Ktl-icon-tai-lieu

Định dạng trang trí văn bản

Được đăng lên bởi nguyensyminh78
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 539 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Þnh d¹ng trang trÝ v¨n b¶n

Bµi 4:

1. Chän Font ch÷ cho ®o¹n ( ®Þnh d¹ng ký tù )

AA -- §Æt
§Æt vÊn
vÊn ®Ò
®Ò::

Trong c«ng t¸c v¨n phßng, ta th êng thÊy , cïng mét v¨n
b¶n th êng cã nhiÒu mÉu ch÷ (Font) kh¸c nhau víi kiÓu d¸ng
kh¸c nhau, hoÆc cïng mét mÉu nh ng l¹i cã nhiÒu kiÓu c¸ch
(Style) kh¸c nhau, nh ch÷ ®Ëm, ch÷ nghiªng , ch÷ g¹ch ch©n råi
th× mµu s¾c vµ kÝch cì còng cã kh¸c nhau v.v..
TÊt c¶ nh÷ng vÊn ®Ò ®ã lµ nh»m t¹o cho v¨n b¶n cã
®iÓm nhÊn , h×nh thøc cña v¨n b¶n thªm phong phó, ®Ñp m¾t
hÊp dÉn ng êi xem vµ ®iÒu quan träng h¬n c¶ lµ lµm cho v¨n b¶n
® îc so¹n th¶o phï hîp víi yªu cÇu cña tõng thÓ lo¹i .

ThÝ dô: Ta h·y quan s¸t mét mÉu v¨n b¶n sau :
Së L§TB & XH nghÖ An

TT DN – HN §« L¬ng

 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc



o0o



GiÊy mêi

Trung t©m DN – HN §« L ¬ng

Tr©n träng kÝnh mêi: ¤ng ( Bµ )........................................................................
§óng 8 giê 30 ’ ngµy 10 th¸ng 09 n¨m 2004 .
§Õn t¹i Trung t©m DN – HN §« L ¬ng.
§Þa chØ: Xãm 07 – x· §«ng S¬n – HuyÖn §« L ¬ng – tØnh NghÖ An.

§Ó dù lÔ kh¸nh thµnh khu nhµ häc hai tÇng .
Sù hiÖn diÖn cña QuÝ ¤ng ( Bµ ) lµ niÒm vinh dù lín ®èi víi chóng t«i..
H©n h¹nh ® îc ®ãn tiÕp !
§« L¬ng, ngµy 04 th¸ng 09 n¨m 2004
Gi¸m ®èc TT

Bïi H÷u M·o

B- ph ¬ng ph¸p thùc hiÖn


Ph¬ng ph¸p 1:

§Þnh d¹ng b»ng menu

- Lùa chän ( B«i ®en ) ®o¹n v¨n b¶n cÇn ®Þnh d¹ng

- Vµo Format  Font ( hoÆc Ên Ctrl + D )
 XuÊt hiÖn hép tho¹i :
- Thùc hiÖn c¸c thao t¸c chän trong hép tho¹i
- BÊm Ok ®Ó kÕt thóc

Chän kiÓu
ch÷
Chän mÉu ch÷
(Font)

Chän cì
ch÷
Chän
mµu ch÷

C¸c kiÓu
g¹ch ch©n

Cho phÐp xem
tríc t¬ng øng
víi mçi sù
lùa chän ë trªn

Font:
Size:
Color:

Chän mÉu ch÷
Chän cì ch÷
Chän mµu ch÷

BÊm OK
®Ó kÕt thóc

Font style:
Underline:

Chän kiÓu ch÷
Chän kiÓu g¹ch ch©n

Chó ý: Trong hép tho¹i Font cßn cã 2 thÎ kh¸c lµ:
Character Spacing vµ Animation
• ThÎ Character spacing ®Ó qui ®Þnh ®é mau tha gi÷a c¸c kÝ tù vµ møc ®é
hiÓn thÞ ( tÝnh theo %) cña c¸c kÝ tù,... trong ®o¹n ®îc chän.
• ThÎ Animation ®Ó chän c¸c biÓu tîng nhÊp nh¸y xung quanh ®o¹n ®îc
chän ( ®iÒu nµy kh«ng thËt sù cÇn thiÕt trong so¹n th¶o v¨n b¶n ).

Ph¬ng ph¸p 2:

§Þnh d¹ng b»ng thanh c«ng cô:

Formatting

- B«i ®en ®o¹n v¨n b¶n cÇn ®Þnh d¹ng
- BÊm chuét vµo c¸c biÓu tîng trªn thanh Formating

Chän
mÉu ch÷
( Font )

Chän
ch÷ ®Ëm
(Bold)

Chän cì
ch÷ (Size)

Chän ch÷
g¹ch ch©n
(Underline )

Chän ch÷
nghiªng ( Italic)

Chän
mµu ch÷
(Color)

Ph¬ng ph¸p 3: §Þnh d¹ng nhanh...
Trong c«ng t¸c v¨n phßng, ta th êng thÊy , cïng mét v¨n
bn th êng cã nhiÒu mÉu ch÷ (Font) kh¸c nhau víi kiÓu d¸ng
kh¸c nhau, hoÆc cïng mét mÉu nh ng l¹i cã nhiÒu kiÓu c¸ch
(Style) kh¸c nhau, nh ch÷ ®Ëm, ch÷
nghiªng
, ch÷ g¹ch ch©n råi
th× mµu s¾c vµ kÝch cì còng cã kh¸c nhau v.v..
TÊt c nh÷ng vÊn ®Ò ®ã lµ nh»m t¹o cho v¨n bn cã
®iÓm nhÊn , h×nh thøc cña v¨n bn thªm phong phó, ®Ñp m¾t
hÊp dÉn ng êi xem vµ ®iÒu quan träng h¬n c lµ lµm cho v¨n bn
® îc so¹n tho phï hîp víi yªu cÇu cña tõng thÓ lo¹i .
A - §Æt vÊn ®Ò
A - §Æt vÊn ®Ò
:
:
A - §Æt vÊn ®Ò
A - §Æt vÊn ®Ò
:
:
Bµi 4:
§Þnh d¹ng trang trÝ v¨n bn
§Þnh d¹ng trang trÝ v¨n bn
1. Chän Font ch÷ cho ®o¹n ( ®Þnh d¹ng ký tù )
Định dạng trang trí văn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định dạng trang trí văn bản - Người đăng: nguyensyminh78
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Định dạng trang trí văn bản 9 10 600