Ktl-icon-tai-lieu

Đồ Án Chuyên Đề KHMT: QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC ĐỐI VỚI CUỐN TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Được đăng lên bởi Thiếu Đại Gia
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1097 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC ĐỐI VỚI
CUỐN TÓM TẮT ĐỒ ÁN
Cuốn tóm tắt đồ án có kích cỡ của tờ giấy khổ A4 (210 x 297 mm) gấp làm đôi
theo chiều có kích thước 297 mm, có nội dung được trình bày tối đa trong 24 trang
(không kể bìa) và in trên hai mặt giấy. Cuốn tóm tắt đồ án phải được trình bày rõ
ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa.
Cuốn tóm tắt phải phản ánh trung thực kết cấu, bố cục và nội dung của đồ án
(cuốn toàn văn). Trong cuốn tóm tắt chỉ trình bày nội dung (tóm tắt) của 3 phần
chính của đồ án: Mở đầu, các chương và Kết luận. Có thể tóm lược nội dung của
phần “Mở đầu” nhưng cấu trúc của phần này (các nội dung cơ bản) phải giống như
trong cuốn toàn văn. Phần “Kết luận” phải có đầy đủ nội dung như trong cuốn toàn
văn. Có thể không đưa vào cuốn tóm tắt nội dung của một đề mục nào đó nhưng tất
cả các đề mục phải được thể hiện đầy đủ. Có thể chỉ đưa vào trong cuốn tóm tắt một
số bảng biểu, hình vẽ và công thức chính, quan trọng, nhưng chúng phải có số thứ tự
giống như trong cuốn toàn văn.
Sử dụng chữ (font) thuộc mã UNICODE, kiểu chữ chân phương, dễ đọc với
cỡ
chữ 11 của loại chữ Times New Roman hoặc tương đương.
Dãn dòng đặt ở chế độ “Exactly 17 pt”.
Lề trên, lề dưới, lề trái và lề phải của trang soạn thảo đều rộng 2
cm. Số trang được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy.
Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy (landscape) thì
chiều đọc là từ giữa cuốn tóm tắt đọc ra.
Kiểu trình bày đối với các đề mục không cùng cấp phải khác nhau và các đề
mục cùng cấp phải có kiểu trình bày giống nhau trong toàn bộ cuốn tóm tắt.

QT.16-ĐT*M.12*15/5/11

1

Mặt ngoài của tờ bìa trước được trình bày theo mẫu sau:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT
HỮU NGHỊ VIỆT-HÀN
KHOA......................

 


TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH ...................

TÊN ĐỀ TÀI

Sinh viên thực hiện:.............................................
Lớp:........................................................................
Khóa:......................................................................
CBHD: (ghi rõ học hàm, học vị).........................

Đà Nẵng – tháng…/…

QT.16-ĐT*M.12*15/5/11

2

...
QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC ĐỐI VỚI
CUỐN TÓM TẮT ĐỒ ÁN
Cuốn tóm tắt đồ án kích cỡ của tờ giấy khổ A4 (210 x 297 mm) gấp làm đôi
theo chiều kích thước 297 mm, nội dung được trình y tối đa trong 24 trang
(không kể bìa) in trên hai mặt giấy. Cuốn tóm tắt đồ án phải được trình y
ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa.
Cuốn m tắt phải phản ánh trung thực kết cấu, bố cục nội dung của đồ án
(cuốn toàn văn). Trong cuốn tóm tắt chỉ trình bày nội dung (tóm tắt) của 3 phần
chính của đồ án: Mở đầu, các chương Kết luận. thể tóm ợc nội dung của
phần “Mở đầu” nhưng cấu trúc của phần này (các nội dung bản) phải giống n
trong cuốn toàn văn. Phần “Kết luận” phải đầy đủ nội dung như trong cuốn toàn
văn. thể không đưa vào cuốn tóm tắt nội dung của một đề mục nào đó nhưng tất
cả các đề mục phải được thể hiện đầy đủ. Có thể chỉ đưa vào trong cuốn tóm tắt một
số bảng biểu, hình vẽ và công thức chính, quan trọng, nhưng chúng phải sthứ tự
giống như trong cuốn toàn văn.
Sử dụng chữ (font) thuộc UNICODE, kiểu chữ chân phương, dễ đọc với
cỡ
chữ 11 của loại chữ Times New Roman hoặc tương đương.
Dãn dòng đặt ở chế độ “Exactly 17 pt”.
Lề trên, lề dưới, lề trái và lề phải của trang soạn thảo đều rộng 2
cm. Số trang được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy.
Nếu bảng biểu, hình vẽ trình y theo chiều ngang khổ giấy (landscape) thì
chiều đọc là từ giữa cuốn tóm tắt đọc ra.
Kiểu trình y đối với các đề mục không cùng cấp phải khác nhau các đề
mục cùng cấp phải có kiểu trình bày giống nhau trong toàn bộ cuốn tóm tắt.
QT.16-ĐT*M.12*15/5/11
1
Đồ Án Chuyên Đề KHMT: QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC ĐỐI VỚI CUỐN TÓM TẮT ĐỒ ÁN - Trang 2
Đồ Án Chuyên Đề KHMT: QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC ĐỐI VỚI CUỐN TÓM TẮT ĐỒ ÁN - Người đăng: Thiếu Đại Gia
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đồ Án Chuyên Đề KHMT: QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC ĐỐI VỚI CUỐN TÓM TẮT ĐỒ ÁN 9 10 832