Ktl-icon-tai-lieu

Điện tử

Được đăng lên bởi Huỳnh Tấn Vỹ
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 329 lần   |   Lượt tải: 0 lần
bµi tËp b32
C©u 1: Cho m¹ch ®iÖn nh h×nh vÏ. BiÕt :
E1=E3=10(V) ; E2=E7=12(V) ; J= 0,5A
R1=4() ; R2= R6= 8 () ;R3=10(); R4=R5=12() ; R7= 5 (  )
T×m trÞ sè vµ chiÒu thùc cña dßng ®iÖn trªn c¸c nh¸nh?
E3

R3

J

R4
R1

E2

R5

E1

R2

R6

R7

E7

C©u 2: M¹ch ®iÖn nh h×nh vÏ, biÕt:
E1=12(v); E3=9(v); E6=10(v); J= 0,5 A.
R1= R3 = 6 () ; R2= R4= 8(); R5=R6= 15 ().
T×m trÞ sè vµ chiÒu thùc cña dßng ®iÖn trªn c¸c nh¸nh?
R2

R4

E1

E6
E3

R5
R6

R1

J

R3

C©u 3: M¹ch ®iÖn nh h×nh vÏ, biÕt:
E1=10(v); E3=12(v); E6=9(v); J= 0,5 A.
R1= R3 = 5 () ; R2= R4= 4(); R5=R6= 15 ().
T×m trÞ sè vµ chiÒu thùc cña dßng ®iÖn trªn c¸c nh¸nh?
R3
R1

E

E3

R5
R6

R2

J

1
C©u 4: M¹ch ®iÖn mét chiÒu
nh h×nh vÏ, biÕt:
E1= E2 = 15(v); E4= E6 = 12(v);
R1 = 5 () ; R2 = 2(); R3 = 8();
R4=R5= 6 () ; R6 = 5().
T×m trÞ sè vµ chiÒu thùc cña
dßng ®iÖn trªn c¸c nh¸nh?

R4

E6
R2

E2

R3
R1

R4

R3

E1

R1
E1

R6
R5

E3

E6

E4

R2

R4

R5
E5

C©u 5: Cã m¹ch ®iÖn nh h×nh vÏ, BiÕt:
E1=12(v) ; E3=24(v) ; E5=12(v);
R1=R2=5(); R4=R5=4() ; R3=2().
T×m dßng ®iÖn trªn c¸c nh¸nh theo
ph¬ng ph¸p ®iÖn thÕ ®iÓm nót ?

C©u 6: M¹ch ®iÖn xoay chiÒu nh h×nh vÏ . BiÕt :
R = 5 () ; L = 2.10 -2 mH ; C =0,5F ; u(t) = 10 2 cos(10 6t + 30 0 )
a- ViÕt c¸c biÓu thøc tøc thêi i(t); uR(t); uL(t); uC(t) ?
b- VÏ ®å thÞ vÐc t¬ cña m¹ch?
c- TÝnh trÞ sè ®iÖn c¶m L ®Ó m¹ch céng hëng vµ hÖ sè phÈm chÊt Q?
L
i(t) R
uR(t)

u(t)

uL(t)
uC(t)

C

C©u 7: M¹ch ®iÖn xoay chiÒu nh h×nh vÏ. BiÕt :
R = 5 () ; L = 10mH ; C =0,5F ; i(t) = 5 2 cos(105t + 45 0 )
a-ViÕt c¸c biÓu thøc tøc thêi u(t) ; iR(t) ; iL(t) ; iC(t)?
b- VÏ ®å thÞ vÐc t¬ cña m¹ch?
c- TÝnh trÞ sè ®iÖn dung C ®Ó m¹ch céng hëng vµ hÖ sè phÈm chÊt Q?
i(t)
iR(t)
u(t)

R

iL(t)

iC(t)

L

C

C©u 8: M¹ch ®iÖn xoay chiÒu h×nh sin cã R-L-C nèi tiÕp. BiÕt:
L=5.10 -3 H ; i(t) = 5 2 cos(105t + 45 0 ).
M¹ch ë tr¹ng th¸i céng hëng víi hÖ sè phÈm chÊt Q = 100.
a- TÝnh trÞ sè R vµ C ?
b- ViÕt biÓu thøc c¸c ®iÖn ¸p tøc thêi ?
c- VÏ ®å thÞ vÐc t¬ cña m¹ch ?
C©u 9: M¹ch ®iÖn xoay chiÒu h×nh sin cã R-L-C song song. BiÕt:
C =4.10-6 F ; u(t) = 5 2 cos(105t + 45 0 ).
M¹ch ë tr¹ng th¸i céng hëng víi hÖ sè phÈm chÊt Q = 50.
a- TÝnh trÞ sè R vµ L ?
b- ViÕt biÓu thøc tøc thêi c¸c dßng ®iÖn ?
c- VÏ ®å thÞ vÐc t¬ cña m¹ch?

...
bµi tËp b32
C©u 1: Cho m¹ch ®iÖn nh h×nh vÏ. BiÕt :
E
1
=E
3
=10(V) ; E
2
=E
7
=12(V) ; J= 0,5A
R
1
=4() ; R
2
= R
6
= 8 () ;R
3
=10(); R
4
=R
5
=12() ; R
7
= 5 (
)
T×m trÞ sè vµ chiÒu thùc cña dßng ®iÖn trªn c¸c nh¸nh?
C©u 2: M¹ch ®iÖn nh h×nh vÏ, biÕt:
E
1
=12(v); E
3
=9(v); E
6
=10(v); J= 0,5 A.
R
1
= R
3
= 6 () ; R
2
= R
4
= 8(); R
5
=R
6
= 15 ().
T×m trÞ sè vµ chiÒu thùc cña dßng ®iÖn trªn c¸c nh¸nh?
C©u 3: M¹ch ®iÖn nh h×nh vÏ, biÕt:
E
1
=10(v); E
3
=12(v); E
6
=9(v); J= 0,5 A.
R
1
= R
3
= 5 () ; R
2
= R
4
= 4(); R
5
=R
6
= 15 ().
T×m trÞ sè vµ chiÒu thùc cña dßng ®iÖn trªn c¸c nh¸nh?
C©u 4: M¹ch ®iÖn mét chiÒu nh h×nh vÏ, biÕt:
E
1
= E
2
= 15(v); E
4
= E
6
= 12(v);
R
1
= 5 () ; R
2
= 2(); R
3
= 8();
R
4
=R
5
= 6 () ; R
6
= 5().
T×m trÞ sè vµ chiÒu thùc cña
dßng ®iÖn trªn c¸c nh¸nh?
E
1
R
6
E
6
R
2
R
4
R
1
R
5
R
3
J
E
3
R
4
R
1
R
5
R
3
E
1
J
R
6
E
6
E
3
R
2
E
7
R
7
R
4
R
1
R
5
R
3
E
1
J
R
6
E
2
R
2
E
3
R
3
R
1
R
5
R
2
E
1
E
6
R
6
R
4
E
2
E
4
E
5
E
3
E
1
R
5
R
4
R
3
R
2
R
1
Điện tử - Trang 2
Điện tử - Người đăng: Huỳnh Tấn Vỹ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Điện tử 9 10 370