Ktl-icon-tai-lieu

Đề tin học

Được đăng lên bởi quangnguyenonetv-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 258 lần   |   Lượt tải: 0 lần
20150715

1. Liên thông
Cho một đồ thị n đỉnh, m cạnh. Các đỉnh đánh số từ 1 đến n, giữa hai đỉnh bất kỳ có không quá
một cạnh.
Yêu cầu: xác định các thành phần liên thông.
Input
- dòng đầu là hai số n và m (n  105 , m  106)
- m dòng tiếp theo, mỗi dòng là hai số i, j , hai đỉnh i, j có cạnh nối trực tiếp.
Output
Số thành phần liên thông
Ví dụ :
IN
88
34
25
26
57
67
65
48
72

OUT

2. Liên thông 2
Cho một đồ thị n đỉnh, m cạnh. Các đỉnh đánh số từ 1 đến n, giữa hai đỉnh bất kỳ có không quá
một cạnh.
Yêu cầu: Hãy thêm ít cạnh nhất đề đồ thị liên thông.
Input
- dòng đầu là hai số n và m (n  105 , m  106)
- m dòng tiếp theo, mỗi dòng là hai số i, j , hai đỉnh i, j có cạnh nối trực tiếp.
Output
Số cạnh cần thêm

3. Độ cao của cây
Cho một cây có n đỉnh, các đỉnh đánh số từ 1 đến n.
Yêu cầu : Xác định độ cao của cây với cây có gốc là k.
Input:

- dòng đầu là hai số n và k. (2<= n <=105)
- n dòng sau, mỗi dòng gồm 2 số i, j : giữa i và j có một đường nối trực tiếp.
Output :
- Độ cao của cây (nút có bậc lớn nhất), nút gốc có bậc bằng 0.
Ví dụ :
IN
85
34
25
26
57
14
48
32

OUT

4. Hai đỉnh xa nhất – đường kính của cây
Cho một cây có n đỉnh, các đỉnh đánh số từ 1 đến n.
Yêu cầu : Xác định hai đỉnh sao cho đường đi có độ dài dài nhất. Với độ dài các cạnh trên cây
bằng nhau và bằng 1 đơn vị.
Input:
(2<= n <=105).

- dòng đầu là số n

- n dòng sau, mỗi dòng gồm 2 số i, j : giữa i và j có một đường nối trực tiếp.
Output :
- x y , hai đỉnh xa nhất
- độ dài giữa x và y.
Ví dụ :
IN

OUT

5. Cây thấp nhất – nút trung tâm của cây
Một hệ thống máy tính có n máy (n<=10000) đánh số từ 1 đến n. Người ta chọn ra một máy làm máy
chủ, từ đó truyền thông tin sang các máy khác. Hệ thống mạng được nối theo cấy trúc cây, mỗi máy
là một nút trên cây.
Yêu cầu : Hãy xác định máy chủ sao cho thời gian truyền tin đến tất cả các máy là ngắn nhất. Giả sử
khoảng cách giữa hai máy kề nhau trong mạng là bằng nhau.
Input :
-

dòng đầu là số n (2<= n <=105).
n dòng sau, mỗi dòng gồm 2 số i, j : giữa i và j có một đường nối trực tiếp.

Output :
- số hiệu của máy chủ.
Ví dụ :
IN

OUT

...
20150715
1. Liên thông
Cho một đồ thị n đỉnh, m cạnh. Các đỉnh đánh số từ 1 đến n, giữa hai đỉnh bất kỳ có không quá
một cạnh.
Yêu cầu: xác định các thành phần liên thông.
Input
- dòng đầu là hai số n và m (n 10
5
, m 10
6
)
- m dòng tiếp theo, mỗi dòng là hai số i, j , hai đỉnh i, j có cạnh nối trực tiếp.
Output
Số thành phần liên thông
Ví dụ :
IN OUT
8 8
3 4
2 5
2 6
5 7
6 7
6 5
4 8
7 2
2. Liên thông 2
Cho một đồ thị n đỉnh, m cạnh. Các đỉnh đánh số từ 1 đến n, giữa hai đỉnh bất kỳ có không quá
một cạnh.
Yêu cầu: Hãy thêm ít cạnh nhất đề đồ thị liên thông.
Input
- dòng đầu là hai số n và m (n 10
5
, m 10
6
)
- m dòng tiếp theo, mỗi dòng là hai số i, j , hai đỉnh i, j có cạnh nối trực tiếp.
Output
Số cạnh cần thêm
3. Độ cao của cây
Cho một cây có n đỉnh, các đỉnh đánh số từ 1 đến n.
Yêu cầu : Xác định độ cao của cây với cây có gốc là k.
Input:
Đề tin học - Trang 2
Đề tin học - Người đăng: quangnguyenonetv-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề tin học 9 10 139