Ktl-icon-tai-lieu

Deep Freeze Standard User Guide

Được đăng lên bởi tranhung.ak
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1594 lần   |   Lượt tải: 0 lần
|

1

Deep Freeze Standard User Guide

2

|

Last modified: April, 2010
© 1999 - 2010 Faronics Corporation. All rights reserved. Faronics, Deep Freeze, Faronics Core Console,
Faronics Anti-Executable, Faronics Device Filter, Faronics Power Save, Faronics Insight, Faronics System
Profiler, and WINSelect are trademarks and/or registered trademarks of Faronics Corporation. All other
company and product names are trademarks of their respective owners.
Deep Freeze Standard User Guide

|
Contents

Preface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Important Information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
About Faronics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Product Documentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Technical Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Contact Information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
System Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Installing Deep Freeze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Attended Install or Uninstall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Attended Install . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Attended Uninstall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Silent Install or Uninstall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Silent Install or Uninstall using a Shortcut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Install Over Existing Deep Freeze Versions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Install Using Imaging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Us...
Deep Freeze Standard User Guide
|
1
Deep Freeze Standard User Guide - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Deep Freeze Standard User Guide - Người đăng: tranhung.ak
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Deep Freeze Standard User Guide 9 10 555