Ktl-icon-tai-lieu

Đề thực hành mạng máy tính

Được đăng lên bởi Lê Thị Hồng Anh
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 843 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài 03 THỰC HÀNH: DÙNG PHẦN MỀM VISIO ĐỂ THIẾT KẾ SƠ ĐỒ
MẠNG ............................................................................................................... 3
3.1. Mục tiêu.................................................................................................... 3
3.2

Yêu cầu.................................................................................................... 3

3.3

Hướng dẫn thực hiện ............................................................................. 3

3.3.1 Cài đặt được phần mềm thiết kế Visio .......................................... 3
3.3.2 Các chức năng chủ yếu ................................................................... 4
3.3.3 Sử dụng thiết kế mô hình sau ......................................................... 5
3.3.4 Thiết kế mô hình mạng sau trên phần mềm Visio ....................... 8
3.3.5 Các bài tập tự làm ........................................................................... 9
Bài 6 THỰC HÀNH: CẤU HÌNH WLAN .................................................... 11
6.1. Mục tiêu.................................................................................................. 11
6.2. Yêu cầu ................................................................................................... 11
6.2.1. Tạo mạng không dây ngang hàng AddHoc .................................. 11
6.2.1.1. Chuẩn bị .................................................................................... 11
6.2.1.2 Hướng dẫn thực hiện tạo mạng không dây ngang hàng
AddHoc................................................................................................... 11
6.2.2. Thiết lập cấu hình cơ bản cho Access Point ................................. 16
6.2.2.1. Chuẩn bị .................................................................................... 16
6.2.2.2. Hướng dẫn thiết lập cấu hình cơ bản cho Access Point ....... 16
6.2.3.3. Hướng dẫn cấu hình trên client .............................................. 19
Bài 8 THỰC HÀNH: CẤU HÌNH CƠ BẢN TRÊN ROUTER CISCO ....... 21
8.1. Mục tiêu................................................................................................... 21
8.2. Yêu cầu .................................................................................................... 21
8.3. Hướng dẫn thực hiện ............................................................................. 21
Bài 10 THỰC HÀNH: CẤU HÌNH ĐỊNH TUYỄN TRÊN ROUTER
CISCO ..........................................
1
Bài 03 THC HÀNH: DÙNG PHN M THIT K 
MNG ............................................................................................................... 3
3.1. Mc tiêu .................................................................................................... 3
3.2 Yêu cu .................................................................................................... 3
3.3 Hướng dn thc hin ............................................................................. 3
3.3.1 Cài đặt được phn mm thiết kế Visio .......................................... 3
3.3.2 Các chức năng chủ yếu ................................................................... 4
3.3.3 S dng thiết kế mô hình sau ......................................................... 5
3.3.4 Thiết kế mô hình mng sau trên phn mm Visio ....................... 8
3.3.5 Các bài tp t làm ........................................................................... 9
Bài 6 THC HÀNH: CU HÌNH WLAN .................................................... 11
6.1. Mc tiêu .................................................................................................. 11
6.2. Yêu cu ................................................................................................... 11
6.2.1. To mng không dây ngang hàng AddHoc .................................. 11
6.2.1.1. Chun b .................................................................................... 11
6.2.1.2 Hướng dn thc hin to mng không dây ngang hàng
AddHoc ................................................................................................... 11
6.2.2. Thiết lp cấu hình cơ bản cho Access Point ................................. 16
6.2.2.1. Chun b .................................................................................... 16
6.2.2.2. Hướng dn thiết lp cấu hình cơ bản cho Access Point ....... 16
6.2.3.3. Hướng dn cu hình trên client .............................................. 19
Bài 8 THC HÀNH: CN TRÊN ROUTER CISCO ....... 21
8.1. Mc tiêu ................................................................................................... 21
8.2. Yêu cu .................................................................................................... 21
8.3. Hướng dn thc hin ............................................................................. 21
Bài 10 THC HÀNH: CNH TUYN TRÊN ROUTER
CISCO ............................................................................................................. 26
10.1. Mc tiêu ................................................................................................. 26
10.2. Yêu cu .................................................................................................. 26
10.3. Hướng dn thc hin ........................................................................... 26
18.0.1. S dng VLSM đ chia địa ch IP ............................................... 26
Đề thực hành mạng máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thực hành mạng máy tính - Người đăng: Lê Thị Hồng Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Đề thực hành mạng máy tính 9 10 238