Ktl-icon-tai-lieu

Đơn hàng gia công tại công ty XYZ

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1019 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GIÔÙI THIEÄU:
Thöïc hieän chöông trình: Voõ Hoøa Ñoaøn .
Ngaøy caäp nhaät sau cuøng: Ngaøy 26 thaùng 10 naêm 2004
XYZ laø moät Coâng Ty hoaït ñoäng theo moâ hình phuïc vuï, ñöôïc moâ taû nhö sau:
Khaùch haøng kyù caùc ñôn ñaët haøng ñeå gia coâng caùc saûn phaåm naøo ñoù.Nguyeân lieäu seõ do
khaùch haøng cung caáp ñeå saûn xuaát vaø khi saûn xuaát xong thì Coâng ty seõ giao saûn phaåm ñöôïc saûn
xuaát cho khaùch haøng theo caùc ñôn haøng ñaõ kyù. Vieäc tính löôïng toàn nguyeân lieäu toàn coøn laïi döïa
theo ñònh möùc saûn xuaát laø bao nhieâu, caùc nguyeân lieäu naøo ñeå cho ra 1 ñôn vò saûn phaåm.
Quaûn lyù vieäc thanh toaùn (tieàn gia coâng), coâng nôï khaùch haøng vaøquaûn lyù toàn nguyeân lieäu maø
coâng ty coøn giöõ cuûa khaùch haøng sau khi ñaõ tröø caùc nguyeân lieäu saûn xuaát vaø giao caùc saûn phaåm.
Chöông trình ñöôïc vieát treân ngoân ngöõ Visual Basic, keát noái vôùi Cô sôû döõ lieäu Access; cuøng vôùi
2 phaàn meàm Data Widgets ñeå hieån thò döõ lieäu leân löôùi vaø Crystal Report 8.5 ñeå laäp baùo caùo.
Chuùng em ñaõ ñöôïc söï höôùng daãn taän tình cuûa thaày Phaïm Ngoïc Linh cuõng nhö yù kieán ñoùng goùp
quyù baùo cuûa caùc baïn. Tuy nhieân thôùi gian vaø kinh nghieäm coù haïn neân chöông trìng khoâng traùnh
khoûi thieáu soùt, haïn cheá. Raát mong ñöôïc söï goùp yù cuûa quyù thaày coâ vaø yù kieán cuûa caùc baïn.
Thaân aùi.
Tp HCM ngaøy 26 thaùng 10 naêm 2004
Lôùp: CV0303S
Nhoùm HVTH: VOÕ HOØA ÑOAØN
TRÒNH COÂNG MINH
ÑOÃ KIEÁN HUØNG
Đơn hàng gia công tại công ty XYZ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đơn hàng gia công tại công ty XYZ - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Đơn hàng gia công tại công ty XYZ 9 10 631