Ktl-icon-tai-lieu

đồ án môn java

Được đăng lên bởi Hong Gam Nguyen
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1463 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Ngµy nay, CNTT cã mét vai trß hÕt søc to lín vµ quan träng trong
rÊt nhiÒu lÜnh vùc khoa häc, kinh tÕ, gi¸o dôc, x· héi… ViÖc øng dông
c«ng nghÖ th«ng tin vµo c¸c lÜnh vùc Êy lµm sao ®¹t ®îc hiÖu qu¶ còng lµ
mét vÊn ®Ò ®îc quan t©m. Sù ph¸t triÓn cña CNTT kÐo theo sù ph¸t triÓn
cña c¸c phÇn mÒm øng dông. Do ®ã ngêi sö dông cÇn cã sù lùa chän vµ
vËn dông nh÷ng phÇn mÒm sao cho phï hîp vµ ®¹t ®îc kÕt qu¶ tèt.
§Ó lùa chän mét phÇn mÒm phï hîp bao giê còng quan träng ®èi
víi c¸c doanh nghiÖp. Ngµy nay c¸c phÇn mÒm ®· ®îc øng dông vµ ph¸t
triÓn réng r·i trong hÇu hÕt mäi doanh nghiÖp. ThÕ nhng yªu cÇu cña ngêi
sö dông phÇn mÒm ngµy cµng ®a d¹ng vµ nhiÒu tÝnh n¨ng h¬n. Do ®ã yªu
cÇu ngêi lµm phÇn mÒm ph¶i ®¸p øng ®îc yªu cÇu trªn .
§Ò tµi “ Ch¬ng tr×nh qu¶n lý b¸n hµng m¸y tÝnh t¹i c«ng ty m¸y tÝnh
D¬ng Th Th¸i Nguyªn” ®îc ra ®êi nh»m phôc vô cho viÖc qu¶n lý b¸n
hµng vµ tæng kÕt b¸n hµng cña c«ng ty m¸y tÝnh D¬ng Th. PhÇn mÒm vÒ c¬
b¶n ph¶i ®¹t ®îc mét sè yªu cÇu sau:
+ Theo dâi qu¸ tr×nh b¸n hµng h»ng ngµy
+ LËp hãa ®¬n , phiÕu nhËp.
+ HÖ thèng mang tÝnh b¶o mËt.
+ Thªm, xãa, söa.
+ Tra cøu, t×m kiÕm, cËp nhËt vÒ c¸c mÆt hµng ®îc cöa hµng qu¶n lý.
+ B¸o c¸o t×nh h×nh trong th¸ng.
+ Thèng kª tæng sè hµng nhËp, hµng b¸n trong th¸ng.
+ In hãa ®¬n, phiÕu nhËp, danh s¸ch hµng hãa, danh s¸ch phiÕu
nhËp,

1

+ Danh s¸ch hãa đơn.
§Ò tµi “Ch¬ng tr×nh qu¶n lý b¸n hµng m¸y tÝnh t¹i c«ng ty m¸y
tÝnh D¬ng Th Th¸i Nguyªn” §Ò tµi ®îc chia thµnh 5 ch¬ng.
Ch¬ng 1: Kh¶o s¸t vµ ph©n tÝch hiÖn tr¹ng.
Ch¬ng 2: LËp kÕ ho¹ch dù ¸n phÇn mÒm.
Ch¬ng 3: Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng qu¶n lý m¸y tÝnh.
Ch¬ng 4: Cµi ®Æt.
Ch¬ng 5: KÕt thóc dù ¸n.
MÆc dï rÊt cè g¾ng ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc, song thêi gian cã h¹n
vµ kinh nghiÖm kiÕn thøc cha nhiÒu nªn viÖc ph©n tÝch thiÕt kÕ kh«ng tr¸nh
khái thiÕu sãt. V× vËy chóng em mong nhËn ®îc ý kiÕn ®ãng gãp cña thÇy
c« vµ b¹n bÌ ®Ó ®Ò tµi ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n.
Chóng em xin göi lêi c¶m ¬n tíi c« L¬ng ThÞ Hång Lan ®· tËn t×nh
chØ b¶o hÕt lßng gióp ®ì chóng em ®Ó chóng em hoµn thµnh tèt ®Ò tµi nµy.
Nhóm sinh viên thực hiện:
TRẦN THỊ THANH HƯƠG
HOÀNG NÔNG ĐỨC TRỌNG
NÔNG VĂN LÂM
HỨA THỊ SANG
MA THỊ THẠCH
DƯƠNG TUẤN LINH
DƯƠNG QUỐC HẢI

