Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp

Được đăng lên bởi tienthanhbk84
Số trang: 130 trang   |   Lượt xem: 6011 lần   |   Lượt tải: 7 lần
MỤC LỤC
MỤC LỤC...................................................................................................................................1
DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT....................................................................................6
LỜI NÓI ĐẦU............................................................................................................................1
Chương I.....................................................................................................................................3
TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG..........................................................3
1.1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA THÔNG TIN QUANG SỢI...........................................3
1.1.1. Khái niệm về hệ thống thông tin quang....................................................................3
1.1.2 .Các mốc lịch sử phát triển của thông tin quang sợi..................................................3
1.2.CẤU TRÚC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG...........................................................5
1.2.1.Cấu hình sơ đồ khối...................................................................................................5
1.2.2.Chức năng nhiệm vụ các khối....................................................................................5
1.2.3.Phân loại hệ thống thông tin quang sợi......................................................................6
1.2.4.Đặc điểm của hệ thống thông tin quang.....................................................................7
1.3.CÁC THAM SỐ CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG...........................8
Chương II....................................................................................................................................9
CÁC CÔNG NGHỆ QUANG ĐIỆN TỬ TRONG ....................................................................9
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG..........................................................................................9
2.1.CÁP SỢI QUANG ...........................................................................................................9
2.1.1.Cấu trúc cơ bản của sợi quang...................................................................................9
2.1.2.Phân loại.....................................................................................................................9
2.1.3.Cáp quang................................................................................................................11
2.2.NGUYÊN LÝ TRUYỀ...
MỤC LỤC
MỤC LỤC...................................................................................................................................1
DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT....................................................................................6
LỜI NÓI ĐẦU............................................................................................................................1
Chương I.....................................................................................................................................3
TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG..........................................................3
1.1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA THÔNG TIN QUANG SỢI...........................................3
1.1.1. Khái niệm về hệ thống thông tin quang....................................................................3
1.1.2 .Các mốc lịch sử phát triển của thông tin quang sợi..................................................3
1.2.CẤU TRÚC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG...........................................................5
1.2.1.Cấu hình sơ đồ khối...................................................................................................5
1.2.2.Chức năng nhiệm vụ các khối....................................................................................5
1.2.3.Phân loại hệ thống thông tin quang sợi......................................................................6
1.2.4.Đặc điểm của hệ thống thông tin quang.....................................................................7
1.3.CÁC THAM SỐ CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG...........................8
Chương II....................................................................................................................................9
CÁC CÔNG NGHỆ QUANG ĐIỆN TỬ TRONG ....................................................................9
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG..........................................................................................9
2.1.CÁP SỢI QUANG ...........................................................................................................9
2.1.1.Cấu trúc cơ bản của sợi quang...................................................................................9
2.1.2.Phân loại.....................................................................................................................9
2.1.3.Cáp quang................................................................................................................11
2.2.NGUYÊN LÝ TRUYỀN DẪN SÓNG ÁNH SÁNG ....................................................15
2.2.1.Lý thuyết quang hình...............................................................................................15
2.2.2.Độ mở số (NA – Numerical aperture)......................................................................16
2.2.3.Các mode sóng trong sợi quang...............................................................................18
2.3.ĐẶC TÍNH TRUYỀN DẪN CỦA SỢI QUANG .........................................................18
2.3.1.Đặc tính suy hao.......................................................................................................18
2.3.2.Đặc tính tán sắc (Dispersion)...................................................................................19
2.4.NGUỒN PHÁT QUANG...............................................................................................23
2.4.1.Nguyên lý bức xạ ánh sáng của chất bán dẫn..........................................................23
2.4.2.Các chất bán dẫn chế tạo nguồn phát quang............................................................25
2.4.3.LED (Light Emitting Diode) – Diode bức xạ ánh sáng...........................................29
2.4.4.LD – Diode Laser.....................................................................................................35
2.5.NGUỒN THU QUANG .................................................................................................39
2.5.1.Photo diode P-N.......................................................................................................40
2.5.2.Photo diode PIN.......................................................................................................42
2.5.3.Photo diode thác APD..............................................................................................44
2.5.4.Các tham số kỹ thuật của bộ thu quang....................................................................47
2.5.5.Các dạng bộ tiền khuếch đại của FRONT-END......................................................51
2.6.CÁC BỘ GHÉP NỐI QUANG HỌC (OPTO-COUPLER) ...........................................53
2.6.1.Bộ ghép/tách tín hiệu quang (Coupler)....................................................................53
2.6.2.Bộ Isolator/Circulator..............................................................................................54
Chương III.................................................................................................................................57
CÁC KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG HỆ THỐNG ................................................................57
THÔNG TIN QUANG VÀ MẠNG HFC.................................................................................57
3.1.KỸ THUẬT TRUYỀN DẪN SDH ...............................................................................57
Đồ án tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp - Người đăng: tienthanhbk84
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
130 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp 9 10 920