Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp hệ thống thông tin

Được đăng lên bởi hoangmipha
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 2576 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
HỮU NGHỊ VIỆT HÀN
--------

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
HỆ THỐNG THÔNG TIN
Tên đề tài: Nghiên cứu mô hình MVC trong lập trình .NET
để xây dựng website đăng ký mua giáo trình qua mạng

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Trọng Trí
Lớp: HT02
Niên khóa: 2008 - 2011
Giảng viên hƣớng dẫn: Ths.Nguyễn Quang Vũ

Đà nẵng, tháng 7 năm 2011
Đà nẵng, tháng 7 năm 2011

TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
HỮU NGHỊ VIỆT HÀN
--------

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
HỆ THỐNG THÔNG TIN
Tên đề tài: Nghiên cứu mô hình MVC trong lập trình .NET
để xây dựng website đăng ký mua giáo trình qua mạng

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Trọng Trí
Lớp: HT02
Niên khóa: 2008 - 2011
Giảng viên hƣớng dẫn: Ths.Nguyễn Quang Vũ

Đà nẵng, tháng 7 năm 2011

LỜI CẢM ƠN
Nhƣ vậy là ba năm học tại trƣờng Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin Hữu Nghị
Việt Hàn sắp kết thúc. Đến lúc này em vẫn nghĩ mình thật may mắn khi đƣợc vào
học tại trƣờng Việt Hàn. Cơ sở vật chất của trƣờng rất tốt, thầy cô giảng viên rất
nhiệt tình, các thầy cô trong ban giám hiệu trƣờng chăm lo tới sinh viên, tất cả điều
đó đã để lại cho em những ấn tƣợng rất khó quên.
Đặc biệt em xin dành nhiều tình cảm đến các thầy cô trong nghành Hệ Thống
Thông Tin, thầy Lê Viết Trƣơng, thầy Hồ Văn Phi, cô Nguyễn Phƣơng Tâm, cô
Nguyễn Thị Hoa Huệ, thầy Nguyễn Văn Lợi. Trong suốt ba năm học tại trƣờng, các
thầy cô đã tận tình chăm lo, dẫn dắt chúng em trong học tập cũng nhƣ trong đời
sống hằng ngày. Trƣớc khi vào học tại trƣờng, em chƣa bao giờ nghĩ các thầy cô lại
có thể quan tâm, thân thiết với sinh viên đến nhƣ thế. Trong thời gian học tập tại
trƣờng, chúng em đã rất nhiều lần làm cho các thầy cô buồn lòng, nhƣng với tấm
lòng yêu thƣơng sinh viên, thầy cô đã bỏ qua cho chúng em, thật chúng em không
biết phải báo đáp với thầy cô nhƣ thế nào nữa. Một lần nữa em xin cảm ơn các thầy
cô, em xin hứa khi ra đời sẽ cố gắng sống xứng đáng với những gì mà các thầy cô
đã dạy bảo em.
Báo cáo đồ án tốt nghiệp, đó chính là kỳ t hi quan trọng nhất trong đời sinh
viên, là kỳ thi thể hiện chứng tỏ mỗi sinh viên đã học đƣợc những gì trong suốt các
năm học tại trƣờng. Em sau ba năm nỗ lực, đã thật vinh dự và tự hào khi đƣợc tham
dự kỳ báo cáo đồ án tốt nghiệp này. Trong suốt ba tháng, dựa vào sự nỗ lực của bản
thân, đƣợc sự giúp đỡ của các thầy cô, em đã hoàn thành bản báo cáo đồ án tốt
nghiệp chuyên ngành Hệ Thống Thông Tin. Em xin chân thành cảm ơn thầy
Nguyễn Quang Vũ, thầy đã tận tình chỉ bảo, hƣớng dẫn em, giúp em ...
TRƢỜNG CAO ĐẲNG NG NGH THÔNG TIN
HỮU NGHỊ VIỆT HÀN
--------
KHOA KHOA HC MÁY TÍNH
ĐỒ ÁN TT NGHIỆP
H THỐNG THÔNG TIN
n đề tài: Nghiên cứu mô hình MVC trong lập trình .NET
đ xây dựng website đăng ký mua giáo tnh qua mạng
Sinh viên thực hiện: Nguyn Trọng Trí
Lớp: HT02
Niên khóa: 2008 - 2011
Giảng viên hƣng dẫn: Ths.Nguyn Quang Vũ
Đà nng, tháng 7 năm 2011
Đà nng, tháng 7 năm 2011
Đồ án tốt nghiệp hệ thống thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp hệ thống thông tin - Người đăng: hoangmipha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp hệ thống thông tin 9 10 336