Ktl-icon-tai-lieu

dkdc

Được đăng lên bởi Loc Tran Van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 457 lần   |   Lượt tải: 0 lần
/*************************************
Chip type : ATmega8
Program type : Application
AVR Core clock frequency : 2.000000 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 256
***************************************/

#include <mega8.h>
#include<delay.h>
//Standard Input/Output functions
#include<stdio.h>
#define ADC_VREF_STYLE 0xE0
//Reaad the 8 most significant bit
//of the AD conversion resuit
Unsigned char_read_adc(unsigned char adc_input)
{
ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff)
//Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
Delay_us(10);
//Start AD conversion
ADCSRA| =0x40;
//wait for the AD conversion to complete
While ((ADCSRA & 0x10 )==0);

ADCSRA|=0x10;
Return ADCH ;
}
Void main(void)
{
Int adc5v, adc24v;
Float k_adc5v=4,k_adc24v=1;
//khoi tao giao tiep uart
UCSRA=0x00;
USCRB=0x08;
USCRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x0C;
//ADC innitialization
//ADC voltage Reference : Int, cap, on AREF
//Only the 8 most signification bits of
//the AD conversion result are used
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0x87;

While(1)
//place your code here
adc5v=read_adc(1);
adc24v=read_adc(0);
if(adc5v>adc24v)putchar (adc5v);

else putchar (adc24v);
delay_ms(1000);
}

...
/*************************************
Chip type : ATmega8
Program type : Application
AVR Core clock frequency : 2.000000 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 256
***************************************/
#include <mega8.h>
#include<delay.h>
//Standard Input/Output functions
#include<stdio.h>
#define ADC_VREF_STYLE 0xE0
//Reaad the 8 most significant bit
//of the AD conversion resuit
Unsigned char_read_adc(unsigned char adc_input)
{
ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff)
//Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
Delay_us(10);
//Start AD conversion
ADCSRA| =0x40;
//wait for the AD conversion to complete
While ((ADCSRA & 0x10 )==0);
dkdc - Trang 2
dkdc - Người đăng: Loc Tran Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
dkdc 9 10 139