
b. CPU laø boä nhôù xöû lyù trung öông, thöïc hieän vieäc xöû lyù thoâng tin löu tröõ trong boä nhôù.
c. ALU laø ñôn vò soá hoïc vaø luaän lyù vaø caùc thanh ghi cuõ ng naèm trong CPU
d. Memory Cell laø taäp hôïp caùc oâ nhôù.
Caâu 3: Döõ lieäu laø gì?
a/ Laø caùc soá lieäu hoaëc laø taø i lieäu cho tröôùc chöa ñöôïc xöû lyù.
b/ Laø khaùi nieäm coù theå ñöôïc phaùt sinh, löu tröõ , tìm kieám, sao cheùp, bieán ñoåi…
c/ Laø caùc thoâng tin ñöôïc theå hieän döôùi nhieàu daïng khaùc nhau.
d/ Taát caû ñeàu ñuùng.
Caâu 4: Bit laø gì?
a/ Laø ñôn vò nhoû nhaát cuûa thoâng tin ñöôïc söû duïng trong maùy tính
b/ laø moät phaàn töû nhoû mang moät trong 2 giaù trò 0 vaø 1
c/ Laø moät ñôn vò ño thoâng tin
d/ Taát caû ñeàu ñuùng.
Caâu 5: Hex laø heä ñeám:
a/ heä nhò phaân
b/ heä baùt phaân
c/ Heä thaäp phaân
d/ heä thaäp luïc phaân
Caâu 6: Caùc thaø nh phaàn: boä nhôù chính, boä xöû lyù trung öông, boä phaän nhaäp xuaát, caùc
loaïi heä ñieàu haø nh laø :
a/ Phaàn cöùng
b/ Phaàn meàm
c/ Thieát bò löu tröõ
d/ Taát caû ñeàu sai
Caâu 7: Heä thoáng caùc chöông trình ñaûm nhaän chöùc naêng laø m moâi tröôø ng trung gian
giöõ a ngöôø i söû duïng vaø phaàn cöùng cuûa maùy tính ñöôïc goïi laø :
a/ Phaàn meàm
b/ heä ñieàu haø nh
c/ Caùc loaïi trình dòch trung gian
d/ Taát caû ñeàu ñuùng.
Caâu 8: Caùc loaïi heä ñieàu haø nh Windows ñeàu coù khaû naêng töï ñoäng nhaän bieát caùc thieát
bò phaàn cöùng vaø töï ñoäng caø i ñaët caáu hình cuûa caùc thieát bò daây laø chöùc naêng:
a/ Plug and Play
b/ Windows Explorer
c/ Desktop
d/ Multimedia
Caâu 9: Danh saùch caùc muïc choïn trong thöïc ñôn goïi laø :
a/ Menu bar
b/ Menu pad
c/ Menu options
d/ Taát caû ñeàu sai
Caâu 10: Hoäp ñieàu khieån vieäc phoùng to, thu nhoû, ñoùng cöûa soå goïi laø :

a/ Dialog box
b/ list box
c/ Control box
d/ Text box
Caâu 11: Windows Explorer coù caùc thaø nh phaàn: Explorer bar, Explorer view, Tool bar,
menu bar. Coø n laïi laø gì?
a/ Status bar
b/ Menu bar
c/ Task bar
d/ taát caû ñeàu sai
Caâu 12: Shortcut laø bieåu töôïng ñaïi dieän cho moät chöông trình hay moät taäp tin ñeå khôûi
ñoäng moät chöông trình hay moät taäp tin. Vaäy coù maáy loaïi shortcut:
a/ 1 loaïi
b/ 3...
ÑEÀ THI TRAÉC NGHIEÄM TIN HOÏC ÑAÏI CÖÔNG
A. HEÄ ÑIEÀU HAØNH VAØ WINDOWS:
Caâu 1
: Boä nhôù RAM vaø ROM laø boä nhôù gì?
a/ Secondary memory b/ Receive memory
c/ Primary memory d/ Random access memory
Caâu 2: Phaùt bieåu naø o sau ñaây laø sai:
a. Ñôn vò ñieàu khieån (Control Unit) chöùa CPU, ñieàu khieån taát caû caùc hoaït ñoäng cuûa
maùy.
b. CPU laø boä nhôù xöû lyù trung öông, thöïc hieän vieäc xöû lyù thoâng tin löu tröõ trong boä nhôù.
c. ALU laø ñôn vò soá hoïc vaø luaän lyù vaø caùc thanh ghi cuõ ng naèm trong CPU
d. Memory Cell laø tp hôïp caùc oâ nhôù.
Caâu 3:õ lieäu laø ?
a/ Laø caùc soá lieäu hoaëc laø taø i lieäu cho tröôùc chöa ñöôïc xöû lyù.
b/ Laø khaùi nieäm coù theå ñöôïc phaùt sinh, löu tröõ , tìm kieám, sao cheùp, bieán ñoåi…
c/ Laø caùc thoâng tin ñöôïc theå hieän döôùi nhieàu daïng khaùc nhau.
d/ Taát caû ñeàu ñuùng.
Caâu 4: Bit laø gì?
a/ Laø ñôn vò nhoû nhaát cuûa thoâng tin ñöôïc söû duïng trong maùy tính
b/ laø moät phaàn töû nhoû mang moät trong 2 giaù trò 0 vaø 1
c/ Laø moät ñôn vò ño thoâng tin
d/ Taát caû ñeàu ñuùng.
Caâu 5: Hex laø heä ñeám:
a/ heä nhò phaân b/ heä baùt phaân
c/ Heä thaäp phaân d/ heä thaäp luïc phaân
Caâu 6: Caùc thaø nh phaàn: boä nhôù chính, boä xöû lyù trung öông, boä phaän nhaäp xuaát, caùc
loaïi heä ñieàu haø nh laø:
a/ Phaàn cöùng b/ Phaàn meàm
c/ Thieát bò löu tröõ d/ Taát caû ñeàu sai
Caâu 7: Heä thoáng caùc chöông trình ñaûm nhaän chöùc naêng laø m moâi tröôø ng trung gian
giöõ a ngöôø i söû duïng vaø phaàn cöùng cuûa maùy tính ñöôïc goïi laø:
a/ Phaàn meàm b/ heä ñieàu haø nh
c/ Caùc loaïi trình dòch trung gian d/ Taát caû ñeàu ñuùng.
Caâu 8: Caùc loaïi heä ñieàu haø nh Windows ñeàu coù khaû naêng töï ñoäng nhaän bieát caùc thieát
bò phaàn cöùng vaø töï ñoäng caø i ñaët caáu hình cuûa caùc thieát bò daây laø chöùc naêng:
a/ Plug and Play b/ Windows Explorer
c/ Desktop d/ Multimedia
Caâu 9: Danh saùch caùc muïc choïn trong thöïc ñôn goïi laø :
a/ Menu bar b/ Menu pad
c/ Menu options d/ Taát caû ñeàu sai
Caâu 10: Hoäp ñieàu khieån vieäc phoùng to, thu nhoû, ñoùng cöûa soå goïi laø :
Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương 9 10 700