Ktl-icon-tai-lieu

Đề Thi VXL

Được đăng lên bởi Thiên Hùng
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 159 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM
Đề 1:
1

2

3

4

5

6

7

a
b

b

8

9

10

12

13

14

15

17

18

19

c

20
a

b
c

16

A

b
c

11

c

c

b
c

b

c
d

c
d

d

Đề 2:
1

2

a

a

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a
b
c

B

b

b

c

16

17

a

a

b

18

19

b

c
d

d

20

c

d

d

d

Đề 3:
1

2

3

a

4

5

6

7

8

9

a

10

11

12

13

14

16

17

18

19

a

c

C
d

d

d

5

6

7

20
a

b
d

15

c

b
c

d

d

11

12

c

c

c

16

17

18

19

20

c

c

c

c

c

15

16

17

18

19

20

b

b

b

b

d

Đề 4:
1

2

3

4
b

9

b

c
d

8

10
b

c

c

C

b

13

14

15

a

a

b

c

d

d

Đề 5:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

a

14

a
b
c

d

13

d

b

c

c
d

D

d

c
d

c
d

...
ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM
Đề 1:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 7 18 19 20
a A a
b b b b b b
c c c c c c c c
d d d
Đề 2:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 7 18 19 20
a a a a a
b B b b b b
c c c c
d d d d d
Đề 3:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 7 18 19 20
a a a a
b b
c C c c c c c
d d d d d d d
Đề 4:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 7 18 19 20
a a
b b b b b
c c c C c c c c c c
d d d
Đề 5:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 7 18 19 20
a a
b b b b b b
c c c c c
d d d D d d d
Đề Thi VXL - Người đăng: Thiên Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề Thi VXL 9 10 488