Ktl-icon-tai-lieu

Điện Cơ Thống Nhất HN.

Được đăng lên bởi nguyenhuuhuy93-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 330 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường: Cao đẳng Công Nghệ Hà Nội

Khoa Công Nghệ Thông Tin

ĐỀ 02
Đề bài: Hoạt động nhập và xuất quạt máy của xí nghiệp Điện Cơ Thống Nhất
Hà Nội.
1.

Khi có yêu cầu xuất một loại quạt máy nào đó từ các đại lý, bộ phận quản lý

xuất sẽ kiểm tra số lượng quạt máy trong kho. Nếu lượng quạt máy đủ để đáp ứng yêu
cầu thì bộ phận này sẽ lập một phiếu xuất để xuất quạt máy cho đại lý. Trong phiếu
xuất có ghi rõ tên đại lý, địa chỉ đại lý, tên người nhận, ngày xuất, các thông tin về
quạt máy được xuất: tên quạt, đơn giá, số lượng xuất, loại quạt máy, thành tiền, tổng
số tiền, chữ ký của người viết phiếu, người nhận và thủ trưởng đơn vị. Ngoài ra trên
phiếu còn ghi rõ phiếu do bộ công nghiệp phát hành, ngày phát hành và số hiệu phiếu.
Một bản sao của phiếu xuất được hệ thống lưu lại. Nếu số lượng quạt máy yêu cầu
không đủ thì thông báo từ chối xuất.
2.

Quạt máy từ các phân xưởng lắp ráp sẽ chuyển đến bộ phận nhập kho. Bộ

phận này sẽ kiểm tra chất lượng quạt máy trước khi nhập kho. Nếu chất lượng đảm
bảo, bộ phận này sẽ lập một phiếu nhập trên phiếu có ghi rõ tên số hiệu xưởng lắp ráp,
tên người giao, các thông tin về quạt máy được nhập. Phiếu nhập được viết thành 2
bản: một bản giao cho xưởng lắp ráp, một bản lưu giữ lại sau khi quạt máy được
chuyển vào kho.
3.

Hàng tháng một bộ phận sẽ thống kê lại lượng quạt máy xuất, thu tiền từ các

đại lý. Bộ phận này cũng thống kê số lượng của từng loại quạt máy còn tồn trong kho
sau đó làm báo cáo gửi cho bộ phận kế hoạch để lập kế hoạch sản xuất tháng sau.

...
Trường: Cao đẳng Công Nghệ Hà Nội Khoa Công Nghệ Thông Tin
ĐỀ 02
Đề bài: Hoạt động nhập và xuất quạt máy của xí nghiệp Điện Cơ Thống Nhất
Hà Nội.
1. Khi có yêu cầu xuất một loại quạt máy nào đó từ các đại lý, bộ phận quản lý
xuất sẽ kiểm tra số lượng quạt máy trong kho. Nếu lượng quạt máy đủ để đáp ứng yêu
cầu thì bộ phận này sẽ lập một phiếu xuất để xuất quạt máy cho đại lý. Trong phiếu
xuất có ghi rõ tên đại lý, địa chỉ đại lý, tên người nhận, ngày xuất, các thông tin về
quạt máy được xuất: tên quạt, đơn giá, số lượng xuất, loại quạt máy, thành tiền, tổng
số tiền, chữ ký của người viết phiếu, người nhận và thủ trưởng đơn vị. Ngoài ra trên
phiếu còn ghi rõ phiếu do bộ công nghiệp phát hành, ngày phát hành và số hiệu phiếu.
Một bản sao của phiếu xuất được hệ thống lưu lại. Nếu số lượng quạt máy yêu cầu
không đủ thì thông báo từ chối xuất.
2. Quạt máy từ các phân xưởng lắp ráp sẽ chuyển đến bộ phận nhập kho. Bộ
phận này sẽ kiểm tra chất lượng quạt máy trước khi nhập kho. Nếu chất lượng đảm
bảo, bộ phận này sẽ lập một phiếu nhập trên phiếu có ghi rõ tên số hiệu xưởng lắp ráp,
tên người giao, các thông tin về quạt máy được nhập. Phiếu nhập được viết thành 2
bản: một bản giao cho xưởng lắp ráp, một bản lưu giữ lại sau khi quạt máy được
chuyển vào kho.
3. Hàng tháng một bộ phận sẽ thống kê lại lượng quạt máy xuất, thu tiền từ các
đại lý. Bộ phận này cũng thống kê số lượng của từng loại quạt máy còn tồn trong kho
sau đó làm báo cáo gửi cho bộ phận kế hoạch để lập kế hoạch sản xuất tháng sau.
Điện Cơ Thống Nhất HN. - Người đăng: nguyenhuuhuy93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Điện Cơ Thống Nhất HN. 9 10 44