Ktl-icon-tai-lieu

Dịch vụ DHCP

Được đăng lên bởi Nam Vu
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 834 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DỊCH VỤ DHCP
I. GIỚI THIỆU DỊCH VỤ DHCP.
Mỗi thiết bị trên mạng có dùng bộ giao thức TCP/IP đều phải có
một địa chỉ IP hợp lệ, phân biệt. Để hỗ trợ cho vấn đề theo dõi và
cấp phát các địa chỉ IP được chính xác, tổ chức IETF (Internet
Engineering Task Force) đã phát triển ra giao thức DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol).
Giao thức này được mô tả trong các RFC 1533, 1534, 1541 và
1542. Bạn có thể tìm thấy các RFC này tại địa chỉ
 Để có thể làm một DHCP Server,
máy tính Windows Server 2003 phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Đã cài dịch vụ DHCP.
- Mỗi interface phải được cấu hình bằng một địa chỉ IP tĩnh.
- Đã chuẩn bị sẵn danh sách các địa chỉ IP định cấp phát cho các
máy client.
Dịch vụ DHCP này cho phép chúng ta cấp động các thông số cấu
hình mạng cho các máy trạm (client). Các hệ điều hành của
Microsoft và các hệ điều hành khác như Unix hoặc Macintosh
đều hỗ trợ cơ chế nhận các thông số động, có nghĩa là trên các hệ
điều hành này phải có một DHCP Client.
Cơ chế sử dụng các thông số mạng được cấp phát động có ưu điểm
hơn so với cơ chế khai báo tĩnh các thông số mạng như:
- Khắc phục được tình trạng đụng địa chỉ IP và giảm chi phí quản
trị cho hệ thống mạng.
- Giúp cho các nhà cung cấp dịch vụ (ISP) tiết kiệm được số lượng
địa chỉ IP thật (Public IP).
- Phù hợp cho các máy tính thường xuyên di chuyển qua lại giữa
các mạng.
- Kết hợp với hệ thống mạng không dây (Wireless) cung cấp các
điểm Hotspot như: nhà ga, sân bay, trường học…
II. HOẠT ĐỘNG CỦA GIAO THỨC DHCP.
Giao thức DHCP làm việc theo mô hình client/server. Theo đó,
quá trình tương tác giữa DHCP client và server diễn ra theo các
bước sau:

- Khi máy client khởi động, máy sẽ gửi broadcast gói tin
DHCPDISCOVER, yêu cầu một server phục vụ mình. Gói tin
này cũng chứa địa chỉ MAC của máy client.
- Các máy Server trên mạng khi nhận được gói tin yêu cầu đó, nếu
còn khả năng cung cấp địa chỉ IP, đều gửi lại cho máy Client gói
tin DHCPOFFER, đề nghị cho thuê một địa chỉ IP trong một
khoản thời gian nhất định, kèm theo là một subnet mask và địa chỉ
của Server. Server sẽ không cấp phát địa chỉ IP vừa đề nghị cho
những Client khác trong suốt quá trình thương thuyết.
- Máy Client sẽ lựa chọn một trong những lời đề nghị
(DHCPOFFER) và gửi broadcast lại gói tin DHCPREQUEST
chấp nhận lời đề nghị đó. Điều này cho phép các lời đề nghị không
được chấp nhận sẽ được các Server rút lại và dùng đề cấp phát cho
Client khác.
- Máy Server được Client chấp nhận sẽ gửi ngược lại một gói tin
DH...
DỊCH VỤ DHCP
I. GIỚI THIỆU DỊCH VỤ DHCP.
Mỗi thiết bị trên mạng có dùng bộ giao thức TCP/IP đều phải có
một địa chỉ IP hợp lệ, phân biệt. Để hỗ trợ cho vấn đề theo dõi và
cấp phát các địa chỉ IP được chính xác, tổ chức IETF (Internet
Engineering Task Force) đã phát triển ra giao thức DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol).
Giao thức này được mô tả trong các RFC 1533, 1534, 1541
1542. Bạn có thể tìm thấy các RFC này tại địa chỉ
http://www.ietf.org/rfc.html. Để có thể làm một DHCP Server,
máy tính Windows Server 2003 phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Đã cài dịch vụ DHCP.
- Mỗi interface phải được cấu hình bằng một địa chỉ IP tĩnh.
- Đã chuẩn bị sẵn danh sách các địa chỉ IP định cấp phát cho các
máy client.
Dịch vụ DHCP này cho phép chúng ta cấp động các thông số cấu
hình mạng cho các máy trạm (client). Các hệ điều hành của
Microsoft và các hệ điều hành khác như Unix hoặc Macintosh
đều hỗ trợ cơ chế nhận các thông số động, có nghĩa là trên các hệ
điều hành này phải có một DHCP Client.
Cơ chế sử dụng các thông số mạng được cấp phát động có ưu điểm
hơn so với cơ chế khai báo tĩnh các thông số mạng như:
- Khắc phục được tình trạng đụng địa chỉ IP và giảm chi phí quản
trị cho hệ thống mạng.
- Giúp cho các nhà cung cấp dịch vụ (ISP) tiết kiệm được số lượng
địa chỉ IP thật (Public IP).
- Phù hợp cho các máy tính thường xuyên di chuyển qua lại giữa
các mạng.
- Kết hợp với hệ thống mạng không dây (Wireless) cung cấp các
điểm Hotspot như: nhà ga, sân bay, trường học…
II. HOẠT ĐỘNG CỦA GIAO THỨC DHCP.
Giao thức DHCP làm việc theo mô hình client/server. Theo đó,
quá trình tương tác giữa DHCP client server diễn ra theo các
bước sau:
Dịch vụ DHCP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dịch vụ DHCP - Người đăng: Nam Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Dịch vụ DHCP 9 10 619