Ktl-icon-tai-lieu

Dịch vụ Web

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 257 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dịch vụ Web

08/2009

MỤC TIÊU BÀI HỌC
Giải thích các khái niệm cơ bản về dịch vụ Web
¢ Giải thích quá trình truy cập một trang web bằng giao
thức HTTP
¢

TTMTRANG - BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

2

08/2009

NỘI DUNG
¢

TTMTRANG - BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

Khái niệm
¢ Giao thức HTTP

3

¢

08/2009

KHÁI NIỆM
Web?
—

Là từ viết tắt của World Wide Web (WWW)
Tập các tài liệu siêu văn bản

TTMTRANG - BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

—

HTML, XHTML, DOM, XML,…
¢ Chứa text, hình ảnh, audio, video,…
¢

¢

Web site
—
—
—
—

Tập các trang (tập tin) web có liên quan với nhau
Web page: một trang web
Home page: trang mặc định khi truy cập một website
Hyperlink: siêu liên kết, dùng để liên kết các trang web
hoặc các dịch vụ trên Internet

4

¢

08/2009

KHÁI NIỆM
URL
—
—

Định danh cho một tài nguyên trên Internet
Cú pháp:
protocol://host_name[:port_num][/path][/file_name]
Ví dụ:

TTMTRANG - BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

—


protocol

server name

port

directory/filename

5

¢

Non-persistent HTTP
Mỗi đối tượng (web object) được gởi qua 1 kết nối

TTMTRANG - BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

—
¢

08/2009

HTTP CONNECTION

Persistent HTTP
—

Có thể gởi nhiều đối tượng thông qua 1 kết nối

13

3. http client gởi http request
message (chứa URL)
6. http client nhận thông điệp
hồi đáp từ server chứa
html file è hiển thị

1a. http server đang đợi kết nối
TCP tại port 80
2. http server chấp nhận yêu cầu
kết nối của Client
4. http server nhận request từ
Client và hồi đáp msg chứa đối
tượng mà Client yêu cầu
5. http server đóng kết nối TCP

7. Lặp lại bước 1 – 5 cho mỗi
đối tượng trong html file (nếu
time có)
14

TTMTRANG - BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

1b. http client khởi tạo kết nối
TCP tới http server (process)
với Des Port = 80

08/2009

HTTP – NONPERSISTENT

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dịch vụ Web - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Dịch vụ Web 9 10 194