Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tin học

Được đăng lên bởi Quoc Anh
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 856 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
Đề Tài: Xây Dựng Game 2D
Giảng viên Hướng Dẫn: TS. Vũ Thị Hương Giang
ThS. Trịnh Thành Trung
Nhóm sinh viên thực hiện:
Nguyễn Văn Thịnh

MSSV: 20122512

Nguyễn Duy Nhất

MSSV: 20120690

Bùi Mạnh Thắng

MSSV: 20120884

La Quốc Anh

MSSV: 20121195

Đỗ Đình Nam

MSSV: 20122099

Hà Nội 05/2015

1
NHÓM 35 LỚP KSCLC K57

MỤC LỤC

Hà Nội tháng 05 năm 2015
Nhóm 35 lớp KSCLC K57
Danh sách thành viên:
Nguyễn Văn Thịnh
Nguyễn Duy Nhất
Đỗ Đình Nam
La Quốc Anh
Bùi Mạnh Thắng

PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN TRONG NHÓM
Thời
gian
thực
hiện

Nguyễn Văn
Thịnh

Nguyễn
Duy Nhất

La Quốc
Anh

Đỗ Đình Nam

Bùi Mạnh
Thắng

Tuần 1

-Tích lũy đầy
đủ kiến thức
java cơ bản

-Tích lũy
đầy đủ
kiến thức
java cơ
bản

-Tích lũy
đầy đủ
kiến thức
java cơ
bản

-Tích lũy đầy
đủ kiến thức
java cơ bản

-Tích lũy
đầy đủ
kiến thức
java cơ
bản

-Thiết kế hệ
thống các lớp
quái vật và
quản lý quái
vật

-Thiết kế
cấu trúc
chương
trình

-Thiết kế cấu
trúc
-Tìm
background
hiểu và
cho mỗi map
xây dựng và tìm hiểu
thuật
cách xây dựng

-Tìm hiểu
phân tích
thiết kế hệ
thống âm
2

NHÓM 35 LỚP KSCLC K57

Tuần 2

Tìm hiểu tích
lúy đầy đủ kiến
thức về java
graphics,swing
,
Xây dựng kết
cuầ tòa
chương trình.

Tuần 3

Thực hiện viết
mã nguồn các
lớp quản lý va
chạm và
chuyển động
của quái,các
lớp quản lý các
quái và các lớp
quái.

chính bao
gồm vòng
lặp và lớp
quản lý
chính tất
cả các
map

toán xử
lý các
loại va
chạm

giao diện khi
khởi chạy

thanh
trong
game

Tìm hiểu
tích lũy
đầy đủ về
java
graphics ,
swin timer
và đa
luồng

Tìm hiểu
tích lỹ
đày đủ
kiến thức
về
graphics
và áp
dụng các
thuật
toán va
chạm,
chuyển
động của
nhân vật

Tìm hiểu tích
lũy đầy đủ kiến
thức về
grpahicsjava
swing jpanel,
jframe,button
…

Tìm hiểu
và tích lũy
đầy đủ
kiến thức

Xây
dựng
thêm các
thuộc
tính
phương
thức
trong các
lớp
người
chơi và
quái vật
để kết
nối xử lý
va chạm
giữa

Viết mã nguồn
giao diện bằng
netbean. Viết
lớp
background để
quản lý
background
mỗi map

Viết mã
nguồn
các lớp
người
chơi và
lớp quản
lý game
chính
chứa
vòng lặp
vô hạn
của
game,
xây dựng
phương
thức

Về java
clip,
sound,
Graphics
…

Viết mã
nguồn các
âm thanh
cho từng
sự kiên.
Tái cấu
trúc lại mã
nguồn
toàn
chương
trình

3
NHÓM 35 LỚP KSCLC K57

Tuần 4

Xây dựng cụ
thể các lớp
quái, load
sprite sheet
mỗi quái, xây
dựng các
phương thức
skill khác nhau
cho mỗi quái.
Xây dựng
phương thức
đuổi theo
người chơi.

update

chúng
trong
game

Xây dựng
hoà...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
BÁO CÁO BÀI TP LN
LP TRÌNH HƯNG ĐI TƯNG
Đề Tài: Xây Dựng Game 2D
Giảng viên Hướng Dẫn: TS. Vũ Thị Hương Giang
ThS. Trịnh Thành Trung
Nhóm sinh viên thực hiện:
Nguyễn Văn Thịnh MSSV: 20122512
Nguyễn Duy Nhất MSSV: 20120690
Bùi Mạnh Thắng MSSV: 20120884
La Quốc Anh MSSV: 20121195
Đỗ Đình Nam MSSV: 20122099
Hà Nội 05/2015
1
NHÓM 35 LỚP KSCLC K57
Đồ án tin học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tin học - Người đăng: Quoc Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Đồ án tin học 9 10 626