Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN LẬP TRÌNH MẠNG

Được đăng lên bởi Duy Hiếu
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 679 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐỒ ÁN LẬP TRÌNH MẠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ MÔN MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG






ĐỒ ÁN LẬP TRÌNH MẠNG

Đề tài:
Xây Dựng Chương Trình Bắt Gói Tin Và
Xem Nội Dung Trao Đổi Trên Mạng

Sinh viên
: Nguyễn Duy Hiếu
Lớp
: 10T1
Cán bộ hướng dẫn : Nguyễn Tấn Khôi

Đà Nẵng 2010

SVTH: NGUYỄN DUY HIẾU- 10T1

0

ĐỒ ÁN LẬP TRÌNH MẠNG

ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI
Đề tài gồm có 5 chương






CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG LÝ THUYẾT
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Nội dung chi tiết
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
Giới thiệu chung về đề tài bao gồm:
1. Đặt vấn đề
2. Giới thiệu về đề tài
3. Yêu cầu của đề tài
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG LÝ THUYẾT
Chương này giới thiệu các vấn đề lập trình cơ bản để xây dựng một chương
trình bắt gói tin và cho phép xem nội dung trao đổi qua mạng, bao gồm:
1. Tổng quan về hệ thống mạng:
2. Bộ giao thức TCP/IP
3. Tổng quan về chặn bắt gói tin- Cách thức hoạt động
4. Tìm hiểu Winpcap
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
Chương này sẽ sử dụng các kiến thức tìm hiểu ở chương 2 để xây dựng một
dụng bắt gói tin, lưu các kết quả bắt được vào cơ sở dữ liệu để xem các
thông tin đã trao đổi trên mạng, bao gồm:
1. Khảo sát hiện trạng
2. Phân tích và xác định yêu cầu
3. Các thành phần chương trình
4. Xây dựng mô hình use case
5. Thiết kế cơ sở dữ liệu
6. Thiết kế giao diện
CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
1. Cài đặt
2. Kết quả thực hiện các chức năng chương trình
3. Đánh giá kết quả
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
1. Những điểm đạt được và hạn chế của chương trình
2. Hướng phát triển

TÀI LIỆU THAM KHẢO
SVTH: NGUYỄN DUY HIẾU- 10T1

1

ĐỒ ÁN LẬP TRÌNH MẠNG

[1] Giáo trình Lập Trình Mạng. ĐH Bách Khoa TP HCM
[2] VietNam OpenSource Forum. 
[3] winpcap. 

SVTH: NGUYỄN DUY HIẾU- 10T1

2

...
ĐỒ ÁN LẬP TRÌNH MẠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG
ĐỒ ÁN LẬP TRÌNH MẠNG
Đề tài:
Xây Dựng Chương Trình Bắt Gói Tin Và
Xem Nội Dung Trao Đổi Trên Mạng
Sinh viên : Nguyễn Duy Hiếu
Lớp : 10T1
Cán bộ hướng dẫn : Nguyễn Tấn Khôi
Đà Nẵng 2010
SVTH: NGUYỄN DUY HIẾU- 10T1 0
ĐỒ ÁN LẬP TRÌNH MẠNG - Trang 2
ĐỒ ÁN LẬP TRÌNH MẠNG - Người đăng: Duy Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỒ ÁN LẬP TRÌNH MẠNG 9 10 868