Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Uml

Được đăng lên bởi tran-van-huynh
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2633 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Đề 1
Câu 1
Trình bày các đặc trưng cơ bản của 2 cách tiếp cận hướng chức năng và
hướng đối tượng trong phát triển phần mềm.Nêu những ưu điểm chính của cách
tiếp cận hướng đối tương.
Câu 2
Trình bày tóm tắt quy trình phát triển phần mềm theo tiến trình RUP
Câu 3
Mô tả hệ thống đăng ký dạy và học các môn theo học phần của các trường
đại học(WBLS). Xác đinh các tác nhân, UC của hệ thống và xây dựng biểu đồ UC
cho hệ thống.
// hệ thống đăng ký dậy và học
Mô tả:
-

Mỗi kỳ học đến phòng đào tạo lại thực hiện lập kế hoạch học tập và
giảng dậy cho giáo viên và sinh viên.

-

Phòng đào tạo sẽ lập danh sách tất cả các môn để giáo viên đăng ký giảng
dậy.

-

Sau khi có danh sách tất cả các môn và giáo viên đậy các môn đó phòng
đào tạo sẽ tiến hành lập lịch và tiền hành cho sinh viên đăng ký học

Tác nhân:

Câu 4

-

Sinh viên : Là những người đăng ký học vào kỳ tới

-

Giáo viên : là những người được giao nhiệm vụ giảng dậy ở các trường
đại học

-

Phòng đào tạo: là nơi quản lý các môn học, lập lịch cho sinh viên đăng ký
học

Xây dựng kịch bản cho ca sử dụng “đăng nhập”, “đăng ký khóa học”, “lấy
bài hoc của hệ thống đăng ký dạy và học các môn theo học phần của trường đại
học theo mạng.
Câu 5
Xây dựng biểu đồ trình tự và cộng tác cho kịch bản “đăng nhập hệ thống”,
“đăng ký khóa học ” và “lấy bài học” của hệ thống WBLS
Câu 6
Xây dựng mô hình khái niệm cho hệ thống WBLS

Đề 2
Câu 1
Trình bày các đặc trưng cơ bản của hai cách tiếp cận hướng chức năng và
hướng đối tượng trong phát triển hần mềm.nêu những ưu điểm chính của cách tiếp
cận hướng đối tượng.
Câu 2
Trình bày tóm tắt quytrình phát triển phần mềm theo tiến trình RUP
Câu 3
Phát biểu bài toán “ quản lý thư viện”, xác định các yêu cầu và xây dựng
biểu đồ ca sử dụng cho hệ thống này.
Câu 4

Xây dưng kich bản cho ca sử dụng “tìm kiếm”, “mượn sách” trong hệ thống
quản lý thư viện.
Câu 5
Xây dựng biểu đồ trình tự và cộng tác cho ca sử dụng “tìm kiếm”, “mượn
sách” trong hệ thống “quản lý thư viện”.
Câu 6
Xác đinh các lớp và thiết lập biểu đồ lớp cho hệ thống quản lý thư viện.

Đề 3
Câu 1: (1.5d)
Trình bày các đặc trưng cơ bản của 2 cách tiếp cận hướng chức năng và
hướng đối tượng trong phát triển phần mềm. Nêu những ưu điểm chính của cách
tiếp cận hướng đối tượng.
Câu 2(1.5d)
Phân tích các bước trong quy trình phát triển phần mềm theo cách tiếp cận
hướng đối tượng.
Câu 3(2d)
Phát biểu bài toán “ xây dựng hệ thống rút tiền tự động atm”. Xác định các
yêu cầu và xây dựng biểu đồ ca sử dụng cho hệ thống này.
Câu 4(1d)

Xây...
Đề 1
Câu 1
Trình bày các đặc trưng bản của 2 cách tiếp cận hướng chức năng và
hướng đối tượng trong phát triển phần mềm.Nêu những ưu điểm chính của cách
tiếp cận hướng đối tương.
Câu 2
Trình bày tóm tắt quy trình phát triển phần mềm theo tiến trình RUP
Câu 3
t hệ thống đăng ký dạy học các môn theo học phần của các trường
đại học(WBLS). Xác đinh các tác nhân, UC của hệ thống xây dựng biểu đồ UC
cho hệ thống.
// hệ thống đăng ký dậy và học
Mô tả:
- Mỗi kỳ học đến phòng đào tạo lại thực hiện lập kế hoạch học tập
giảng dậy cho giáo viên và sinh viên.
- Phòng đào tạo sẽ lập danh sách tất cả các môn để giáo viên đăng ký giảng
dậy.
- Sau khi danh sách tất cả c môn giáo viên đậyc môn đó phòng
đào tạo sẽ tiến hành lập lịch và tiền hành cho sinh viên đăng ký học
Tác nhân:
- Sinh viên : Là những người đăng ký học vào kỳ tới
- Giáo viên : những người đưc giao nhiệm vụ giảng dậy các trường
đại học
- Phòng đào tạo: là nơi quản lý các môn học, lập lịch cho sinh viên đăng ký
học
Câu 4
Đề thi Uml - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi Uml - Người đăng: tran-van-huynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Đề thi Uml 9 10 568