Ktl-icon-tai-lieu

Đề tin học lớp 10

Được đăng lên bởi Sky Vô Hình
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 245 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
AN GIANG

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
Năm học: 2010 – 2011

ĐỀ CHÍNH THỨC
SBD: ………SỐ PHÒNG: ……

Khóa ngày: 01 – 7 – 2010
Môn: TIN HỌC (ĐỀ CHUYÊN)
Thời gian: 120 phút
(Không kể thời gian phát đề)

Dùng ngôn ngữ lập trình Turbo Pascal, hãy viết chương trình cho các bài sau đây:

Bài 1: (4 điểm)
Viết chương trình nhập N số nguyên từ bàn phím. Hãy tìm số lớn nhất và số nhỏ
nhất, sau đó in ra màn hình 2 số tìm được.
Bài 2: (4 điểm)
Viết chương trình nhập ngẫu nhiên N số nguyên a1, a2, …, aN, sao cho a1 ≤ a2 ≤ …≤ aN1 ≤ aN. In N số nguyên ra màn hình sau khi nhập. Với N được nhập từ bàn phím.
Bài 3: (4 điểm)
Viết chương trình nhập dãy số nguyên gồm N số (N=10). Hãy sắp xếp dãy gồm N số nói
trên có giá trị tăng dần. In dãy số ra màn hình trước và sau khi sắp xếp.
Bài 4: (4 điểm)
Viết chương trình nhập vào một chuỗi (xâu) bất kỳ. Hãy biến đổi chuỗi (xâu) thành chữ
hoa. In chuỗi sau khi biến đổi ra màn hình.
Bài 5: (4 điểm)
Viết chương trình tìm các số có hai chữ số, khi đảo trật tự của 2 chữ số đó sẽ được một
số nguyên tố cùng nhau với số đã cho. In các số tìm được ra màn hình.
Hai số được gọi là nguyên tố cùng nhau khi ước số chung lớn nhất của hai số đó là 1. Ví
dụ số 23, thì số đảo của nó là 32. Vậy ước số chung lớn nhất của 23 và 32 là 1. Vậy số 23 là
số cần tìm.
--------------- Hết --------------

HƯỚNG CHẤM TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2010 – 2011
KHÓA NGÀY 01 – 7 -2010
MÔN TIN HỌC (ĐỀ CHUYÊN)
-----***-----

Bài 1: (4 điểm)
Biểu điểm
- Chương trình thể hiện được hướng giải quyết theo yêu cầu của đề bài: 1.0 đ
- Nhập dữ liệu: 1.0 đ
- Chương trình xử lý đúng và in (xuất) đầy đủ theo yêu cầu đề bài: 2.0 đ
Bài 2: (4 điểm)
Biểu điểm
- Chương trình thể hiện được hướng giải quyết theo yêu cầu của đề bài: 1.0 đ
- Nhập dữ liệu: 1.0 đ
- Chương trình xử lý đúng và in đầy đủ theo yêu cầu đề bài: 2.0 đ
Bài 3: (4 điểm)
Biểu điểm
- Chương trình thể hiện được hướng giải quyết theo yêu cầu của đề bài: 1.0 đ
- Nhập dữ liệu và rào cản tốt: 1.0 đ
- Chương trình xử lý đúng và in đầy đủ theo yêu cầu đề bài: 2.0 đ
Bài 4: (4 điểm)
Biểu điểm
- Chương trình thể hiện được hướng giải quyết theo yêu cầu của đề bài: 1.0 đ
- Nhập dữ liệu: 1.0 đ
- Chương trình xử lý đúng và in đầy đủ theo yêu cầu đề bài: 2.0 đ
Bài 5: (4 điểm)
Biểu điểm
- Chương trình thể hiện được hướng giải quyết theo yêu cầu của đề bài: 1.0 đ
- Chương trình xử lý đúng và in đầy đủ theo yêu cầu đề bài: 3.0 đ
Có thể chia nhỏ biểu điểm phần này như sau:
+ Xác định được vòng lặp tìm kiếm từ số 10 đến...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
AN GIANG Năm học: 2010 – 2011
Khóa ngày: 01 – 7 – 2010
Môn: TIN HỌC (ĐỀ CHUYÊN)
Thời gian: 120 phút
(Không kể thời gian phát đề)
Dùng ngôn ngữ lập trình Turbo Pascal, hãy viết chương trình cho các bài sau đây:
Bài 1: (4 điểm)
Viết chương trình nhập N số nguyên từ bàn phím. Hãy tìm số lớn nhất số nhỏ
nhất, sau đó in ra màn hình 2 số tìm được.
Bài 2: (4 điểm)
Viết chương trình nhập ngẫu nhiên N số nguyên a
1
, a
2
, …, a
N
, sao cho a
1
a
2
…≤ a
N-
1
≤ a
N
. In N số nguyên ra màn hình sau khi nhập. Với N được nhập từ bàn phím.
Bài 3: (4 điểm)
Viết chương trình nhập dãy số nguyên gồm N số (N=10). Hãy sắp xếp dãy gồm N số nói
trên có giá trị tăng dần. In dãy số ra màn hình trước và sau khi sắp xếp.
Bài 4: (4 điểm)
Viết chương trình nhập vào một chuỗi (xâu) bất kỳ. Hãy biến đổi chuỗi (xâu) thành chữ
hoa. In chuỗi sau khi biến đổi ra màn hình.
Bài 5: (4 điểm)
Viết chương trình tìmc số hai chữ số, khi đảo trật tự của 2 chữ số đó sẽ được một
số nguyên tố cùng nhau với số đã cho. In các số tìm được ra màn hình.
Hai số được gọi là nguyên tố cùng nhau khi ước số chung lớn nhất của hai số đó là 1. Ví
dụ số 23, thì số đảo của nó là 32. Vậy ước số chung lớn nhất của 23 và 32 là 1. Vậy số 23
số cần tìm.
--------------- Hết --------------
ĐỀ CHÍNH THỨC
SBD: ………SỐ PHÒNG: ……
Đề tin học lớp 10 - Trang 2
Đề tin học lớp 10 - Người đăng: Sky Vô Hình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề tin học lớp 10 9 10 666