Ch¬ng 1. Kh¶o s¸t vµ Ph©n tÝch hiÖn tr¹ng
1.1 Kh¶o s¸t hÖ thèng
2

1.1.1 Giíi thiÖu vÒ c«ng ty m¸y tÝnh D¬ng Th
C«ng ty m¸y tÝnh D¬ng Th -Th¸i Nguyªn ®îc thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t
®éng t¹i 106A, ®êng L¬ng Ngäc QuyÕn, Phêng Hoµng V¨n Thô, TP Th¸i
Nguyªn, TØnh Th¸i Nguyªn. C«ng ty kinh doanh c¸c chñng lo¹i m¸y...
Lêi nãi ®Çu
Ngµy nay, CNTT t vai trß hÕt søc to n quan träng trong
rÊt nhiÒu lÜnh vùc khoa c, kinh tÕ, gi¸o dôc, x· i ViÖc øng ng
ng nghÖ th«ng tin o c¸c lÜnh c Êy m sao ®¹t ®îc hiÖu qu¶ còng
t vÊn ®Ò ®îc quan t©m. Sù ph¸t triÓn cña CNTT kÐo theo ph¸t triÓn
cña c¸c phÇn mÒm øng dông. Do ®ã ngêi dông cÇn lùa chän vµ
vËnng nh÷ng phÇn mÒm sao cho phï hîp®¹t ®îc kÕt qtèt.
§Ó lùa chän t pn mÒm phï p bao giê ng quan tng ®èi
víi c¸c doanh nghiÖp. Ngµy nay c phÇn mÒm ®· ®îc øng ng ph¸t
triÓn réng r·i trong hÇu hÕt mäi doanh nghiÖp. ThÕ nhng u cÇu a ngêi
ng phÇn mÒm ngµy cµng ®a d¹ng vµ nhiÒu tÝnh ng h¬n. Do ®ã yªu
cÇu ngêi lµm phÇn mÒm ph¶i ®¸p øng ®îc yªu cÇu trªn .
§Ò tµi “ Ch¬ng tr×nh qu¶n lý b¸n hµng m¸y tÝnh t¹i c«ng ty m¸y tÝnh
ng Th Ti Nguyªn” ®îc ra ®êi nh»m phôc cho viÖc qu¶n b¸n
ng vµ tæng kÕt b¸n hµng cña c«ng ty m¸y tÝnh D¬ng Th. PhÇnm vÒ c¬
n ph¶i ®¹t ®îc mét sèu cÇu sau:
+ Theo dâi qu¸ tr×nh b¸n hµng h»ng ngµy
+ LËp hãa ®¬n , phiÕu nhËp.
+ HÖ thèng mang tÝnh b¶o mËt.
+ Thªm, xãa, söa.
+ Tra cøu, t×m kiÕm, cËp nhËt vÒ c¸c mÆt hµng ®îc cöa hµng qu¶n lý.
+ B¸o c¸o t×nh h×nh trong th¸ng.
+ Thèng kª tæng sèng nhËp, hµng b¸n trong th¸ng.
+ In a ®¬n, phiÕu nhËp, danh ch hµng hãa, danh s¸ch phiÕu
nhËp,
1
đồ án môn java - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án môn java - Người đăng: Hong Gam Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
đồ án môn java 9 10 882