Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp java

Được đăng lên bởi quatrungvuong
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1647 lần   |   Lượt tải: 9 lần
LỜI CẢM ƠN
Trước tiên em xin gửi lời cám ơn chân thành sâu sắc tới các thầy cô
giáo trong trường Đại học Dân Lập Hải Phòng nói chung và các thầy cô giáo
trong khoa Công nghệ Thông tin nói riêng đã tận tình giảng dạy, truyền đạt
cho em những kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong suốt thời gian qua.
Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn đến thầy Đỗ Xuân Toàn đã tận tình giúp
đỡ, trực tiếp chỉ bảo, hướng dẫn em trong suốt quá trình làm đồ án tốt
nghiệp. Trong thời gian làm việc với thầy, em không ngừng tiếp thu thêm
nhiều kiến thức bổ ích mà còn học tập được tinh thần làm việc, thái độ
nghiên cứu khoa học nghiêm túc, hiệu quả, đây là những điều rất cần thiết
cho em trong quá trình học tập và công tác sau này.
Đồng thời xin chân thành cảm ơn, trường Đại học Dân Lập Hải Phòng
đã tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất giúp em có một môi trường tốt để
thực hiện đề tài.
Sau cùng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè đã động
viên, đóng góp ý kiến và giúp đỡ trong quá trình học tâp, nghiên cứu và
hoàn thành đồ án tốt nghiệp.
Hải Phòng, tháng 07/2009
Nguyễn Thị Thuỳ Dương

1

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN................................................................................................1
Lời Mở Đầu...................................................................................................3
Chương 1. Cơ sở lý thuyết............................................................................4
1.1. Máy ảo java cho các điện thoại di động...............................................4
1.2. Lập trình java cho Mobile....................................................................5
1.2.1. Ngôn ngữ java...............................................................................5
1.3. Giới thiệu về J2ME..............................................................................7
1.3.1. J2ME(Java 2 Micro Edition):........................................................7
1.3.2. Kiến trúc của J2ME......................................................................8
1.3.3 - MIDP(Mobile Information Device Profile).................................9
1.3.4. Những hạn chế của lập trình di động..........................................11
1.3.5.Tìm hiểu về một ứng dụng trong ĐTDĐ.....................................11
1.3.5.1.Căn bản lập trình J2ME........................................................11
1.3.5.2. Cách quản lý màn hình của ĐTDĐ :....................................14
1.3.5.3. Kiến trúc tổng quan giao diện người dùng trong MIDP......15
Chương 2: J2...

 !"#$
%%&'()*+,-./0 1"#$%
%2%3$4$056*7-8'#9 #:5'
%;2<=924> ?@ % A3> 3B
&C@4-5<"#&DE %56*7F+
5G9H<+I@-%98J% A> 75KA
4+B%3141"#92$L<+
: 2<=@MN/(*+5O"1495P
= 2%3(F94 > -95#;5: Q"<
%%> 7(*+1$3 #B
&K-9&'()*+,-./
56'%(5: 241:R1*QF+0P$A5S
H45:B
T3 U-3579@'@V565P
19500+?2<1F+5G%> 7(+9= 1
%5KA4+B
9

W
Đồ án tốt nghiệp java - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp java - Người đăng: quatrungvuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp java 9 10 980