Ktl-icon-tai-lieu

DNS TRONG LINUX

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 311 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DNS TRONG LINUX
Giảng viên hướng dẫn : ....................................
Sinh viên thực hiện
: LÊ THỊ THANH HIỀN
L ớp
: S0809G
MSSV
: ....................................

DNS Trong Linux
Giới thiệu về DNS
 Cơ chế phân giải
 Chứng nhận tên miền (FQDN)
 Phân loại Domain Name Server
 Sự ủy quyền
 Resource record
 Hoạt động của Name Server trong Linux
 Cấu hình


Lê Thi Thanh Hiền

DNS trong Linux

2

1. Giới thiệu về DNS


Dịch vụ hoạt động theo mô hình Client-Server. Trong đó:
server): là máy chủ phục vụ tên.
 Client (resolver): trình phân giải tên.
 Server (name








DNS là một cơ sở dữ liệu phân tán.
DNS được thi hành như một giao thức ở tầng
Application trong mô hình TCP/IP.
DNS phân bổ theo cơ chế phân cấp tương tự như sự
phân cấp của hệ thống tập tin Unix/Linux.
Cơ sở dữ liệu của DNS là một cây đảo ngược mỗi nút
trên cây cũng là gốc của một cây con.

Lê Thị Thanh Hiền

DNS trong Linux

3

1. Giới thiệu về DNS

Lê Thị Thanh Hiền

DNS trong Linux

4

1. Giới thiệu về DNS
Mỗi cây con là một phân vùng con trong toàn bộ
CSDL DNS gọi là Domain.
 Mỗi Domain có thể phân chia thành các phân vùng
con nhỏ hơn gọi là các miền con Subdomain.


Lê Thị Thanh Hiền

DNS trong Linux

5

8. Cấu hình


Cấu hình DNS Client:
 Cấu

hình DNS client nhằm sử dụng công cụ nslookup
để kiểm tra những Name Server vừa được cấu hình.
 Trong Linux, những thông số cấu hình DNS Client
được lưu trong tập tin /etc/resolv.conf.


Nội dung tâp tin này:
<địa chỉ IP của Name-Server>
 domain <tên miền>
 nameserver



Ví dụ
 Nameserver

Lê Thị Thanh Hiền

172.29.50.1; Domain net01.com
DNS trong Linux

37

Cấu hình


Cấu hình DNS master server và DNS slave Server.
Master Server

•Cấu hình DNS master – slave , cha con

Slaves Server

...
DNS TRONG LINUX
Gi ng viên h ng d n : ướ ....................................
Sinh viên th c hi n : TH THANH HI N
L p : S0809G
MSSV : ....................................
DNS TRONG LINUX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DNS TRONG LINUX - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
DNS TRONG LINUX 9 10 942