Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp Đại học IPTV

Được đăng lên bởi bachviet2211
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 1093 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA VIỄN THÔNG 1

ĐỒ ÁN
TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Đề tài:
Phát triển dịch vụ

IPTV tại Viễn thông Yên Bái

Giảng viên hướng dẫn : Th.S DƯƠNG THỊ THANH TÚ
Sinh viên thực hiện
: BÙI VIẾT TIẾM
Lớp
: D09TCVT1
Khoá
: (2009 - 2014)
Hệ
: VLVH

Hà Nội ,tháng

/2014

Đồ án tốt nghiệp Đại học
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA VIỄN THÔNG 1
BỘ MÔN MẠNG VIỄN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Họ và tên sinh viên: Bùi Viết Tiếm
Lớp: D09 TCVT1

Khoá: (2009 – 2014)

Ngành đào tạo: Điện tử Viễn thông

Hệ đào tạo: VLVH

1/ Tên đồ án/khoá luận tốt nghiệp (ngắn gọn, chính xác và súc tính)

Phát triển dịch vụ IPTV tại Viễn thông Yên Bái
2/ Lý do chọn đề tài (nếu có và không quá ½ trang)
…………………..………………………………………………………....…………….
3/ Nội dung, nhiệm vụ nghiên cứu (không quá 1 trang, không quá chi tiết)
- Tổng quan về Công nghệ IPTV
- Hiện trạng mạng Viễn thông Yên Bái.
- Triển khai IPTV trên mạng Viễn thông Yên Bái.
Kết luận và kiến nghị
4/ Tài liệu, dữ liệu tham khảo (dự kiến)
1. Công ty truyền thông VASC
2. Tài liệu thống kê hiện trạng Viễn thông của VNPT Yên Bái
6/ Ngày giao đề tài:

11 / 12/2013

7/ Ngày nộp quyển : …… /…./2014
Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2013
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

SINH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG KHOA
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bùi Viết Tiếm – Lớp D09TCVT1

Đồ án tốt nghiệp Đại học

NHẬN XÉT
Của giảng viên hướng dẫn
………...…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Điểm:………………( Bằng chữ ………………………….)
Ngày …… tháng ……. Năm 2010
Giảng viên hướng dẫn

Bùi Viết Tiếm – Lớp D09TCVT1

Đồ án tốt nghiệp Đại học

NHẬN XÉT
Của giảng viên phản biện
….....………………………………………………………………………..……..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA VIỄN THÔNG 1
ĐỒ ÁN
TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Đề tài:
Phát triển dịch vụ
IPTV tại Viễn thông Yên Bái
Giảng viên hướng dẫn : Th.S DƯƠNG THỊ THANH TÚ
Sinh viên thực hiện : BÙI VIẾT TIẾM
Lớp : D09TCVT1
Khoá : (2009 - 2014)
Hệ : VLVH
Hà Nội ,tháng /2014
Đồ án tốt nghiệp Đại học IPTV - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp Đại học IPTV - Người đăng: bachviet2211
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp Đại học IPTV 9 10 251