Ktl-icon-tai-lieu

Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện

Được đăng lên bởi babilac
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 3395 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện

Lời nói đầu
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin là bước đầu tiên không th ể thi ếu trong quy trình phát
triển hệ thống phần mềm. Người ta nhận thấy và luôn cho rằng phân tích thi ết kế h ệ th ống
thông tin là giai đoạn quan trọng nhất trong quy trình phát tri ển phần m ềm. Th ật v ậy, ch ỉ c ần
sơ xót trong quá trình thiết kế dữ liệu là có thể dẫn tới m ột sản ph ẩm ph ần m ềm kém ch ất
lượng hay không có giá trị sử dụng lâu dài.
Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhu c ầu ứng d ụng tin h ọc trong công
tác quản lí cũng ngày càng gia tăng. Việc xây dựng các phần m ềm qu ản lí nh ằm đáp ứng nhu
cầu trên là rất cần thiết. Quản lý thư viện cũng không phải là ngo ại l ệ. Vi ệc ph ần m ềm
quản lí thư viện ra đời sẽ giúp cho các thủ thư đỡ mất công tìm kiếm một cách thủ công trong
với một khối lượng tài liệu đồ sộ, giúp việc quản lí sách và đọc gi ả dễ dàng, thu ận ti ện h ơn
và đặc biệt là giúp cho đọc giả tiện hơn trong việc tra cứu sách.
Trong quá trình làm đồ án chúng em không tránh kh ỏi nh ững s ơ sót, chúng em xin trân tr ọng
tiếp thu những ý kiến đóng góp cũng như phản hồi c ủa thầy và các b ạn để chúng em có th ể
làm tốt hơn sau này.
Cuối cùng chúng em xin trân trọng cám ơn thầy TRỊNH CÔNG NHỰT đã truyền đ ạt nh ững
kiến thức cần thiết để em có thể hoàn thành tốt đồ án này, đồng thời chúng em cũng xin cám
ơn tất cả các người bạn đã tận tình giúp đỡ, động viên, hỗ trợ chúng em trong su ốt th ời gian
học môn này.

Xin chân thành cảm ơn
Sinh viên
NGUYỄN VĂN LINH
NGUYỄN THỊ HẰNG
TRẦN THỊ HIỆP
NGUYỄN THỊ THANH THẢO

Trang 1

Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu............................................................................................................................

1

I. Mục tiêu, phạm vi của đề tài........................................................................................

3

1. Mục tiêu....................................................................................................................

3

2. Phạm vi.....................................................................................................................

3

II. Khảo sát............................................................................................................................

3

III. Phân tích..........................................................................................................................

3

1....
Đ Án Phân Tích Thi t K HTTT – Qu n th vi n ế ế ư
Trang 1
L i nói đ u
Phân tích thi t k h th ng thông tin b c đ u tiên không th thi u trong quy trình phátế ế ướ ế
tri n h th ng ph n m m. Ng i ta nh n th y luôn cho r ng phân tích thi t k h th ng ườ ế ế
thông tin là giai đo n quan tr ng nh t trong quy trình phát tri n ph n m m. Th t v y, ch c n
s xót trong quá trình thi t k d li u th d n t i m t s n ph m ph n m m kém ch tơ ế ế
l ng hay không có giá tr s d ng lâu dài.ượ
Ngày nay, cùng v i s phát tri n c a khoa h c k thu t, nhu c u ng d ng tin h c trong công
tác qu n lí cũng ngày càng gia ng. Vi c xây d ng các ph n m m qu n lí nh m đáp ng nhu
c u trên r t c n thi t. Qu n th vi n cũng không ph i ngo i l . Vi c ph n m m ế ư
qu n lí th vi n ra đ i s giúp cho các th th đ m t công tìm ki m m t cách th công trong ư ư ế
v i m t kh i l ng tài li u đ s , giúp vi c qu n lí sách và đ c gi d dàng, thu n ti n h n ượ ơ
và đ c bi t là giúp cho đ c gi ti n h n trong vi c tra c u sách. ơ
Trong quá trình làm đ án chúng em không tránh kh i nh ng s sót, chúng em xin trân tr ng ơ
ti p thu nh ng ý ki n đóng góp cũng nh ph n h i c a th y các b n đ chúng em thế ế ư
làm t t h n sau này. ơ
Cu i cùng chúng em xin trân tr ng cám n th y TR NH CÔNG NH T đã truy n đ t nh ng ơ
ki n th c c n thi t đ em có th hoàn thành t t đ án này, đ ng th i chúng em cũng xin cámế ế
n t t c các ng i b n đã t n tình giúp đ , đ ng viên, h tr chúng em trong su t th i gianơ ườ
h c môn này.
Xin chân thành c m n ơ
Sinh viên
NGUY N VĂN LINH
NGUY N TH H NG
TR N TH HI P
NGUY N TH THANH TH O
Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện - Người đăng: babilac
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện 9 10 661