Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án chuyên ngành CNTT

Được đăng lên bởi Chinh Dat
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 368 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phạm Tấn Chính Đạt

Nhóm 5

111250532317

1. Cơ sở dữ liệu (SQL) :

2. Thiết kế giao diện và phân tích thiết kế xử lý :

Quản lý bán hàng siêu thị

1

Phạm Tấn Chính Đạt

Nhóm 5

111250532317

2.1. Form Quản Lý Siêu Thị :

Bao gồm các chức năng:
* Đăng nhập:
Input: Chức Vụ, Mã Nhân Viên, Mật Khẩu
Output: Mở khóa các chức năng tùy vào chức vụ của nhân viên

Quản lý bán hàng siêu thị

2

Phạm Tấn Chính Đạt

Nhóm 5

111250532317

2.2.
2.2.
2.2.
2.2.
2.2.
2.2.
2.2.
2.2.
2.2.
2.2.
2.2.
2.2.
2.2.
2.2.
2.2.
2.2.
2.2.
2.2.
2.2.
2.2.
2.2.
Form Lập Hóa Đơn :
Input: Mã mặt hàng, Số lượng, Mã quầy
Output: Lưu hóa đơn
Table liên quan: HoaDon, ChiTietHD, NhanVien, ChiTietQH, MatHang

Quản lý bán hàng siêu thị

3

Phạm Tấn Chính Đạt

Nhóm 5

111250532317

Code 1 số chức năng của form:

* Nút Thêm :

* Nút Cập nhật :

Quản lý bán hàng siêu thị

4

Phạm Tấn Chính Đạt

Nhóm 5

111250532317

* Nút Xóa :

Quản lý bán hàng siêu thị

5

Phạm Tấn Chính Đạt

Nhóm 5

111250532317

2.3. Form Cập Nhật Thông Tin Hàng Hóa :

Input: Tên mặt hàng, Chủng loại hàng, Đơn giá, Số lượng
Output: Lưu những thay đổi về thông tin hàng hóa vào CSDL
Table liên quan: ChungLoaiHang, MatHang
Code 1 số chức năng của form:
* Nút Thêm :

* Nút Cập nhật :

Quản lý bán hàng siêu thị

6

Phạm Tấn Chính Đạt

Nhóm 5

111250532317

* Nút Xóa :

Quản lý bán hàng siêu thị

7

Phạm Tấn Chính Đạt

Nhóm 5

111250532317

2.4. Form Đưa Hàng Lên Quầy :
Input: Mã quầy, Mã mặt hàng, Số lượng đưa lên quầy
Output: Lưu những thay đổi về thông tin hàng hóa trên quầy vào CSDL
Table liên quan: MatHang, QuayHang, ChiTietQH
Code 1 số chức năng của form:
* Nút Thêm :

* Nút Cập nhật :

* Nút Xóa :

2.5. Form Báo Cáo Thống Kê :

Quản lý bán hàng siêu thị

8

Phạm Tấn Chính Đạt

Nhóm 5

111250532317

Input: Chọn lựa tiêu chí cần báo cáo thống kê
Output: Hiển thị báo cáo thống kê theo tiêu chí đã chọn
Table liên quan: MatHang, HoaDon, ChiTietQH
Code 1 số chức năng của form:
* Nút In báo cáo :

Quản lý bán hàng siêu thị

9

Phạm Tấn Chính Đạt

Nhóm 5

111250532317

Quản lý bán hàng siêu thị
10

...
Phạm Tấn Chính Đạt Nhóm 5 111250532317
1. Cơ sở dữ liệu (SQL) :
2. Thiết kế giao diện và phân tích thiết kế xử lý :
Quản lý bán hàng siêu thị 1
Đồ án chuyên ngành CNTT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án chuyên ngành CNTT - Người đăng: Chinh Dat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đồ án chuyên ngành CNTT 9 10 681