Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KHAI THÁC DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2292 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHẠM THUỲ LINH _ 0212160
ĐẶNG THỊ THANH HƯƠNG _ 0212128

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
KHAI THÁC DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG

ĐỀ TÀI : MÃ HOÁ HỆ ĐA CẤP ĐA KẾ THỪA THAY CHO PHÉP
TÍNH LƯỚI
DỰA TRÊN TÀI LIỆU : ENCODING MULTIPLE INHERITANCE
HIERARCHIES FOR LATTICE OPERATIONS
M.F. van Bommel *, P. Wang

TP.HCM – 5/2005

1

MỤC LỤC
Tóm tắt

2

Giới thiệu

2

Background

3

Những phương pháp trước đây

6

Transitive closure

6

Giải mã từ phía bên dưới lên

7

Giải mã từ trên xuống

10

Mã hóa tĩnh

11

Mã hóa khỏang thời gian

13

Thuật tóan mã hóa vBW

14

Động lực

15

Phương pháp

16

Sự chính xác

20

Năng suất

24

Thao tác lưới

26

Tóm tắt

30

Lời cảm ơn

30

Tham khảo

31

1

HÌNH VẼ
Fig1

9

Fig2

12

Fig3

12

Fig4

16

Fig5

16

Fig6

27

Fig7

27

Fig8

29

2

Mã hóa các hệ đa cấp kế thừa bội
thay thế cho phép tính lưới
Tóm tắt:
Sự cập nhật hóa ngày càng lớn đối với những hệ đa cấp kế thừa bội đang trở nên
thông dụng với 1 số lượng gia tăng những ứng dụng lâu năm hỗ trợ những đối tượng
phức tạp. Việc tính tóan hiệu quả của phép tính lưới kết hợp thấp hơn với lớn nhất
(GLB) và cao hơn với nhỏ nhất (LUB), sự kết hợp đó bị chỉ trích. Phương pháp mã
hóa chặt chẽ 1 hệ đa cấp bị yêu cầu hỗ trợ các phép tóan. Một phương pháp là lao vào
những câu lệnh được đưa ra chuyển thành dãy logic với những từ nhị phân và biểu
diễn những phép tóan lưới bằng tóan tử logic. Một cách nhìn tổng quan trong sự tiếp
cận được đưa ra và 1 vài phương pháp đã được kiểm chứng và so sánh. Một phương
pháp mới được đề nghị , dựa trên việc mã hóa từ trên xuống của Caseau nhưng không
có yêu cầu hòan thành lưới, điều này cho phép cập nhật hóa các hệ đa cấp ngày càng
lớn bằng cách thêm các node vào lá. Thuật tóan đòi hỏi việc mã hóa đa thức theo
không gian và thời gian và ủng hộ hiệu quả những tính tóan lưới trong ứng dụng , nơi
mà các lớp của đối tượng được lưu trữ như mã. Những kết quả thử nghiệm đưa ra
những ấn tượng sâu sắc, và sự phân tích được cung cấp trên hiệu quả việc chèn có thứ
tự trong việc mã hóa
1. Giới thiệu
Các hệ đa cấp kế thừa thì phổ biến trong nhiều lĩnh vực. Những ngôn ngữ lập
trình hướng đối tượng như C++, Java và Smalltalk cho phép định nghĩa các lớp mà các
lớp được tổ chức thành những hệ đa cấp kế thừa. Những đề nghị dữ liệu gần đây cho
phép định nghĩa bằng giản đồ dựa trên những đối tượng phức tạp, và 1 vài đòi hỏi
phép tính lưới để suy ra các lọai đối tượng. Mối quan hệ kế thừa cũng xuất hiện...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
PHẠM THUỲ LINH _ 0212160
ĐẶNG THỊ THANH HƯƠNG _ 0212128
ĐỒ ÁN MÔN HỌC
KHAI THÁC DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG
ĐỀ TÀI : MÃ HOÁ HỆ ĐA CẤP ĐA KẾ THỪA THAY CHO PHÉP
TÍNH LƯỚI
DỰA TRÊN TÀI LIỆU : ENCODING MULTIPLE INHERITANCE
HIERARCHIES FOR LATTICE OPERATIONS
M.F. van Bommel *, P. Wang
TP.HCM – 5/2005
1
ĐỒ ÁN MÔN HỌC KHAI THÁC DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN MÔN HỌC KHAI THÁC DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
ĐỒ ÁN MÔN HỌC KHAI THÁC DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG 9 10 820