Ktl-icon-tai-lieu

Ðịnh nghĩa bài toán sắp xếp

Được đăng lên bởi ngoccongit
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 723 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ðịnh nghĩa bài toán sắp xếp
Sắp xếp là quá trình xử lý một danh sách các phần tử (hoặc các mẫu tin) để
đặt chúng theo một thứ tự thỏa mãn một tiêu chuẩn nào đó dựa trên nội dung
thông tin lưu giữ tại mỗi phần tử.
Tại sao cần phải sắp xếp các phần tử thay vì để nó ở dạng tự nhiên (chưa có
thứ tự) vốn có ? Ví dụ của bài toán tìm kiếm với phương pháp tìm kiếm nhị
phân và tuần tự đủ để trả lời câu hỏi này.
Khi khảo sát bài toán sắp xếp, ta sẽ phải làm việc nhiều với một khái niệm
gọi là nghịch thế.
Khái niệm nghịch thế:
Xét một mảng các số a 0 , a 1 , . a n .
Nếu có i<j và a i > a j , thì ta gọi đó là một nghịch thế.
Mảng chưa sắp xếp sẽ có nghịch thế.
Mảng đã có thứ tự sẽ không chứa nghịch thế. Khi đó a0 sẽ là phần tử nhỏ
nhất rồi đến a1, a2, .
a0 � a1 � . � an
Như vậy, để sắp xếp một mảng, ta có thể tìm cách giảm số các nghịch thế
trong mảng này bằng cách hoán vị các cặp phần tử ai, aj nếu có i<j và ai > aj
theo một qui luật nào đó.
Cho trước một dãy số a1 , a2 ,... , aNđược lưu trữ trong cấu trúc dữ liệu
mảng
int
a[N];
Sắp xếp dãy số a1 , a2 ,... ,aNlà thực hiện việc bố trí lại các phần tử sao cho
hình thành được dãy mới ak1 , ak2 ,... ,akN có thứ tự ( giả sử xét thứ tự tăng)
nghĩa là aki � aki-1. Mà để quyết định được những tình huống cần thay đổi
vị trí các phần tử trong dãy, cần dựa vào kết quả của một loạt phép so sánh.
Chính vì vậy, hai thao tác so sánh và gán là các thao tác cơ bản của hầu hết
các thuật toán sắp xếp.
Khi xây dựng một thuật toán sắp xếp cần chú ý tìm cách giảm thiểu những
phép so sánh và đổi chỗ không cần thiết để tăng hiệu quả của thuật toán. Ðối
với các dãy số được lưu trữ trong bộ nhớ chính, nhu cầu tiết kiệm bộ nhớ
được đặt nặng, do vậy những thuật toán sắp xếp đòi hỏi cấp phát thêm vùng
nhớ để lưu trữ dãy kết quả ngoài vùng nhớ lưu trữ dãy số ban đầu thường ít
được quan tâm. Thay vào đó, các thuật toán sắp xếp trực tiếp trên dãy số ban
đầu - gọi là các thuật toán sắp xếp tại chỗ - lại được đầu tư phát triển. Phần
này giới thiệu một số giải thuật sắp xếp từ đơn giản đến phức tạp có thể áp
dụng thích hợp cho việc sắp xếp nội.
Các phương pháp sắp xếp N2
Sau đây là một số phương pháp sắp xếp thông dụng sẽ được đề cập đến
trong giáo trình này:

�
Chọn trực tiếp - Selection sort
�
Chèn trực tiếp - Insertion sort
�
Binary Insertion sort
�
Ðổi chỗ trực tiếp - Interchange sort
�
Nổi bọt - Bubble sort
�
Shaker sort
�
Shell sort
�
Heap sort
�
Quick sort
�
Merge sort
�
Radix sort
Trong đó, chúng ta sẽ lần lượt khảo sát các thuật toán trên. c...
Ðịnh nghĩa bài toán sắp xếp
Sắp xếp là quá trình xử lý một danh sách các phần tử (hoặc các mẫu tin) để
đặt chúng theo một thứ tự thỏa mãn một tiêu chuẩn nào đó dựa trên nội dung
thông tin lưu giữ tại mỗi phần tử.
Tại sao cần phải sắp xếp các phần tử thay vì để nó ở dạng tự nhiên (chưa có
thứ tự) vốn có ? Ví dụ của bài toán tìm kiếm với phương pháp tìm kiếm nhị
phân và tuần tự đủ để trả lời câu hỏi này.
Khi khảo sát bài toán sắp xếp, ta sẽ phải làm việc nhiều với một khái niệm
gọi là nghịch thế.
Khái niệm nghịch thế:
Xét một mảng các số a 0 , a 1 , . a n .
Nếu có i<j và a i > a j , thì ta gọi đó là một nghịch thế.
Mảng chưa sắp xếp sẽ có nghịch thế.
Mảng đã có thứ tự sẽ không chứa nghịch thế. Khi đó a0 sẽ là phần tử nhỏ
nhất rồi đến a1, a2, .
a0 a1 . an
Như vậy, để sắp xếp một mảng, ta có thể tìm cách giảm số các nghịch thế
trong mảng này bằng cách hoán vị các cặp phần tử ai, aj nếu có i<j và ai > aj
theo một qui luật nào đó.
Cho trước một dãy số a1 , a2 ,... , aNđược lưu trữ trong cấu trúc dữ liệu
mảng
int a[N];
Sắp xếp dãy số a1 , a2 ,... ,aNlà thực hiện việc bố trí lại các phần tử sao cho
hình thành được dãy mới ak1 , ak2 ,... ,akN có thứ tự ( giả sử xét thứ tự tăng)
nghĩa là aki aki-1. Mà để quyết định được những tình huống cần thay đổi
vị trí các phần tử trong dãy, cần dựa vào kết quả của một loạt phép so sánh.
Chính vì vậy, hai thao tác so sánh và gán là các thao tác cơ bản của hầu hết
các thuật toán sắp xếp.
Khi xây dựng một thuật toán sắp xếp cần chú ý tìm cách giảm thiểu những
phép so sánh và đổi chỗ không cần thiết để tăng hiệu quả của thuật toán. Ðối
với các dãy số được lưu trữ trong bộ nhớ chính, nhu cầu tiết kiệm bộ nhớ
được đặt nặng, do vậy những thuật toán sắp xếp đòi hỏi cấp phát thêm vùng
nhớ để lưu trữ dãy kết quả ngoài vùng nhớ lưu trữ dãy số ban đầu thường ít
được quan tâm. Thay vào đó, các thuật toán sắp xếp trực tiếp trên dãy số ban
đầu - gọi là các thuật toán sắp xếp tại chỗ - lại được đầu tư phát triển. Phần
này giới thiệu một số giải thuật sắp xếp từ đơn giản đến phức tạp có thể áp
dụng thích hợp cho việc sắp xếp nội.
Các phương pháp sắp xếp N2
Sau đây là một số phương pháp sắp xếp thông dụng sẽ được đề cập đến
trong giáo trình này:
Ðịnh nghĩa bài toán sắp xếp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ðịnh nghĩa bài toán sắp xếp - Người đăng: ngoccongit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Ðịnh nghĩa bài toán sắp xếp 9 10 598