Ktl-icon-tai-lieu

điều khiển tự động

Được đăng lên bởi Ga Hoang Thien
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 422 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Automatic Control Engineering Lecture

Laplace Tranform

Chương 2. Điều khiển liên tục trong miền phức (miền liên tục_tuyến tính)
Bài 1. phép biến đổi fourier
1.1.

ảnh Fourier của tín hiệu tuần hoàn
Xét tín hiệu tuần hoàn: x ( t ) A cos 0 t    với tần số dao động 0 .
j

áp dụng công thức Cauchy: e
được:

cos a  j. sin a , thì tín hiệu x(t) sẽ được biểu diễn

x  t  c.e j t  c.e  j t
0

0

A  j
.e
2
Trong đó c =
và c là ký hiệu chỉ số phức liên hợp của c.
Mở rộng cách biểu diễn trên cho một tín hiệu tuần hoàn x(t) bất kỳ ta được. Nếu tín hiệu
x(t) thoả mãn:
-

x(t) = x(t+T) với mọi t, (tuần hoàn chu kỳ T)

-

x(t) liên tục từng khúc trong khoảng 0 t  T,

-

1
 x  t 0  0  x  t 0  0 
tại điểm không liên tục t0 [0, T) thoả mãn: x(t0) = 2
x(t) trongkhoảng [0, T) chỉ hữu hạn các điểm cực trị thì tín hiệu x(t) biểu diễn được
dưới dạng chuỗi Fourier như sau:

-





x ( t )  A k . cos k0 t   k   c n .e jn t
0

k 0

với
trong đó

cn 

n 

1T
x ( t ).e  jn t

T0
(n = ..., -1, 0, 1, ...)
0

c n c  n nếu tín hiệu x(t) là tín hiệu thực và c n là giá trị phức liên hợp của c .
n
Phép biến đổi x(t)  {cn} là một đơn ánh (tuyến tính và nội xạ).

1.2. ảnh Fourier của tín hiệu không tuần hoàn
Nếu một tín hiệu x(t) không tuần hoàn và thoả mãn:


-

x  t  dt  





, tức là tích phân

x  t  dt



hội tụ,

x(t) trong khoảng thời gian hữu hạn bất kỳ liên tục từng khúc,

x t 0  

1
 x  t 0  0  x  t 0  0 
2

-

tại điểm không liên tục t0 thoả mãn

-

x(t) trong khoang hữu hạn bất kỳ chỉ có hữu hạn các điểm cực trị,

thì x(t) biểu diễn được dưới dạng tích phân Fourier như sau:


X j F  1  x  t    x  t e  jt dt
14

Automatic Control Engineering Lecture

và

x  t  F  1  x  t  

Laplace Tranform

1 
X je  jt d


2

Hàm phức X(j) được gọi là ảnh Fourier của x(t). Khi x(t) là tín hiệu thực (có miền giá trị

thuộc R) hoặc phức nhưng x(t) = x  t  thì X(j  ) sẽ còn thoả mãn:

X  j X   j
1.3. tính chất của biến đổi Fourier
Toán tử Fourier F: x(t)  X(j) có những tính chất sau:
1. Toán tử Fourier là một nội xạ, tức là nếu x(t)  y(t) thì cũng có X(j)  Y(j), trong đó
X(j), Y(j) lần lượt là ảnh Fourier của x(t) và y(t).
2. Toán tử Fourier là tuyến tính. Nếu x(t) có ảnh Fourier X(j) và y(t) có ảnh Y(j) thì
tổng tuyến tính z(t) = a.x(t) + b.y(t) của chúng sẽ có ảnh Z(j):
Z(j) = F{a.x(t) + b.y(t) } = a.X(j) + b.Y(j)
3. Nếu x(t) là hàm chẵn, tức x(t) = x(-t...
Automatic Control Engineering Lecture Laplace Tranform
Chương 2. Điều khiển liên tục trong miền phức (miền liên tục_tuyến tính)
Bài 1. phép biến đổi fourier
1.1. ảnh Fourier của tín hiệu tuần hoàn
Xét tín hiệu tuần hoàn:
tcosA)t(x
0
với tần số dao động
0
.
áp dụng công thức Cauchy:
asin.jacose
j
, thì tín hiệu x(t) sẽ được biu diễn
được:
tjtj
00
e.ce.ctx
Trong đó c =
j
e.
2
A
c
là ký hiệu chỉ số phức liên hợp của c.
Mở rộng cách biểu diễn trên cho một tín hiệu tuần hoàn x(t) bất kỳ ta được. Nếu tín hiệu
x(t) thoả mãn:
- x(t) = x(t+T) với mọi t, (tuần hoàn chu kỳ T)
- x(t) liên tục từng khúc trong khoảng 0 t T,
- tại điểm không liên tục t
0
[0, T) thoả mãn: x(t
0
) =
0tx0tx
2
1
00
- x(t) trongkhoảng [0, T) chỉ hữu hạn các điểm cực trị thì tín hiu x(t) biểu diễn được
dưới dạng chuỗi Fourier như sau:

n
tjn
n
0k
k0k
0
e.ctkcos.A)t(x
với
(n = ..., -1, 0, 1, ...)
trong đó
nn
cc
nếu tín hiệu x(t) là tín hiệu thực và
n
c
là giá trị phức liên hợp của c
n
.
Phép biến đổi x(t) {c
n
} là một đơn ánh (tuyến tính và nội xạ).
1.2. ảnh Fourier của tín hiệu không tuần hoàn
Nếu một tín hiệu x(t) không tuần hoàn và thoả mãn:
-
dttx
, tức là tích phân
dttx
hội tụ,
- x(t) trong khoảng thời gian hữu hạn bất kỳ liên tục từng khúc,
- tại điểm không liên tục t
0
thoả mãn
0tx0tx
2
1
tx
000
- x(t) trong khoang hữu hạn bất kỳ chỉ có hữu hạn các điểm cực trị,
thì x(t) biểu diễn được dưới dạng tích phân Fourier như sau:
dtetxtxFjX
tj1
14
điều khiển tự động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
điều khiển tự động - Người đăng: Ga Hoang Thien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
điều khiển tự động 9 10 105