Ktl-icon-tai-lieu

Điều khiển thiết bị điện trong gia đinh qua ethernet và sms

Được đăng lên bởi Mèo Hâm
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 707 lần   |   Lượt tải: 2 lần
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Thiết kế hệ thống điều khiển thiết bị điện trong gia đình qua Ethernet và SMS

GVHD: TS. Vũ Vân Hà

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU.........................................................................................................3
CHƯƠNG 1: DẪN NHẬP......................................................................................4
1.1 Đặt vấn đề......................................................................................................4
1.2 Ý nghĩa của đề tài..........................................................................................5
1.3 Giới hạn đề tài nghiên cứu............................................................................ 6
1.4 Mục tiêu nghiên cứu......................................................................................7
1.5 Kết quả nghiên cứu của đề tài....................................................................... 8
1.6 SƠ ĐỒ TỔNG QUAN CỦA HỆ THỐNG................................................... 9
CHƯƠNG 2: ETHERNET VÀ HỌ GIAO THỨC TCP/IP................................. 12
2.1 Tổng quan về Ethernet................................................................................ 12
2.1.1 Cấu trúc khung tin Ethernet................................................................. 12
2.1.2 Cấu trúc địa chỉ Ethernet......................................................................12
2.1.3 Các loại khung Ethernet....................................................................... 13
2.1.3.1 Khung unicast................................................................................13
2.1.3.2 Khung broadcast............................................................................13
2.1.3.3 Khung multicast............................................................................ 14
2.1.4 Truy nhập bus sử dụng phương pháp CSMA/CD............................... 14
Nguyên tắc làm việc phương pháp CSMA/CD:....................................... 14
2.2 Họ giao thức TCP/IP................................................................................... 15
2.2.1 Tầng Ứng Dụng (Application Layer).................................................. 15
2.2.2 Tầng Giao Vận (Transport Layer)....................................................... 17
2.2.3 Tầng Internet (Internet Layer)............................................................. 22
2.2.4 Lớp giao tiếp mạng........................................................................
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Thiết kế hệ thống điều khiển thiết bị điện trong gia đình qua Ethernet và SMS GVHD: TS. Vân
1
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU.........................................................................................................3
CHƯƠNG 1: DẪN NHẬP......................................................................................4
1.1 Đặt vấn đ......................................................................................................4
1.2 Ý nghĩa của đ tài..........................................................................................5
1.3 Giới hạn đề tài nghiên cứu............................................................................ 6
1.4 Mục tiêu nghiên cứu......................................................................................7
1.5 Kết quả nghiên cứu của đề tài.......................................................................8
1.6 ĐỒ TỔNG QUAN CỦA H THỐNG................................................... 9
CHƯƠNG 2: ETHERNET HỌ GIAO THỨC TCP/IP................................. 12
2.1 Tổng quan về Ethernet................................................................................ 12
2.1.1 Cấu trúc khung tin Ethernet................................................................. 12
2.1.2 Cấu trúc địa ch Ethernet......................................................................12
2.1.3 Các loại khung Ethernet.......................................................................13
2.1.3.1 Khung unicast................................................................................13
2.1.3.2 Khung broadcast............................................................................13
2.1.3.3 Khung multicast............................................................................ 14
2.1.4 Truy nhập bus sử dụng phương pháp CSMA/CD............................... 14
Nguyên tắc làm việc phương pháp CSMA/CD:.......................................14
2.2 Họ giao thức TCP/IP...................................................................................15
2.2.1 Tầng Ứng Dụng (Application Layer).................................................. 15
2.2.2 Tầng Giao Vận (Transport Layer)....................................................... 17
2.2.3 Tầng Internet (Internet Layer)............................................................. 22
2.2.4 Lớp giao tiếp mạng.............................................................................. 27
2.3 Microchip TCP/IP Stack............................................................................ 28
2.3.1 Cấu trúc của Microchip TCP/IP Stack.................................................28
2.3.2 Hoạt động của TCP/IP Stack............................................................... 29
Điều khiển thiết bị điện trong gia đinh qua ethernet và sms - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều khiển thiết bị điện trong gia đinh qua ethernet và sms - Người đăng: Mèo Hâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Điều khiển thiết bị điện trong gia đinh qua ethernet và sms 9 10 384