Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ Án Quản lý Bán Hàng Siêu Thị bằng UML

Được đăng lên bởi Con Gà Con
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 5984 lần   |   Lượt tải: 20 lần
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ UML
(UNIFIED MODELING LANGUAGE)
1. ĐỊNH NGHĨA
Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất (Unified Modeling Language-UML)
là một ngôn ngữ mô hình gồm các ký hiệu đồ họa mà các phương pháp hướng
đối tượng sử dụng để thiết kế các hệ thống thông tin một cách nhanh chóng.
Như vậy UML là một ngôn ngữ dùng để
• Visualizing: Ảo hóa, mô tả thực tại vào máy tính
• Specifying: Đặc tả hóa, giúp thu thập và mô tả phân tích yêu cầu
• Constructing: Xây dựng, lắp ghép các thành phần
• Documenting: Tự động sinh ra các tài liệu cần thiết
Nó có thể sử dụng trong mọi tiến trình, xuyên suốt vòng đời phát triển và trải
qua các công nghệ cài đặt khác nhau.
2. CÁCH BIỂU DIỄN CÁC THÀNH PHẦN CỦA UML
2.1. Các phần tử mang tính cấu trúc :
Lớp (class): Là một tập hợp các đối tượng có cùng một tập thuộc tính, các hành
vi, các mối quan hệ với những đối tượng khác.
Hợp tác(Collaboration): Là một tập hợp các phương thức (operation) tạo nên
dịch vụ của một lớp hoặc một thành phần (component). Nó chỉ ra một tập các
operation ở mức khai báo chứ không phải ở mức thực thi (implementation).
Giao diện (Interface) : Là một tập hợp các phương thức (operation) tạo nên
dịch vụ của một lớp hoặc một thành phần (component). Nó chỉ ra một tập các
operation ở mức khai báo chứ không phải ở mức thực thi (implementation).

Use case : là mô tả một tập hợp của nhiều hành động tuần tự mà hệ thống thực
hiện để đạt được một kết quả có thể quan sát được đối với một actor cụ thể nào
đó. Actor là những gì ở bên ngoài mà tương tác với hệ thống. Use case mô tả sự
tương tác giữa actor và hệ thống. Nó thể hiện chức năng mà hệ thống sẽ cung
cấp cho actor. Tập hợp các Use case của hệ thống sẽ tạo nên tất cả các trường
hợp mà hệ thống có thể được sử dụng.

Lớp tích cực (Activitive class) : là một lớp mà các đối tượng của nó thực hiện
các hoạt động điều khiển. Lớp tích cực cũng giống như lớp bình thường ngoại
trừ việc các đối tượng của nó thể hiện các phần tử mà ứng xử của chúng có thể
thực hiện đồng thời với các phần từ khác. Lớp này thường dùng để biểu diễn
tiến trình(process) và luồng(thread).

Thành phần (Component) : là biểu diễn vật lý của mã nguồn. Trong hệ thống
ta sẽ thấy các kiểu khác nhau của component như các thành phần COM+ hay
JavaBeans cũng như là các thành phần như các file mã nguồn, các file nhị phân
tạo ra trong quá trình phát triển hệ thống.

Nodes : là thể hiện một thành phần vật lý như là một máy tính hay một thiết bị
phần cứng.

2.2. Các phần tử thể hiện hành vi
Tương tác (inte...
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ UML
(UNIFIED MODELING LANGUAGE)
1. ĐỊNH NGHĨA
Ngôn ngữ hình hóa thống nhất (Unified Modeling Language-UML)
một ngôn ngữ hình gồm các hiệu đồ họa các phương pháp hướng
đối tượng sử dụng để thiết kế các hệ thống thông tin một cách nhanh chóng.
Như vậy UML là một ngôn ngữ dùng để
Visualizing: Ảo hóa, mô tả thực tại vào máy tính
Specifying: Đặc tả hóa, giúp thu thập và mô tả phân tích yêu cầu
Constructing: Xây dựng, lắp ghép các thành phần
Documenting: Tự động sinh ra các tài liệu cần thiết
thể sử dụng trong mọi tiến trình, xuyên suốt vòng đời phát triển trải
qua các công nghệ cài đặt khác nhau.
2. CÁCH BIỂU DIỄN CÁC THÀNH PHẦN CỦA UML
2.1. Các phần tử mang tính cấu trúc :
Lớp (class): Là một tập hợp các đối tượng có cùng một tập thuộc tính, các hành
vi, các mối quan hệ với những đối tượng khác.
Hợp tác(Collaboration): một tập hợp các phương thức (operation) tạo nên
dịch vụ của một lớp hoặc một thành phần (component). chỉ ra một tập các
operation ở mức khai báo chứ không phải ở mức thực thi (implementation).
Giao diện (Interface) : Là một tập hợp các phương thức (operation) tạo nên
dịch vụ của một lớp hoặc một thành phần (component). chỉ ra một tập các
operation ở mức khai báo chứ không phải ở mức thực thi (implementation).
ĐỒ Án Quản lý Bán Hàng Siêu Thị bằng UML - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ Án Quản lý Bán Hàng Siêu Thị bằng UML - Người đăng: Con Gà Con
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
ĐỒ Án Quản lý Bán Hàng Siêu Thị bằng UML 9 10 192