Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án thiết kế website bán hàng

Được đăng lên bởi myqmax
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1206 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Báo cáo thực tập

ĐỀ TÀI

Xây dựng thiết kế website
QUAN_LY_BAN_SUA
SVTH: Vũ Huy Nghiêm
Lớp: T4.2
Niên khóa: 2009- 203

MỞ ĐẦU
I. Giới thiệu
A.Tên đề tài thực tập:QUẢN LÝ BÁN SỮA
B:Giới thiệu:

Tìm hiểu về PHP&MYSQL thông qua mô hình “quản lý bán sữa” qua đó
chúng ta có thể hiểu được chức năng hoạt đông và úng dụng của PHP&MYSQL trong
thực tế

II:Quy trình làm bài thực hành
1:Các tool cần chuẩn bị cho bài tập thực hành
-Thiết lập môi trường hoạt động cho PHP&MYSQL
Chúng ta có thể dung chương trình:appserv
-Phần mền tạo và chỉnh sửa code:dremviewer
2:Phân tích thiết kế hệ thống
-Thiết lập csdl “QUANLYBANSUA” gồm các bảng sau
(Khach_hang,Ct_hoa_don,Hoa_don,Hang_sua,Loai_sua,Sua)
.Tạo bảng hãng sữa dựa trên những thông tin sau:
HANG_SUA – Hãng sữa
Field Name
Ma_Hang_Sua
Ten_Hang_Sua
Dia_chi
Dien_thoai
Email

Field Type
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar

Field Size
20
100
200
20
100

Links to

Description
Not null
Not null

.Tạo bảng loại sữa dựa vào những thông tin sau:
LOAI_SUA – Loại sữa
Field Name
Ma_Loai_Sua
Ten_loai

Field Type
varchar
varchar

Field Size

Links to

Description
Not null
Not null

Links to

Description
Not null
Not null
Not null

3
50

Tạo bảng sữa dựa vào những thông tin sau:
SUA – Sữa
Field Name
Ma_Sua
Ten_sua
Ma_Hang_Sua

Field Type
varchar
varchar
varchar

Field Size
6
100
20

Ma_Loai_Sua

varchar

3

Trong_luong

int

HANG_SUA ->
Ma_Hang_Sua
LOAI_SUA ->
Ma_Loai_Sua

Not null

Don_gia
TP_Dinh_Duong
Loi_ich
Hinh

int
text
text
varchar

200

Tạo bảng khách hàng dựa vào những thông tin sau:
KHACH_HANG – Khách hàng
Field Name
Ma_Khach_Hang
Ten_Khach_Hang
Phai
Dia_chi
Dien_thoai
Email

Field Type
varchar
varchar
tinyint (bool)
varchar
varchar
varchar

Field Size

Links to

5
100
1
200
20
100

Description
Not null
Not null
1: Nữ , 0: Nam

Tạo bảng hóa đơn dựa vào những thông tin sau:
HOA_DON – Hóa đơn
Field Name
So_Hoa_Don
Ngay_HD
Ma_khach_hang

Field Type
varchar
date
varchar

Tri_gia

Field Size

Links to

double

5
5

KHACH_HANG ->
Ma_khach_hang

Description
Not null
Not null
Not null

Tạo bảng chi tiết hóa đơn dựa vào những thông tin sau:
CT_HOADON – Hóa đơn
Field Name
So_Hoa_Don

Field Type
varchar

Ma_Sua
So_luong
Don_gia

varchar
int
int

Field Size
5
6

Links to
HOA_DON ->
So_Hoa_Don
SUA -> Ma_sua

Mục đích:
 Làm quen cách tạo một CSDL mới trong MySQL
 Tìm hiểu cách tạo bảng
 Làm quen với cách tạo các trường (field) trong bảng
 Cách chọn loại lưu trữ cho bảng
 Cá...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Báo cáo thực tập
ĐỀ TÀI
Xây dựng thiết kế website
QUAN_LY_BAN_SUA
SVTH: Vũ Huy Nghiêm
Lớp: T4.2
Niên khóa: 2009- 203
MỞ ĐẦU
I. Giới thiệu
A.Tên đề tài thực tập:QUẢN LÝ BÁN SỮA
B:Giới thiệu:
Đồ án thiết kế website bán hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án thiết kế website bán hàng - Người đăng: myqmax
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đồ án thiết kế website bán hàng 9 10 877