Ktl-icon-tai-lieu

Đồ hoạ máy tính

Được đăng lên bởi flowerlantern
Số trang: 185 trang   |   Lượt xem: 7893 lần   |   Lượt tải: 13 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Đồ hoạ máy tính (Computer Graphics) là một lĩnh vực lý thú và có nhiều ứng dụng
trong thực tế, nó góp phần làm cho giao tiếp giữa con người và máy tính trở nên thân
thiện hơn. Giao diện kiểu văn bản (text) đã được thay thế hoàn toàn bằng giao diện đồ
hoạ. Tuy nhiên, việc dạy và học kỹ thuật đồ họa thì không đơn giản do chủ đề này có
nhiều phức tạp. Kỹ thuật đồ họa liên quan đến tin học và toán học bởi vì hầu hết các giải
thuật vẽ, tô cùng các phép biến hình đều được xây dựng dựa trên nền tảng của hình học
không gian hai chiều và ba chiều. Hiện nay, Kỹ thuật đồ họa là một môn học được giảng
dạy cho sinh viên chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin.
Trong cuốn giáo trình này, tôi muốn mang lại cho bạn đọc các cơ sở lý thuyết về đồ
hoạ máy tính từ đơn giản nhất như các thuật toán vẽ đường thẳng, đường tròn, đa giác, ký
tự... Tiếp đến các kỹ thuật xén tỉa, các phép biến đổi đồ hoạ trong không gian 2D và
3D...Chúng ta lần lượt làm quen với thế giới màu sắc thông qua các hệ màu: RGB,
CMYK, HSV.... Phức tạp hơn nữa là các phép chiếu, các phương pháp xây dựng đường
cong và mặt cong cho đối tượng. Cuối chúng ta tìm hiểu về ánh sáng và hình học fractal.
Giáo trình gồm chín chương, trong đó chương một giúp bạn đọc có cái nhìn tổng
quan về kỹ thuật đồ hoạ từ trước đến giờ cùng định hướng tương lai cho lĩnh vực này. Các
chương tiếp theo, mỗi chương sẽ là một vấn đề từ đơn giản đến phức tạp về cơ sở nền tảng
cho ngành kỹ thuật đồ hoạ. Cuối mỗi chương đều có phần bài tập để kiểm tra lại kiến thức
vừa đọc được. Bài tập gồm hai dạng: dạng tính toán và dạng lập trình, đối với dạng lập
trình bạn có thể viết bằng C/C++ hay BC thậm chí bằng VB đều được. Cuối cùng là phần
phụ lục gồm các hướng dẫn làm bài tập lập trình, ngôn ngữ hay dùng ở đây là C/C++ hay
BC.
Bố cục rõ ràng, hình ảnh phong phú, đa dạng. Tôi hy vọng rằng giáo trình là một bộ
tham khảo đầy đủ các thông tin hữu ích và có tính thực tiễn cao cho môn kỹ thuật đồ hoạ.
Trong quá trình biên soạn mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không tránh khỏi
những sai sót, rất mong nhận được sự đóng góp chân thành từ quý bạn đọc.
Xin chân thành cám ơn.

Tác giả

Mục lục

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU........................................................................................................................ 1
MỤC LỤC .............................................................................................................................. 2
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT ĐỒ HOẠ ............................................
LI NÓI ĐẦU
Đồ ho máy tính (Computer Graphics) là mt lĩnh vc lý thú và có nhiu ng dng
trong thc tế, nó góp phn làm cho giao tiếp gia con người và máy tính tr nên thân
thin hơn. Giao din kiu văn bn (text) đã được thay thế hoàn toàn bng giao din đồ
ho. Tuy nhiên, vic dy và hc k thut đồ ha thì không đơn gin do ch đề này có
nhiu phc tp. K thut đồ ha liên quan đến tin hc và toán h
c bi vì hu hết các gii
thut v, tô cùng các phép biến hình đều được xây dng da trên nn tng ca hình hc
không gian hai chiu và ba chiu. Hin nay, K thut đồ ha là mt môn hc được ging
dy cho sinh viên chuyên ngành Công Ngh Thông Tin.
Trong cun giáo trình này, tôi mun mang li cho bn đọc các cơ s lý thuyết v đồ
ho máy tính t đơn gin nht như các thut toán v đường th
ng, đường tròn, đa giác, ký
t... Tiếp đến các k thut xén ta, các phép biến đổi đồ ho trong không gian 2D và
3D...Chúng ta ln lượt làm quen vi thế gii màu sc thông qua các h màu: RGB,
CMYK, HSV.... Phc tp hơn na là các phép chiếu, các phương pháp xây dng đường
cong và mt cong cho đối tượng. Cui chúng ta tìm hiu v ánh sáng và hình hc fractal.
Giáo trình gm chín chương, trong đó chương mt giúp bn đọc có cái nhìn tng
quan v k thut đồ ho t
trước đến gi cùng định hướng tương lai cho lĩnh vc này. Các
chương tiếp theo, mi chương s là mt vn đề t đơn gin đến phc tp v cơ s nn tng
cho ngành k thut đồ ho. Cui mi chương đều có phn bài tp để kim tra li kiến thc
va đọc được. Bài tp gm hai dng: d
ng tính toán và dng lp trình, đối vi dng lp
trình bn có th viết bng C/C++ hay BC thm chí bng VB đều được. Cui cùng là phn
ph lc gm các hướng dn làm bài tp lp trình, ngôn ng hay dùng đây là C/C++ hay
BC.
B cc rõ ràng, hình nh phong phú, đa dng. Tôi hy vng rng giáo trình là mt b
tham kho đầy đủ các thông tin hu ích và có tính thc tin cao cho môn k thut đồ ho.
Trong quá trình biên son m
c dù đã c gng hết sc nhưng vn không tránh khi
nhng sai sót, rt mong nhn được s đóng góp chân thành t quý bn đọc.
Xin chân thành cám ơn.
Tác gi
Đồ hoạ máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ hoạ máy tính - Người đăng: flowerlantern
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
185 Vietnamese
Đồ hoạ máy tính 9 10 478