Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án phân tích thiết kế hệ thông thông tin quản lý điểm học sinh

Được đăng lên bởi namma
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1494 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Quản Lý Điểm Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh

Mục lục
Trang

CHƯƠNG I :GIỚI THIÊU VÀ KHẢO SÁT3
1.Giới thiệu.............................................................................................................................3
2.Hiện trạng tổ chức :.............................................................................................................3
3.Hiện trạng nghiệp vụ...........................................................................................................4

CHƯƠNG II:XÁC ĐINH YÊU CẦU......................................................................7
1.Yêu cầu chức năng nghiêp vụ.............................................................................................7
2.Yêu cầu chức năng hê thống................................................................................................9
3.Yêu cầu phi chức năng .....................................................................................................10

CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ .............................................................12
3.1.Phân tích và thiết kế ở mức quan niệm ................................................................12
3.1.1.Thành phần dữ liệu ở mức quan niệm...............................................................12
a. Từ điển dữ liệu:..................................................................................................12
b. Mô tả thực thể:...................................................................................................13
c. Mô tả mối kết ...................................................................................................16
d. Vẽ mô hình thực thể kết hợp:......................................................................................17

3.1.2.Thành phần xử lý ở mức quan niệm.................................................................18
3.2 Phân tích và thiết kế ở mức logic.........................................................................21
3.2.1.Thành phần dữ liệu ở mức logic.......................................................................21
3.2.1.1 Chuyển mô hình thực thể kết hợp sang mô hình quan hệ:............................21
3.2.1.2 Các ràng buộc toàn vẹn trên 1 quan hệ:.........................................................22
a) Ràng buộc khóa chính:...........................................................................................22
b) Ràng buộc miền giá trị.............................................
Qun L Đim Trưng THPT Chuyên Lương Th Vinh
Mục lục
Trang
CHƯƠNG I :GIỚI THIÊU VÀ KHẢO SÁT3
1.Giới thiệu.............................................................................................................................3
2.Hiện trạng tổ chức :.............................................................................................................3
3.Hiện trạng nghiệp vụ...........................................................................................................4
CHƯƠNG II:XÁC ĐINH YÊU CẦU......................................................................7
1.Yêu cầu chức năng nghiêp vụ.............................................................................................7
2.Yêu cầu chức năng hê thống................................................................................................9
3.Yêu cầu phi chức năng .....................................................................................................10
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ .............................................................12
3.1.Phân tích và thit k ở mức quan niệm ................................................................12
3.1.1.Thành phần dữ liệu ở mức quan niệm...............................................................12
a. Từ đin dữ liệu:..................................................................................................12
b. Mô t thực th:...................................................................................................13
c. Mô t mối kt ...................................................................................................16
d. Vẽ mô hình thực th kt hợp:......................................................................................17
3.1.2.Thành phần xử l ở mức quan niệm.................................................................18
3.2 Phân tích và thit k ở mức logic.........................................................................21
3.2.1.Thành phần dữ liệu ở mức logic.......................................................................21
3.2.1.1 Chuyn mô hình thực th kt hợp sang mô hình quan hệ:............................21
3.2.1.2 Các ràng buộc toàn vẹn trên 1 quan hệ:.........................................................22
a) Ràng buộc khóa chính:...........................................................................................22
b) Ràng buộc miền giá trị...........................................................................................23
3.2.1.3 Ràng buộc toàn vẹn trên nhiều quan hệ ......................................................24
a.Ràng buộc tồn tại.....................................................................................................24
b.Ràng buộc liên thuộc tính, liên quan hệ..................................................................26
3.2.2 Thành phần xử l ở mức logic...........................................................................26
3.2.3. Thành phần giao diện ở mức logic.............................................................................28
3.2.4. Vẽ một số màn hình giao diện quan trọng: .................................................................29
3.3.Phân tích và thit k ở mức vật l...................................................................................29
3.3.1.Thành phần dữ liệu ở mức vật l:.................................................................................29
a. Mô t các bng....................................................................................................30
b. Mô t các mối kt hợp giữa các bng.............................................................31
3.3.2.Thành phần xử l ở mức vật l.........................................................................31
Xác định ngôn ngữ lập trình......................................................................................32
3.3.3 Các report , From chính....................................................................................35
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN.........................................................................................................38
1.Làm được gì ?...........................................................................................................38
2.Cái gì làm được tốt ?.................................................................................................38
3.Cái gì làm được chưa tốt ?........................................................................................38
Trang 1
Đồ án phân tích thiết kế hệ thông thông tin quản lý điểm học sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án phân tích thiết kế hệ thông thông tin quản lý điểm học sinh - Người đăng: namma
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Đồ án phân tích thiết kế hệ thông thông tin quản lý điểm học sinh 9 10 657