Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án Cấu trúc dữ liệu

Được đăng lên bởi Trần Văn Minh
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 699 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đố án cấu trúc dữ liệu và giải thuật______________________ GVHD:LÊ QUÝ LỘC

Tìm tất cả các số có sáu chữ số sao cho tất
cả các tích của nó với 2, 3, 4, 5, 6 đều viết
được từ số ban đầu bằng cách hoán vị các
chữ số.
Ngô Thị Thuỳ Trâm
Thân Thị Minh Hải
Cấu trúc dữ liệu là một môn học quan trọng trong lĩnh vực CNTT .Nó
là cơ sở vững chắc để ta giải quyết các bài toán trong lĩnh vực công nghệ
thông tin cũng như nhiều lĩnh vực trong cuộc sống .Một điều quan trọng
nữa là nó cung cấp cho chúng ta những hiểu biết về các giải thuật tác
động lên dữ liệu cũng như cách tổ chức dữ liệu để giải quyết các bài toán
sao cho dễ nhất, tối ưu nhất.V ì vậy bộ môn phân tích và thiết kế thuật
toán được nhà trường đưa vào giảng dạy trong học kì qua để sinh viên
hiểu tầm quan trọng của việc phân tích và thiết kế thuật toán đối với một
lập trình viên. Để sinh viên nắm vững hơn những kiến thức đã học, kì học
này mỗi sinh viên sẽ thực hiện một đồ án theo nhóm.
Nhóm chúng em đã chọn đề 93 để viết giải thuật và chương trình:
“Tìm tất cả các số có sáu chữ số sao cho tất cả các tích của nó với 2, 3, 4,
5, 6 đều viết được từ số ban đầu bằng cách hoán vị các chữ số. ”
Đây là đồ án đầu tiên của chúng em nên không thể tránh khỏi sai sót ,
rất mong nhận được sự góp ý tận tình từ các thầy cô giáo trong khoa
.Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy LÊ QUÝ LỘC đã hướng dẫn và
giúp chúng em hoàn thành đồ án này.

SVTH:
Ngô Thị Thuỳ Trâm
Thân Thị Minh Hải
_____________________________________________________________________1
Nhóm SVTH: NGÔ THỊ THÙY TRÂM – THÂN THỊ MINH HẢI – 06T4

Đố án cấu trúc dữ liệu và giải thuật______________________ GVHD:LÊ QUÝ LỘC

Lớp 06T4

MỤC LỤC

I. PHẦN TRÌNH BÀY GỒM CÁC PHẦN CHÍNH: ................................ 3
II. SƠ ĐỒ THUẬT TOÁN: ....................................................................... 3
III. Ý TƯỞNG VÀ GIẢI THÍCH CHƯƠNG TRÌNH CON:...................... 5
IV. CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH: .............................................................. 10
V. KẾT QUẢ:.......................................................................................... 14
VI. KẾT LUẬN: ...................................................................................... 16
VII. LỜI CẢM ƠN: .................................................................................. 16

_____________________________________________________________________2
Nhóm SVTH: NGÔ THỊ THÙY TRÂM – THÂN THỊ MINH HẢI – 06T4

Đố án cấu trúc dữ liệu và giải thuật______________________ GVHD:LÊ QUÝ L...
Đố án cu trúc d liu và gii thut______________________ GVHD:LÊ QUÝ LC
_____________________________________________________________________
Nhóm SVTH: NGÔ TH THÙY TRÂM – THÂN TH MINH HI – 06T4
1
Tìm tt c các s sáu ch s sao cho tt
c các tích ca nó vi 2, 3, 4, 5, 6 đều viết
được t s ban đầu bng cách hoán v các
ch s.
Ngô Th Thu Trâm
Thân Th Minh Hi
Cu trúc d liu là mt môn hc quan trng trong lĩnh vc CNTT .Nó
cơ s vng chc để ta gii quyết các bài toán trong lĩnh vc công ngh
thông tin cũng như nhiu lĩnh vc trong cuc sng .Mt điu quan trng
na cung cp cho chúng ta nhng hiu biết v các gii thut tác
động lên d liu cũng như cách t chc d liu để gii quyết các bài toán
sao cho d nht, ti ưu nht.V ì vy b môn phân tích thiết kế thut
toán được nhà trường đưa vào ging dy trong hc qua để sinh viên
hiu tm quan trng ca vic phân tích thiết kế thut toán đối vi mt
lp trình viên. Để sinh viên nm vng hơn nhng kiến thc đã hc, kì hc
này mi sinh viên s thc hin mt đồ án theo nhóm.
Nhóm chúng em đã chn đề 93 để viết gii thut chương trình:
“Tìm tt c các ssáu ch s sao cho tt c các tích ca nó vi 2, 3, 4,
5, 6 đều viết được t s ban đầu bng cách hoán v các ch s. ”
Đây đồ án đầu tiên ca chúng em nên không th tránh khi sai t ,
rt mong nhn được s góp ý tn tình t các thy giáo trong khoa
.Chúng em xin chân thành cm ơn thy QUÝ LC đã hướng dn
giúp chúng em hoàn thành đồ án này.
SVTH:
Ngô Th Thu Trâm
Thân Th Minh Hi
Đồ án Cấu trúc dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án Cấu trúc dữ liệu - Người đăng: Trần Văn Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Đồ án Cấu trúc dữ liệu 9 10 338