Ktl-icon-tai-lieu

Định tuyến

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 328 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Định tuyến

07/2009

MỤC TIÊU
Giải thích được quá trình định tuyến 1 gói tin đi từ host
nguồn đến host đích đến
¢ Xây dựng thông tin định tuyến tĩnh cho một mô hình
mạng nhỏ
¢ Cấu hình router mềm trên Windows 2003 server

¢

TTMTrang - BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

2

07/2009

NỘI DUNG
Đặt vấn đề
¢ Giới thiệu định tuyến
¢ Cấu hình router mềm
¢

TTMTrang - BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

3

07/2009

ĐẶT VẤN ĐỀ

TTMTrang - BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

Làm sao gói tin đi đến
được host đích đến
đến???
???

4

07/2009

NỘI DUNG
Đặt vấn đề
¢ Giới thiệu định tuyến
¢ Cấu hình router mềm
¢

TTMTrang - BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

5

07/2009

NỘI DUNG
Đặt vấn đề
¢ Giới thiệu định tuyến
¢ Cấu hình router mềm
¢

TTMTrang - BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

16

07/2009

CẤU HÌNH ROUTER MỀM

TTMTrang - BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

Tại máy B:
Destination network
192.168.8.0/24

Out interface
WAN

Next hop
172.29.50.8

Tại máy C:
Destination network
192.168.7.0/24

Out interface
WAN

Next hop
172.29.50.7
17

...
Địnhtuyến
Định tuyến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định tuyến - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Định tuyến 9 10 295