Ktl-icon-tai-lieu

Điện tử số _ Bách Khoa HN

Được đăng lên bởi Nguyễn Duy Trung
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 2361 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phần 3: Kỹ thuật mạch điện tử số.
Chương 1: Những khái niệm cơ bản về điện tử số
1. Tóm tắt đại số Bool.
2. Các mạch logic cơ bản.
3. Các phƣơng pháp biểu diễn biến và hàm logic.
4. Tối thiểu hóa hàm logic.
5. Các phƣơng pháp thực hiện hàm logic.
Chương 2: Các mạch tổ hợp.
1. Khái niệm
2. Mạch mã hóa và giải mã.
3. Mạch chọn kênh và tách kênh.
4. Mạch số học.
Chương 3: Các mạch dãy.
1. Khái niệm
2. Các phần tử nhớ cơ bản.
3. Các mạch đếm và chia tần.
4. Các thanh ghi và bộ nhớ.

1

Contents
Chƣơng 1.
Những khái niệm cơ bản về điện tử số .................................................................. 4
1.1 Đại số Boole ..................................................................................................................... 4
1.2 Hàm và tính chất của các hàm logic cơ bản ..................................................................... 4
1.2.1 Các hàm logic cơ bản ................................................................................................ 4
1.2.2 Tính chất của các hàm logic cơ bản .......................................................................... 5
1.2.3 Định lý De Morgan ................................................................................................... 5
1.2.4 Nguyên lý đối ngẫu .................................................................................................. 6
1.3 Các phƣơng pháp biểu diễn hàm và biến logic ................................................................ 6
1.3.1 Biểu đồ Ven (Ơle) ..................................................................................................... 6
1.3.2 Biểu thức đại số ......................................................................................................... 6
1.3.3 Bảng thật ................................................................................................................... 6
1.3.4 Bìa Các-nô ................................................................................................................ 7
1.3.5 Biểu đồ thời gian ....................................................................................................... 7
1.3.6 Biểu diễn hàm logic dƣới dạng chính quy ................................................................ 7
1.3.7 Biểu diễn hàm logic dƣới dạng số ............................................................................. 9
1.4 Tối thiểu hóa các hàm logic ........................................................................................... 11
1.4.1 P...
1
Phần 3: Kỹ thuật mạch điện tử số.
Chương 1: Những khái niệm cơ bản về điện tử số
1. Tóm tắt đại số Bool.
2. Các mạch logic cơ bản.
3. Các phƣơng pháp biểu diễn biến và hàm logic.
4. Tối thiểu hóa hàm logic.
5. Các phƣơng pháp thực hiện hàm logic.
Chương 2: Các mạch tổ hợp.
1. Khái niệm
2. Mạch mã hóa và giải mã.
3. Mạch chọn kênh và tách kênh.
4. Mạch số học.
Chương 3: Các mạch dãy.
1. Khái niệm
2. Các phần tử nhớ cơ bản.
3. Các mạch đếm và chia tần.
4. Các thanh ghi và bộ nhớ.
Điện tử số _ Bách Khoa HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điện tử số _ Bách Khoa HN - Người đăng: Nguyễn Duy Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Điện tử số _ Bách Khoa HN 9 10 504