Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi trắc nghiệm truyền thông đa phương tiện

Được đăng lên bởi mttk9a-gmail-com
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2028 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Đề Thi Trắc Nghiệm Truyền Thông Đa Phương Tiện
Hk1 2013-2014
nhungnguoiban38 / Tháng Mười Hai 8, 2013
1. Một ứng dụng âm thanh, yêu cầu chất lượng âm thanh theo hệ
số nhiểu tín hiệu SNR (Signal-to-Noise Ratio) là 96 dB. Cần bao
nhiêu bit để biểu diễn cho mỗi mẫu để đáp ứng chất lượng âm
thanh được yêu cầu ?
A. Cần 12 bit cho mỗi mẫu.
B. Cần 4 bit cho mỗi mẫu.
C. Cần 8 bit cho mỗi mẫu.
D. Cần 16 bit cho mỗi mẫu.
2. Tại sao trong tất cả các ứng dụng truyền thông đa phương
tiện, mối quan hệ giữa thời gian và không gian trong chính bản
thân phương tiện phải được tôn trọng ?
A. Dữ liệu đa phương tiện có chiều thời gian, và phải được
truyền, xử lý và trình bày với tốc độ cố định.
B. Ứng dụng đa phương tiện sử dụng đồng thời nhiều phương
tiện truyền đạt thông tin có liên quan với nhau.
C. Dữ liệu đa phương tiện là dữ liệu tăng cường (có kích thước
lớn).

D. Dữ liệu đa phương tiện không có cú pháp (cấu trúc) và ngữ
nghĩa rõ ràng.
3. Hai mặt của truyền thông đa phương tiện là: Xử lý thông tin
và truyền thông tin. Chức năng nào sau đây không phải là của
truyền thông tin đa phương tiện ?
A. Thu (capturing).
B. Truyền (transmission)
C. Trinh diễn (presetation).
D. Phục hồi (retrieval).
4. Theo xếp loại của Hiệp hội viễn thông quốc tế (ITU:
International Telecommunications Union). Trao đổi các dữ liệu
đa phương tiện bằng thư điện tử (email) thuộc loại nào ?
A. Các dịch vụ phân phối thông tin (distribution services)
B. Các dịch vụ thông điệp (messaging services)
C. Các dịch vụ tìm liếm thông tin (retrieval services)
D. Các dịch vụ đàm thoại (converational services)
5. Phương tiện nào sau đây không phải là phương tiện tỉnh
(static media) ?
A. Chữ số (alphanumeric).
B. Âm thanh (audio).

C. Đồ hoạ (graphics).
D. Hình ảnh tỉnh (still image).
6. Hai mặt của truyền thông đa phương tiện là: Xử lý thông tin
và truyền thông tin. Chức năng nào sau đây không phải là xử lý
thông tin đa phương tiện ?
A. Trinh diễn (presetation)
B. Phục hồi (retrieval).
C. Nhận dạng (recognition).
D. Tìm kiếm (seasching).
7. Hệ số nhiểu tín hiệu (SNR – Signal-to-noise ratio) được định
nghĩ bởi công thức: SNR=20log10(S/N). Trong đó S : biên độ
cực đại của tín hiệu, N : nhiểu lượng hoá. Ý nghĩa của hế số
SNR là gì ?
A. Mối quan hệ giữa bước lượng hoá tín hiệu số và biên độ tín
hiệu tương tự gốc.
B. Tần số xuất hiện lỗi trên đường truyền tín hiệu số.
C. Mối quan hệ giữa số mức lượng hoá tín hiệu số và tần số tín
hiệu tương tự gốc.
D. Mối quan hệ giữa chất lượng tín hiệu số hoá và tín hiệu tương
tự gố...
Đề Thi Trắc Nghiệm Truyền Thông Đa Phương Tiện
Hk1 2013-2014
nhungnguoiban38 / Tháng Mười Hai 8, 2013
1. Một ứng dụng âm thanh, yêu cầu chất lượng âm thanh theo hệ
số nhiểu tín hiệu SNR (Signal-to-Noise Ratio) là 96 dB. Cần bao
nhiêu bit để biểu diễn cho mỗi mẫu để đáp ứng chất lượng âm
thanh được yêu cầu ?
A. Cần 12 bit cho mỗi mẫu.
B. Cần 4 bit cho mỗi mẫu.
C. Cần 8 bit cho mỗi mẫu.
D. Cần 16 bit cho mỗi mẫu.
2. Tại sao trong tất cả các ứng dụng truyền thông đa phương
tiện, mối quan hệ giữa thời gian và không gian trong chính bản
thân phương tiện phải được tôn trọng ?
A. Dữ liệu đa phương tiện có chiều thời gian, và phải được
truyền, xử lý và trình bày với tốc độ cố định.
B. Ứng dụng đa phương tiện sử dụng đồng thời nhiều phương
tiện truyền đạt thông tin có liên quan với nhau.
C. Dữ liệu đa phương tiện là dữ liệu tăng cường (có kích thước
lớn).
Đề thi trắc nghiệm truyền thông đa phương tiện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi trắc nghiệm truyền thông đa phương tiện - Người đăng: mttk9a-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Đề thi trắc nghiệm truyền thông đa phương tiện 9 10 99