Ktl-icon-tai-lieu

DỊCH VỤ MẠNG WINDOWS

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 243 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRUNG TÂM TIN HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
227 Nguyễn Văn Cừ - Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh
Tel: 8351056 – Fax 8324466 – Email: ttth@hcmuns.edu.vn

BÀI TẬP
CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT VIÊN

Ngành MẠNG & PHẦN CỨNG

Học phần III

MÔN HỌC
DỊCH VỤ MẠNG
WINDOWS 2003

Mã tài liệu: DT_NCM_MG_BT_DVMS
Phiên bản 1.0 – Tháng 09/2005

Bài tập

MỤC LỤC
MỤC LỤC................................................................................................................................2
Bài 01 Dịch Vụ DNS...............................................................................................................3
Bài tập 01.1 ......................................................................................................................3
Bài tập 01.2 ......................................................................................................................5
Bài 02 Dịch Vụ FTP ...............................................................................................................7
Bài tập 02.1 ......................................................................................................................7
Bài tập 02.2 ......................................................................................................................9
Bài 03 Dịch Vụ Web.............................................................................................................11
Bài tập 03.1 ....................................................................................................................11
Bài tập 03.2 ....................................................................................................................13
Bài 04 Dịch Vụ Mail .............................................................................................................14
Bài tập 04.1 ....................................................................................................................14
Bài tập 04.2 ....................................................................................................................16
Bài 05 Dịch Vụ Proxy ..........................................................................................................17
Bài tập 01 .......................................................................................................................17
Bài tập 05.2 ....................................................................................................................19
Bài Tập Ôn Tập Cuối Môn ...................
TRUNG TÂM TIN HC - ĐẠI HC KHOA HC T NHIÊN TP.HCM
227 Nguyn Văn C - Qun 5 – TP. H Chí Minh
Tel: 8351056 – Fax 8324466 – Email: ttth@hcmuns.edu.vn
Mã tài liu: DT_NCM_MG_BT_DVMS
Phiên bn 1.0 – Tháng 09/2005
BÀI TP
CHƯƠNG TRÌNH K THUT VIÊN
Ngành MNG & PHN CNG
Hc phn III
MÔN HC
DCH V MNG
WINDOWS 2003
DỊCH VỤ MẠNG WINDOWS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DỊCH VỤ MẠNG WINDOWS - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
DỊCH VỤ MẠNG WINDOWS 9 10 725