Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án: QUản Lý thư viện

Được đăng lên bởi Khờ
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 4512 lần   |   Lượt tải: 12 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ QUY NHƠN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
==

==

BÀI PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
ĐỀ TÀI QUẢN LÝ THƯ VIỆN

Thực hiện: Nhóm 2

MỤC LỤC

CHƯƠNG I.......................................................................................................................................5
ĐẶC TẢ BÀI TOÁN.......................................................................................................................5
I. BÀI TOÁN................................................................................................................................5
II. YÊU CẦU HỆ THỐNG...........................................................................................................5
III. KẾT HỢP KHỎA SÁT..........................................................................................................6
CHƯƠNG II.....................................................................................................................................7
PHÂN TÍCH HỆ THỐNG...............................................................................................................7
I. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ CỦA BÀI TOÁN......................................................................7
II. PHÂN TÍCH TÁC NHÂN VÀ XÁC ĐỊNH TƯƠNG TÁC...................................................7
III. XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG............................................................8
IV. MÔ TẢ CHI TIẾT CÁC CHỨNG NĂNG LÁ......................................................................9
V. CÁC HỒ SƠ SỬ DỤNG VÀ MA TRẬN THỰC THỂ CHỨC NĂNG...............................11
VI. BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU..............................................................................................12
VII. MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT...................................................................................22
VIII. MÔ HÌNH DỮ LIỆU LÔGIC............................................................................................26
IV. CƠ SỞ DỮ LIỆU VẬT LÝ..................................................................................................28
X. BIỂU ĐỒ LUỒNG HỆ THỐNG...........................................................................................30
CHƯƠNG III..................................................................................................................................34
THIẾT KẾ HỆ THỐNG MỚI........................................................................................................34
I. THIẾT KẾ CƠ SỞ D...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ QUY NHƠN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
====
BÀI PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
ĐỀ TÀI QUẢN LÝ THƯ VIỆN
Thực hiện: Nhóm 2
Đồ án: QUản Lý thư viện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án: QUản Lý thư viện - Người đăng: Khờ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Đồ án: QUản Lý thư viện 9 10 107