Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ HỌA MÁY TÍNH

Được đăng lên bởi Phạm Hoàng
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 399 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NỘI DUNG

Ñoà Hoïa Maùy Tính

• Tóm tắt lịch sử phát triển

Bài 1

• Các khái niệm

TỔNG QUAN VỀ ĐỒ HỌA
MÁY TÍNH

• Ứng dụng
• Hệ đồ họa
• Thiết bị hiển thị
• Hệ tọa độ
• Các mô hình màu

1

Tóm tắt lịch sử phát triển

2

Tóm tắt lịch sử phát triển
• Graphics: 1960-1970

• Graphics những năm 1950-1960

– 1963: dự án SketchPad được phát triển bởi Ivan
Sutherland (hội nghị Fall Joint Computer): lần đầu
tiên người ta có thể tạo mới, hiển thị và thay đổi
được dữ liệu hình ảnh trực tiếp trên màn hình
máy tính trong thời gian thực.
– Hệ thống này được dùng để thiết kế mạch điện,
bao gồm:

– 1959 Thiết bị đồ hoạ đầu tiên là màn hình xuất
hiện tại Đức.
– 1960 - SAGE (Semi-Automatic Ground
Environment System) xuất hiện bút sáng thao tác
với màn hình.
– Màn hình là thiết bị thông dụng nhất trong hệ đồ
hoạ, các thao tác của hầu hết các màn hình đều
dựa trên thiết kế ống tia âm cực CRT (Cathode
ray tube).

• Màn hình CRT
• LightPen (bút sáng)
• Computer (chứa chương trình xử lý thông tin).
3

– Người sử dụng có thể vẽ mạch điện trực tiếp lên
màn hình bằng bút sáng.

4

1

Tóm tắt lịch sử phát triển

Tóm tắt lịch sử phát triển

• Graphics:1970-1980

• Graphics: 1980-1990

– Raster Graphics (đồ hoạ điểm).
– Bắt đầu có chuẩn đồ hoạ làm tăng cường khả
năng giao tiếp và tái sử dụng của phần mềm cũng
như các thư viện đồ họa.
– Ví dụ như: GKS(Graphics Kernel System):
European effort (kết quả của châu âu), ISO 2D
standard.

– Sự phát triển vượt bậc của công nghệ vi điện tử
và phần cứng máy tính vào thập niên 1980 làm
xuất hiện hàng loạt các vỉ mạch hỗ trợ cho việc
truy xuất đồ họa cùng với sự giảm giá đáng kể
của máy tính cá nhân làm đồ họa ngày càng đi
sâu vào cuộc sống thực tế.
– Giao diện người máy
Human-Computer Interface
(HCI)

5

6

Tóm tắt lịch sử phát triển

Tóm tắt lịch sử phát triển
• Computer Graphics: 1990-2000
– Giữa những năm 1990, đã có thêm nhiều cải tiến và phát
triển đối với màn hình cho PC. Đây là kỉ nguyên của màn
hình VGA, có màu sắc và giá thành rẻ, có khả năng xử lí
trên một phạm vi độ phân giải rộng. Một số màn hình CRT
phẳng đã ra đời vào cuối những năm 1990.
– OpenGL API (Application Program Interface – giao diện
chương trình ứng dụng).
– Completely computer - sinh ra ngành
điện ảnh phim truyện
(Toy Story) rất thành công.

7

• Computer Graphics: 2000 - nay
– Ảnh hiện thực, các card đồ hoạ cho máy tính
(Graphics cards for PCs), game boxes và game
players
– Công nghiệp phim ảnh nhờ vào đồ hoạ máy tính
(Computer graphics becoming routine in movie
indu...
1
1
TNG QUAN V ĐỒ HA
MÁY TÍNH
Bài 1
Ñoà Hoïa Maùy Tính
2
Tóm tt lch s phát trin
Các khái nim
ng dng
H đ ha
Thiết b hin th
H ta độ
Các mô hình màu
NI DUNG
3
Tóm tt lch s phát trin
Graphics nhng năm 1950-1960
1959 Thiết b đồ ho đầu tiên là màn hình xut
hin ti Đức.
1960 - SAGE (Semi-Automatic Ground
Environment System) xut hin bút sáng thao tác
vi màn hình.
Màn hình là thiết b thông dng nht trong h đồ
ho, các thao tác ca hu hết các màn hình đều
da trên thiết kế ng tia âm cc CRT (Cathode
ray tube).
4
Tóm tt lch s phát trin
Graphics: 1960-1970
1963: d án SketchPad được phát trin bi Ivan
Sutherland (hi ngh Fall Joint Computer): ln đầu
tiên người ta có th to mi, hin th và thay đổi
được d liu hình nh trc tiếp trên màn hình
máy tính trong thi gian thc.
H thng này được dùng để thiết kế mch đin,
bao gm:
Màn hình CRT
LightPen (bút sáng)
Computer (cha chương trình x lý thông tin).
Người s dng có th v mch đin trc tiếp lên
màn hình bng bút sáng.
ĐỒ HỌA MÁY TÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ HỌA MÁY TÍNH - Người đăng: Phạm Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
ĐỒ HỌA MÁY TÍNH 9 10 145