Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án Nhập Môn Phân Tích Độ Phức Tạp Thuật Toán

Được đăng lên bởi duypham341
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 314 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH
…………………………………………………………

Đồ án Nhập Môn Phân Tích Độ Phức Tạp
Thuật Toán
Đề tài: Đánh giá các thuật toán Sort
Giảng viên hướng dẫn lý thuyết
TS. Trần Đan Thư
Giảng viên hướng dẫn thực hành
Dương Chí Nhân
Nhóm thực hiện
0712002 – Nguyễn Thanh Đồng
0712228 – Trần Trung Kiên
0712394 – Bành Trí Thành
0712474 – Nguyễn Trọng Nhật Trung
0712476 – Phan Thanh Trí

TP.HCM, tháng 05 năm 2010

MỞ ĐẦU
Đề tài nhóm chúng tôi là đánh giá độ phức tạp của các giải thuật sắp xếp. Nói đến
các giải thuật sắp xếp thì có lẽ đây là một chủ đề đã quá quen thuộc và kinh điển.
Tuy nhiên, vì chúng ta xem nó quá quen thuộc nên chúng ta thường hay quên nó
đi. Mục tiêu của đề tài này là để chúng ta cùng nhau nắm lại tư tưởng của các thuật
toán sắp xếp, độ phức tạp về mặt lý thuyết, và hơn nữa, bằng thực nghiệm đánh
giá, kiểm chứng lại các độ phức tạp này.
Nội dung của phần báo cáo được chia làm 2 phần lớn:
 Nền tảng lý thuyết: Giới thiệu tổng quan về tư tưởng, độ phức tạp của các
thuật toán sắp xếp.
 Thực nghiệm: Nêu lên cách tiến hành thực nghiệm, kết quả và nhận xét.

Page 2
Các thuật toán Sort

MỤC LỤC
Chương 1
1.1

NỀN TẢNG LÝ THUYẾT..............................................................5

SELECTION SORT...............................................................................5

1.1.1

Ý tưởng thuật toán..........................................................................5

1.1.2

Ví dụ minh họa................................................................................5

1.1.3

Độ phức tạp.....................................................................................5

1.2

INTERCHANGE SORT.........................................................................6

1.2.1

Ý tưởng thuật toán..........................................................................6

1.2.2

Ví dụ minh họa................................................................................6

1.2.3

Độ phức tạp.....................................................................................7

1.3

BUBBLE SORT.....................................................................................7

1.3.1

Ý tưởng thuật toán..........................................................................7

1.3.2

Ví dụ minh họa................................................................................8

1.3.3

Độ phức tạp.....................................................................................8

1.4

SHAKER SORT.....................................
BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH
…………………………………………………………
Đồ án Nhập Môn Phân Tích Độ Phức Tạp
Thuật Toán
Đề tài: Đánh giá các thuật toán Sort
Giảng viên hướng dẫn lý thuyết
TS. Trần Đan Thư
Giảng viên hướng dẫn thực hành
Dương Chí Nhân
Nhóm thực hiện
0712002 – Nguyễn Thanh Đồng
0712228 – Trần Trung Kiên
0712394 – Bành Trí Thành
0712474 – Nguyễn Trọng Nhật Trung
0712476 – Phan Thanh Trí
TP.HCM, tháng 05 năm 2010
Đồ án Nhập Môn Phân Tích Độ Phức Tạp Thuật Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án Nhập Môn Phân Tích Độ Phức Tạp Thuật Toán - Người đăng: duypham341
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Đồ án Nhập Môn Phân Tích Độ Phức Tạp Thuật Toán 9 10 533