Ktl-icon-tai-lieu

Đề trắc nghiệm tin học văn phòng

Được đăng lên bởi Chúc Hằng
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 435 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU SỐ 1
Thông thường tệp văn bản MS Word có phần mở rộng là gì?
A.pdf
B.xls
C.doc
D.txt
CÂU SỐ 2
Trong MS Word, ta sử dụng tổ hợp phím nào để đóng (tắt) chương trình?
A.Ấn tổ hợp phím CTRL + B
B.Ấn tổ hợp phím CTRL + A
C.Ấn tổ hợp phím CTRL + F10
D.Ấn tổ hợp phím CTRL + W
CÂU SỐ 3
Trong MS Word, ta sử dụng tổ hợp phím nào để canh đều bên phải cho đoạn văn bản?
A.Ấn tổ hợp phím CTRL + L
B.Ấn tổ hợp phím CTRL + R
C.Ấn tổ hợp phím CTRL + J
D.Ấn tổ hợp phím CTRL + E
CÂU SỐ 4
Trong MS Word, ta làm thế nào để sắp xếp nội dung trên bảng biểu?
A.Vào menu Table -> Convert text to table
B.Vào menu Table -> Formula.
C.Vào menu Table -> Sort
D.Tất cả các cách trên đều đúng
CÂU SỐ 5
Trong MS Word, ta làm cách nào để ngắt trang văn bản?
A.Ấn tổ hợp phím Ctrl + Enter
B.Vào menuFormat -> Tabs
C.Ấn tổ hợp phím Shift + Enter.
D.Vào menu View -> Page Numbers
CÂU SỐ 6
Trong MS Word, để thay đổi khoảng cách giữa các dòng trong đoạn vănbản, chọn đoạn văn bản cần thay đổi, vào
menu:
A.Insert -> Page Setup
B.Format -> Font
C.File -> Page Setup
D.Format -> Paragraph
CÂU SỐ 7
Trong MS Word, muốn chuyển đổi giữa chế độ gõ: chế độ gõ chèn và chế độ gõ đè, anh (chị) sử dụng phím nào sau
đây?
A.Phím Table
B.Phím Insert
C.Phím Delete
D.Phím Capslock
CÂU SỐ 8

Trong MS Word, tổ hợp phím nào sau đây dùng để canh chỉnh lề bên trái?
A.Ấn tổ hợp phímCtrl + E
B.Ấn tổ hợp phímCtrl + J
C.Ấn tổ hợp phímCtrl + L
D.Ấn tổ hợp phímCtrl + R
CÂU SỐ 9
Trong MS Word, ta làm thế nào để trộn nhiều ô thành một ô? Lựa chọn các ô cần trộn -> vào menu Table:
A.Chọn Delete Cells
B.Chọn Split Cells
C.Chọn Merge Cells
D.Chọn Insert -> chọn Cells.
CÂU SỐ 10
Trong MS Word, để vẽ ta dùng thanh công cụ nào dưới đây?
A.Formatting
B.Standard
C.Table and borders
D.Drawing
CÂU SỐ 1
Trong MS Word, ta làm cách nào để đánh số trang trong văn bản?
A.Vào menu File -> Print preview
B.Vào menu File -> Page Setup
C.Vào menu Insert -> Page Numbers
D.Vào menu Tabel -> Insert Table
CÂU SỐ 2
Trong MS Word, ta làm cách nào để tìm kiếm một vài từ cụm từ trong văn bản?
A.Vào menu Edit -> Find
B.Ấn tổ hợp phím Ctrl + F
C.Ấn vào biểu tượng Find trên thanh công cụ
D.Tất cả các câu trên đều đúng
CÂU SỐ 3
Trong MS Word, làm cách nào để ngắt trang văn bản?
A.Vào menu View -> Weblayout.
B.Ấn tổ hợp phím Shift + Enter.
C.Vào menu Insert -> Break
D.Vào menu Format -> Tabs
CÂU SỐ 4
Trong MS Word, ta làm cách nào để chèn ký tự đặc biệt (Symbol) vào văn bản:
A.Vào menu Insert -> Picture.
B.Vào menu Insert -> Symbol
C.Nháy chuột vào AutoShapes t...
CÂU SỐ 1
Thông thường tệp văn bản MS Word có phần mở rộng là gì?
A.pdf
B.xls
C.doc
D.txt
CÂU SỐ 2
Trong MS Word, ta sử dụng tổ hợp phím nào để đóng (tắt) chương trình?
A.Ấn tổ hợp phím CTRL + B
B.Ấn tổ hợp phím CTRL + A
C.Ấn tổ hợp phím CTRL + F10
D.Ấn tổ hợp phím CTRL + W
CÂU SỐ 3
Trong MS Word, ta sử dụng tổ hợp phím nào để canh đều bên phải cho đoạn văn bản?
A.Ấn tổ hợp phím CTRL + L
B.Ấn tổ hợp phím CTRL + R
C.Ấn tổ hợp phím CTRL + J
D.Ấn tổ hợp phím CTRL + E
CÂU SỐ 4
Trong MS Word, ta làm thế nào để sắp xếp nội dung trên bảng biểu?
A.Vào menu Table -> Convert text to table
B.Vào menu Table -> Formula.
C.Vào menu Table -> Sort
D.Tất cả các cách trên đều đúng
CÂU SỐ 5
Trong MS Word, ta làm cách nào để ngắt trang văn bản?
A.Ấn tổ hợp phím Ctrl + Enter
B.Vào menuFormat -> Tabs
C.Ấn tổ hợp phím Shift + Enter.
D.Vào menu View -> Page Numbers
CÂU SỐ 6
Trong MS Word, để thay đổi khoảng cách giữa các dòng trong đoạn vănbản, chọn đoạn văn bản cần thay đổi, vào
menu:
A.Insert -> Page Setup
B.Format -> Font
C.File -> Page Setup
D.Format -> Paragraph
CÂU SỐ 7
Trong MS Word, muốn chuyển đổi giữa chế độ gõ: chế độ gõ chèn và chế độ gõ đè, anh (chị) sử dụng phím nào sau
đây?
A.Phím Table
B.Phím Insert
C.Phím Delete
D.Phím Capslock
CÂU SỐ 8
Đề trắc nghiệm tin học văn phòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề trắc nghiệm tin học văn phòng - Người đăng: Chúc Hằng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề trắc nghiệm tin học văn phòng 9 10 568