Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án học phần 3: Tự động hóa quá trình công nghệ

Được đăng lên bởi kudum220294-gmail-com
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 2212 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đồ án học phần 3: Tự động hóa quá trình công nghệ

Mục lục
ĐỀ TÀI .................................................................................................................................................... 3
LỜI NÓI ĐẦU ......................................................................................................................................... 4
Chương I:Cơ sở lí thuyết tự động hóa ...................................................................................................... 5
1.1. Mở đầu ......................................................................................................................................... 5
1.2. Các thành phần cơ bản của một bộ PLC ....................................................................................... 6
1.2.1. Cấu hình phần cứng ............................................................................................................... 6
1.2.2. Cấu tạo chung của PLC ......................................................................................................... 9
1.3. Các vấn đề về lập trình ............................................................................................................... 10
1.3.1 Khái niệm chung ................................................................................................................... 10
1.3.2. Các phương pháp lập trình................................................................................................... 11
1.3.3. Các rơle nội ......................................................................................................................... 15
1.3.4. Các rơle thời gian ................................................................................................................ 16
1.3.5. Các bộ đếm .......................................................................................................................... 17
1.4. Đánh giá ưu nhược điểm của PLC .............................................................................................. 17
ChươngII:Bộ điều khiển PLC S7-300..................................................................................................... 20
2.1 Cấu hình cứng ............................................................................................................................. 20
2.1.1. Cấu tạo của họ PLC- S7-300 ................................................................................................ 20
2.1. 2 Địa chỉ và gán đị...
Đồ án học phần 3: Tự động hóa quá trình công nghệ
SVTH :Đặng Văn Trình Page 1
GVHD:Trần Đức Chuyn
Mc lc
ĐỀ TÀI .................................................................................................................................................... 3
LỜI NÓI ĐẦU ......................................................................................................................................... 4
Chương I:Cơ s lí thuyết t động hóa ...................................................................................................... 5
1.1. M đầu ......................................................................................................................................... 5
1.2. Các thành phn cơ bn ca mt b PLC ....................................................................................... 6
1.2.1. Cu hình phn cng ............................................................................................................... 6
1.2.2. Cu to chung ca PLC ......................................................................................................... 9
1.3. Các vấn đề v lp trình ............................................................................................................... 10
1.3.1 Khái nim chung ................................................................................................................... 10
1.3.2. Các phương pháp lp trình ................................................................................................... 11
1.3.3. Các rơle ni ......................................................................................................................... 15
1.3.4. Các rơle thi gian ................................................................................................................ 16
1.3.5. Các b đếm .......................................................................................................................... 17
1.4. Đánh giá ưu nhược điểm ca PLC .............................................................................................. 17
ChươngII:B điều khin PLC S7-300 ..................................................................................................... 20
2.1 Cu hình cng ............................................................................................................................. 20
2.1.1. Cu to ca h PLC- S7-300 ................................................................................................ 20
2.1. 2 Địa ch và gán đa ch .......................................................................................................... 22
2.2 Vùng đối tượng ............................................................................................................................ 23
2.2.1 Các vùng nh ........................................................................................................................ 23
2.2.2. Nhp các hng s ................................................................................................................. 24
2.3 Ngôn ng lp trình ....................................................................................................................... 25
2.3 1. Cu trúc chương trình S7-300 .............................................................................................. 25
2.3.2. Bng lnh ca S7-300 .......................................................................................................... 27
2.4. Lp trình mt s lnh cơ bn ....................................................................................................... 27
2.4. 1. Nhóm lnh 1ogic ................................................................................................................. 27
2.4.2. Nhóm lnh thi gian ............................................................................................................. 30
2.4.3. Nhóm lệnh đếm .................................................................................................................... 34
Chương III: Tìm hiu công ngh ............................................................................................................ 38
3.1 Gii thiu công ngh ra xe ô tô .................................................................................................. 38
Đồ án học phần 3: Tự động hóa quá trình công nghệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án học phần 3: Tự động hóa quá trình công nghệ - Người đăng: kudum220294-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Đồ án học phần 3: Tự động hóa quá trình công nghệ 9 10 495